Exteriör - Kubbhus

Kubbhus

Kubbhus är byggda av en stomme av huggen ved, med murbruk mellan varje varv. Vedens längd avgör väggens tjocklek. Vanligen användes virke från barrträd, men även lövträd förekom. Ofta har återvunnet virke brukats. Sotad ved från brännskadade hus och skogsbränder, liksom kubb från kådrika gamla tallar har nyttjats med fördel, då de står sig extra bra mot röta.

Ved och lera

För att uppföra kubbhus krävdes, förutom ved, även lera. Tidigt användes lerbruk med tillsatser av sågspån och växtfibrer, gödsel och sand. Spånet ökade värmeisoleringen och utjämnade fukten, fibrerna stärkte fogen och ökade dess elasticitet. Även tillsatser av sand kunde stärka fogarna. Senare användes kalkbruk eller kalkcementbruk som gav väggen andra egenskaper. Materialen var billiga och tekniken var så enkel, att den kunde användas av gemene man.

Nya vedträn visas i ena halvan av bilden, i den andra halvan är det gamla vedträn.
Gammal och ny kubb. Fotograf: Cecilia Panzar.

Bland kända kubbhus har två typer av väggkonstruktioner påträffats. Den ena varianten är en bärande träkonstruktion, där den murade kubben fungerar som fyllning i väggfälten. Stolparna är då fästa i en syll som vilar på husets grund. Den andra konstruktionen utgörs av en bärande kubbvägg, med hörn lagda i förband. Kubbväggen muras då antingen på en kraftig, underifrån fuktisolerad syll eller direkt på till exempel en lagd stengrund. Mellan kubbvarven läggs trälister i bruket som avjämning och viss armering. Även liggande plank eller timmer kan förekomma som list.

Huvuddelen av de svenska kubbhusen, även kallade vedhus, finns i fyra områden. En av dessa är Stockholmsregionen inklusive Södermanland. I denna region är kubbhusen vanligtvis putsade. Ett stort antal kubbhus finns även i Värmland, norra Bohuslän samt utmed Norrlandskusten.

Kubbhusen är numera en relativt ovanlig byggnadstyp både nationellt och lokalt. Det finns sammanlagt ett 70-tal belagda kubbhus i landet, av vilka omkring 30 finns i Stockholmsområdet.  Bland de kända kubbhusen förekommer både ekonomibyggnader och bostäder.

Knubbhus

Bland de äldre vedteknikerna inom husbyggnad, kan förutom kubbhus, även så kallade knubbhus nämnas. Knubbhusen murades av restbitar från sågade plank, knubb. Knubbhus finns dock inte i Stockholmsregionen varför den tekniken inte kommer skildras i detta sammanhang.