Exteriör - Ytterdörrar och entréer

Ytterdörrar och entréer

De äldre husens dekorativa utformning begränsades vanligen till entrén. Husets ingång fick ofta en omsorgsfull utformning. Entrépartiets betydelse betonades ytterligare genom en förstukvist eller veranda. Samtidigt skyddade den entrén från vind och snö.  Utformningen kunde variera från enkla förstukvistar till rikt utsmyckade verandor.

Ett hus kan ha funnits i många år innan verandan kom till. Även om verandan är en senare tillbyggnad är den av stor betydelse för huset. Den visar många gånger prov på stor hantverksskicklighet. Det finns många lokala variationer av verandor. Förstukvisten berättar om bygdens och tidens karaktärsdrag och även om husägarens ställning. Det är av stor vikt att bevara dessa särdrag.

Närbild på en dörr.
Bräddörr med fiskbensmönstrad panel, 1700-tal. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Dörren är en del av byggnadens arkitektur

Husets entré har i alla tider ägnats särskild omsorg vid utformningen. Entrédörren har en framträdande plats och har stor betydelse för husets utseende. Portalen var ofta den enda konstnärliga utsmyckningen på fasaden. Var rädd om din gamla ytterdörr. Ingen kopia kan närma sig originalets utseende och karaktär.

Ytterdörrens utformning speglar nästan alltid modet under den tid då huset byggdes och är därför en väsentlig del av en byggnads karaktär. Karaktäristiskt för äldre ytterdörrar var att de öppnades inåt och var indragna i fasaden.

Detaljer som beslag, gångjärn, lås, trycken och listernas profiler är en del av dörrens karaktär och kan berätta om dörrens ålder. Fram till 1800-talets senare hälft var alla delar tillverkade av en hantverkare. Var rädd om dessa detaljer. En välgjord dörr med lås och beslag är en antikvitet.