Exteriör - Husets delar exteriört

Husets delar utomhus

Här kan du läsa om allt från grundens utformning till skorstenens betydelse för byggnadens arkitektur.

Sverige är rikt på skog och en stomme av liggande timmer har varit den vanligaste i bostadshusen i större delen av landet från medeltiden och fram till andra hälften av 1800-talet. Träpanel är idag ett mycket vanligt fasadmaterial på våra trähus. Fram till 1800-talets första hälft var det endast de mer påkostade husen som kläddes med panel. En förutsättning för att träpanel skulle bli mer allmänt spridd är att sågarna utvecklades från små vattendrivna sågar till ångdrivna sågverk med mycket större kapacitet.

Husets ingång fick ofta en omsorgsfull utformning. Entrépartiets betydelse betonades ytterligare genom en förstukvist eller veranda, som samtidigt skyddade entrén från vind och snö. Under alla tider har fönstrens utformning styrts dels av funktionella krav på ljusinsläpp dels av estetiska ambitioner och traditioner.

Ett trähus som står i en grönskande trädgård.
Lögla gård, Länna, Norrtälje. Fotograf: Anna Ulfstrand.

Det viktigaste för att ett hus skall bestå är att taket är tätt. För att vattnet skall rinna av läggs taket oftast lutande med ett eller flera takfall. Utformningen har genom alla tider varit en avvägning mellan konstruktion, taktäckning och taklutning under påverkan av olika arkitektoniska stilar.