Exteriör - Fasadtypernas historia

Fasadtypernas historia

Fasaden bidrar mycket till en byggnads karaktär och berättar om materialtillgång, byggnadsteknik, estetiska ideal och sociala och ekonomiska omständigheter. Fasaden är också en del av byggnadens klimatskal och skyddar konstruktionen mot väder och vind. Här kan du läsa om olika fasadmaterial och hur fasaderna ändrat karaktär genom tiderna.

Träpanel är idag ett mycket vanligt fasadmaterial på våra trähus. Fram till 1800-talets första hälft var det endast de mer påkostade husen som kläddes med panel. En förutsättning för att träpanel skulle bli mer allmänt spridd är att sågarna utvecklades från små vattendrivna sågar till ångdrivna sågverk med mycket större kapacitet. Den första ångsågen anlades vid 1800-talets mitt, men det verkliga genombrottet kom på 1870- och 1880-talen. På Lidingö anlades till exempel Käppala ångsåg på 1870-talet. Panelen är inte bara ett bra skydd för stommen, den ger också större möjlighet att ge byggnaden en arkitektonisk utformning. 

Putsade fasader förekom redan på 1700-talet, genom revetering av trästommar. Stenhus var mindre vanliga, även om städerna under 1800-talet fick fler och fler stenhus. I högreståndsmiljöer har också stenarkitektur förekommit. Men i huvudsak har tillgången på skog i Sverige varit avgörande för att så många hus uppförts i trä.

En liten gata gjord av grus. Det står små hus längs med gatan.
Gränd vid Fiskargatan, Vaxholm. Fotograf: Alf Nordström.

Läs mer om hur du tar hand om träpanel, puts samt andra fasadtyper som fasadtegel, eternit, plåt och fasadelement i betong.