Virket i timmerhus

Det vanligaste timmermaterialet är furutimmer. Det ska vara senvuxet, det vill säga det ska ha vuxit långsamt på mager jord så att årsringarna sitter tätt. Då innehåller det mycket hartser och blir motståndskraftigt mot fukt och röta. Virket ska vara moget, det betyder att större delen av stammen har omvandlats till kärnved. Kärnveden transporterar inte vatten på samma sätt som ytveden, eller splintveden som den också kallas. Kärnvirket krymper inte heller särskilt mycket. Stocken ska också vara rakvuxen och jämngrov.  När man väljer virke tittar man också på förekomsten av kvistar och sprickor. Gran är mindre motståndskraftigt mot röta men är segare än tallen. Därför har det traditionellt använts till exempel till dymlingar, takåsar och taksparrar.

Förr valdes virket alltid ut på rot, alltså i samband med avverkningen, och inte efter leverans. Timringen blev bäst om stockarna var ungefär lika tjocka. I de flesta äldre hus är väggen 6 tum (15 cm tjock) och inte mer än 12 tum hög (30 cm). Rotända och toppända lades växelvis åt olika håll.

Virke till utsatta delar måste alltid hålla högsta kvalitet, som virke till syllstockar eller andra stockar som ligger nära marken, virke under fönstren eller på annat ställe där det finns risk för röta. Tryckimpregnerat virke ska inte användas i en äldre byggnad – välj istället virke av god kvalitet.

Timmer som förr fälldes under vintern sågades upp under våren, för att sedan torkas utomhus under sommaren och hösten. Torkningen fortsatte sedan i ett ouppvärmt utrymme. Snickerivirke av furu kunde lagras i två till sex år. Lagringen gjorde virket fast och hårt.

En bra planka ska var formstabil, det vill säga inte krympa för mycket eller vrida sig. Det viktigaste är att välja bra virke, men även sågningen påverkar brädans kvalitet. Genom så kallad kvarterssågning får man de formstabilaste brädorna. Kvarterssågning används mest för ädla träslag och innebär att stockarna klyvs i ett kors och sågas upp i 45 graders vinkel mot korssnittytorna. Metoden medför spill och används där höga fordringar på kvaliteten finns. 

Kvarterssågning. Teckning: Okänd, Stockholms läns museum

Virke till reparation

Ett nytt hus kan timras av ej torkat virke. Virke för reparation skall vara av minst samma kvalitet som den del som ska ersättas. Reparationsvirke måste hålla samma fukthalt som det befintliga. Vanligtvis är det gamla virket torrt. Lagningsvirke måste torka långsamt under flera år för att få rätt kvalitet. Det bästa är om man kan använda gammalt torrt virke till reparation.

I olika byggnadsdelar har man använt olika virkeskvaliteter. När man undersöker en byggnad inför en renovering bör man notera var man har använt kärnved, hur täta årsringarna är, hur årsringarna är vända i reglar och bräder, och åt vilket håll kärnsidan är vänd i golvbräder och paneler. 

 

close-icon