Integritetspolicy

Hur hanterar Stockholms läns museum personuppgifter?

Stockholms läns museum värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.

Stiftelsen Stockholms läns museum, org.nr 802011-2036, med postadress Stockholms läns museum, Region Stockholm, Kulturförvaltningen, Box 38 204, 100 64 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?
Genom att du kommer i kontakt med oss på Stockholms läns museum och använder våra webbplatser och våra kanaler på sociala medier kan du komma att lämna viss information i form av personuppgifter till oss. Personuppgifter behandlas i anslutning till våra samlingar för kulturhistoriskt material, både i samband med insamling, dokumentationer, utställningar, för forskning, i arkiv och på hemsidor/webbplatser och i sociala medier. Utöver detta behandlas uppgifter bland annat i samband med att du bokar och deltar i evenemang, kurser, visningar, besök och andra aktiviteter som Stockholms läns museum arrangerar och när du får utskick med nyheter från oss.

I denna policy kommer vi därför att redogöra för vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter, vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter och hur länge dina uppgifter sparas. Vi redogör även för vilka som kan ha tillgång till och behandlar personuppgifterna samt vilka dina rättigheter är.

För dig som får nyhetsbrev och andra utskick

Följande uppgifter behandlas om dig
E-postadress och namn. I vissa fall inhämtas uppgifter från nyhetskällor samt företags och organisationers hemsidor och sociala medier för att vi ska kunna kontakta dig med information om våra aktiviteter och vår verksamhet som kan vara av intresse för dig, särskilt i din yrkesroll.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund
Utskick av nyhetsbrev och annan information.
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få vårt nyhetsbrev eller att Stockholms läns museum ska kunna förmedla information om sin verksamhet till personer som kan ha intresse av våra aktiviteter och utställningar.

Så länge sparas dina uppgifter
Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få vårt nyhetsbrev.

Uppgifter i samband med bokningar till kurser, evenemang, visningar, skolbesök och andra aktiviteter

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig
Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer och organisationstillhörighet samt i vissa fall betaluppgifter. I vissa fall inhämtas uppgifter från en annan person i ditt sällskap som bokat en aktivitet.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund
Administrera din bokning.
Behandlingen är nödvändig för att ingå ett avtal angående bokning och för att administrera avtalet. Om avtalet inte ingås med dig personligen som kontaktperson, sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att administrera din bokning.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet och uppgifterna bevaras
för bokföringsändamål och andra rättsliga skyldigheter.

Så länge sparas dina uppgifter
Uppgifterna bevaras i 18 månader efter den genomförda aktivitet du bokat. Dina uppgifter kan komma att bevaras under en längre tidsperiod för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078).

Om dina uppgifter lämnas till eller finns i våra samlingar och vårt kulturhistoriska material

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig inom ramen för våra samlingar
Namn, adress, kön, medborgarskap, e-postadress, telefonnummer, födelse- och dödsdata, födelseort, utbildning/yrke/sysselsättning, film, ljudupptagning, bild, intressen, åsikter, erfarenheter, utsaga om tredje person, civilstånd, känsliga uppgifter såsom medicinskt tillstånd, sexuell läggning, politisk hemvist, etnisk tillhörighet och funktionsvariationer. I vissa fall samlar vi in uppgifter indirekt i samband med inventeringar, dokumentationer, insamlingar, forskning eller genom andra aktörer som delar kulturhistoriskt innehåll med Stockholms läns museum.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund
Samla in och förmedla material av kulturhistoriskt värde
Detta görs exempelvis genom utställningar, publikationer och publicering på internet och i sociala medier samt genom att förmedla material av kulturhistoriskt värde till forskning.
Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse. Känsliga uppgifter angående dig behandlas bara i situationer när du tydligt offentliggjort dessa uppgifter och/eller kommit överens med Stockholms läns museum, eller när det finns ett viktigt allmänt intresse med att bevara, publicera eller förmedla uppgifterna.

Bevara och arkivera material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer
Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse. Känsliga uppgifter angående dig behandlas bara i situationer när det är nödvändigt för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.

Så länge sparas dina uppgifter
Uppgifterna behandlas så länge som det är nödvändigt för ändamålen för behandlingen. Personuppgifter gallras bland annat när material skadas eller på annat sätt inte längre är relevant att bevara. Uppgifter kan i andra fall komma att sparas i enlighet med lagkrav eller om du samtycker till det.

Inventeringar, dokumentationer och deltagande i evenemang

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig när vi inventerar, dokumenterar och anordnar eller medverkar i olika evenemang där du inte är direkt delaktig utan t ex är åskådare
Film, ljudupptagning, bild.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund
Samla in och förmedla material av kulturhistoriskt värde
Detta görs exempelvis genom utställningar, publikationer och publicering på internet och i sociala medier samt genom att förmedla material av kulturhistoriskt värde till forskning.
Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse.

