Exteriör - Underhåll av husets stomme

Underhåll av husets stomme

De timmerhus vi ser idag är ofta ombyggda flera gånger. De kan också ha plockats ner och uppförts igen på en annan plats. Ibland kan man ha använt en annan stomteknik, som till exempel resvirke (stående timmer) vid om- och tillbyggnad. Det kallas då blandkonstruktion och innebär att huset inte längre fungerar som ett renodlat timmerhus. Rent kulturhistoriskt blir inte husen mindre intressanta för att de byggts om- och till. Tvärtom så berättar varje tillägg och förändring något om sin tids historia.

När panelen tagits bort ser man tydligt att en senare tillbyggnad har uppförts av stående timmer.