Exteriör - Moderna krav och sotning

Moderna krav och sotning

Moderna krav i gamla hus

Dagens krav vid nyuppmurning av skorsten är att varje eldstad skall ha sin egen kanal från eldstaden upp till skorstenskrönet. Skiljeväggarna mellan kanalerna måste utföras i en tegelstens bredd. Kraven gäller såväl vid nybyggnad som restaurering. En följd av detta är att skorstenen blir grövre. Man kan ändå eftersträva att den nya skorstenen ovanpå taket får samma karaktär som den äldre.  

Det finns rekommendationer för hur stort avståndet ska vara mellan murstocken och brännbart material. I äldre timmerhus går väggen normalt direkt mot skorstensmuren – rökgaserna från traditionella eldstäder blev inte lika heta som från moderna pannor och kaminer. Om man har en äldre skorsten som fungerar och inte har för avsikt att komplettera med fler nya eldstäder kan man förmodligen fortsätta som förut. Är man osäker om vad som gäller kan man kontakta sin skorstensfejarmästare.     

Skorstensbrand 

Vid vanlig eldning avsätts sot och tjärliknande produkter, speciellt om man använder fuktig ved eller björkträ och inte har tillräckligt bra drag. Ett traditionellt tips för att få bort sotet är att lägga en zinkplåt i pannan eller elda en brasa med aspved. Skorstensbrand eller “soteld” innebär att tjäran som samlats i murstensstocken fattar eld längst ner och bränner uppåt. Då tjäran utvidgas kan den täppa till kanalen och risk finns då att skorstensstocken trycks sönder. Om inte annat bildas det sprickor i samband med soteld.      

Sotning och brandskyddskontroll 

För att förebygga soteld är det viktigt att sota ofta och med jämna mellanrum. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler tas brännbara sotbeläggningar bort.   
Enligt lagen ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Kommunen bestämmer också hur ofta sotning ska göras. Sotning och brandskydd är uppdelat i två olika uppdrag. Lagen ger kommunen rätt att, efter ansökan, låta fastighetsägaren få sota själv. Kravet är att sotningen utförs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt.  
Brandskyddskontroll får endast utföras av den som har rätt behörighet och som utsetts av kommunen. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras hela värmeanläggningen samt tak och takskyddsanordningar. Kontrollen sker med ett intervall på 2, 4 eller 8 år, beroende på vilken typ av värmeanläggning huset har och hur ofta den används.     

Tätning 

Rökkanalen måste vara tät för att eldning skall få göras. För att ta reda på att allt är okej görs en provtryckning. Ett sätt att täta rökkanalen utan att mura om är genom en så kallad glidgjutning med ett keramiskt bruk. Metoden är gammal, men förr användes kalkbruk – vilket inte är godkänt idag.