Bevara och arkivera material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer
Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse.

Så länge sparas dina uppgifter
Uppgifterna behandlas så länge som det är nödvändigt för ändamålen för behandlingen. Personuppgifter gallras bland annat när material skadas eller på annat sätt inte längre är relevant att bevara.

För dig som kontaktar Stockholms läns museum med frågor eller har synpunkter rörande vår verksamhet

Följande uppgifter behandlas om dig
Namn och kontaktuppgifter. I vissa fall uppgifter om din befattning, yrke eller utbildning eller andra uppgifter som är relevanta för den aktuella situationen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund
Administrera kontakten med dig
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter är att kunna besvara dina frågor, tillmötesgå dina förfrågningar och kunna förbättra vår verksamhet utifrån dina synpunkter.

Så länge sparas dina uppgifter
Dina personuppgifter bevaras till dess att vi besvarat dina frågor och/eller registrerat dina synpunkter. I vissa fall kan dina uppgifter komma att bevaras längre i enlighet med lag, för att försvara ett rättsligt anspråk, för att du lämnat ditt samtycke eller med stöd av en intresseavvägning eller ett allmänt intresse.

Digitaliseringsuppdrag för bilder och arkivmaterial samt bildförmedling

Följande uppgifter behandlas om dig
Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och organisationstillhörighet samt betaluppgifter.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund
Administrera uppdraget eller din beställning.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Så länge sparas dina uppgifter
Uppgifterna bevaras i så länge det behövs för att för att administrera köpet och uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078).

För dig som besöker vårt kulturhistoriska arkiv

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig
Namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, organisationstillhörighet och annan information som ges i samband med besök.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund
Behandlingen är nödvändig för att administrera ditt besök och/eller för att skicka kopior från vårt kulturhistoriska arkiv.

Gåvor, donationer och utlån till eller från våra samlingar

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig
Namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, organisationstillhörighet och annan information som ges i samband med ärendet och i vissa fall betaluppgifter.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund
Administrera givandet av gåvor och donationer och in- och utlån av objekt av kulturhistoriskt värde.
Behandlingen är nödvändig för att ingå avtal angående gåvor, donationer och lån och för att administrera avtalet.

Bevara uppgifter för bokföringsändamål.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Så länge sparas dina uppgifter
Dina uppgifter bevaras under så lång tidsperiod det behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078) eller om det finns skäl att bevara uppgifter med stöd av ett allmänt intresse eller på basis av historiska och vetenskapliga forskningsändamål.

För dig som ansöker om jobb eller praktik

Följande uppgifter behandlas om dig
Namn, personnummer, postadress, telefonnummer, uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, uppgifter i personligt brev, uppgifter i CV och referenser. Uppgifter kan även komma att inhämtas från konsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund
Administrera och möjliggöra en effektiv rekryteringsprocess.
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att kunna hantera din ansökan i vår rekryteringsprocess på ett effektivt och korrekt sätt.

Underlätta vid eventuella framtida rekryteringsprocesser och bevara uppgifter under en längre tidsperiod.
Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke. Uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen (2008:567). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Så länge sparas dina uppgifter
Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, tar vi bort dina uppgifter. Har du lämnat ditt samtycke kan dina personuppgifter komma att bevaras under en längre tidsperiod för att underlätta vid framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också komma att sparas under en längre tidsperiod för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567) för det fall du tagits ut till arbetsintervju eller erbjuds tjänsten.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Stockholms läns museum. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi skriver personuppgiftsbiträdesavtal när en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, bibliotek och kunskapsbanker, banker, betaltjänster och andra samarbetspartners, som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag, få åtkomst till dina personuppgifter. Vid ansökan om jobb eller praktik kan dina uppgifter delas och lämnas ut till rekryteringskonsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter: Forskare, samarbetspartners, massmedia, myndigheter, andra museer, bibliotek och andra kunskapsbanker samt revisionsbyråer.

Överförs dina uppgifter till länder utanför EU eller EES (tredje land)?
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen, exempelvis i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield (en skyddsmekanism för överföringar till USA), som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi gör löpande tekniska åtgärder för att upprätthålla en säker hantering och lagring av dina personuppgifter. Vår personal har fått instruktioner och utbildning som syftar till att skydda och hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

I de fall när behandling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke, har du rätt att när som helst återkalla hela eller en del av det lämnade samtycket med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering eller som annars sker med stöd av ett allmänt intresse eller en intresseavvägning.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig myndighet som utövar tillsyn över museets hantering av personuppgifter.

Kontakta oss
Vi hoppas att denna policy besvarar dina frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. Om du har ytterligare funderingar, vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du oss via mejl till lansmuseet.kultur@sll.se

Denna integritetspolicy fastställdes av Stockholms läns museum den 3 december 2019.