Interiör - Lister och foder

Lister och foder

Lagning och komplettering

Tänk på vilken karaktär du vill ge rummet när du väljer nya lister och foder. Kanske ska de nya listerna stämma överens med en speciell tidsepok. Studera snickerierna i andra hus från samma tid, men också böcker i ämnet. Titta efter gamla originallister och foder som kan ha lämnats kvar i husets mer undanskymda utrymmen. Tänk på att äldre foder inte alltid passar i ett nytt hus.

Vid lagning eller komplettering av lister och foder från ett hus före 1800-talets mitt bör de handhyvlas, annars kommer det att synas att de avviker från originalet. Ett maskinhyvlat utseende är däremot rätt om listerna är från 1800-talets andra hälft.

En målad taklist.
Taklist med kraftig hålkäl, 1700-tal. Fotograf: Mattias Ek.

Att tillfälligt ta bort foder och lister

Foder och lister tas alltför ofta bort vid byte av fönster och dörrar. Förändring av foder och lister ska göras med stor försiktighet – och helst inte alls. Breda, flacka kilar kan användas för att få loss dem. Kilarna slås försiktigt in från väggsidan och så småningom lossnar fodren, i bästa fall utan att spricka. Det kan vara bra att märka upp alla foder och lister så att de placeras korrekt vid återmonteringen.

Tillvaratagna och uppmätta foder och lister för återmontering
Tillvaratagna foder och lister för återmontering. Foto: Mattias Ek

Tillverkning av snickerier

Har snickerierna en gång tillverkats med handverktyg och listerna har enkla former kan egen tillverkning övervägas med hjälp av gamla profilhyvlar. Enklast är det att göra nya socklar eftersom de ofta har en enda profil. Även taklister kan ha varit enkla, utformade som en enkel snedställd bräda. Foder som har mer komplicerade former kräver en större arbetsinsats och är svåra att åstadkomma.

En borrmaskin gör ett hål i en golvlist.
Nytillverkad fodersockel. Fotograf: Mattias Ek.

Ibland kan foder och golvlister av sen 1800-talstyp köpas färdiga hos vissa brädgårdar, men utbudet är begränsat. De så kallade allmogelisterna som finns i handeln är oftast inte kopior av äldre lister utan utförda i en fri tolkning som inte passar så bra i äldre hus.

Skall snickerier kompletteras genom nytillverkning bör en snickerifabrik anlitas. För att få rätt profil kan snickaren göra ett hyvelstål till en list för en engångskostnad och därefter tillverka den med ett pris per meter.

Hopfogning av snickerier

Vid montering av lister ska de skarvas i vinkel, det vill säga geras, vid utgående hörn och stötas emot vid inåtgående hörn. Handhyvlade socklar och lister brukar inte vara helgerade i hörn, som moderna snickerier. Endast den profilerade delen brukade geras och den släta delen lämnades rak. Detta sätt att sammanfoga listerna ger mindre glipor och finare hopfogningar.

Vid gering uppstår lätt en glipa på insidan av skarven efter en tid. Den beror på att det ändträ som kommer fram vid sågningen torkar. Om virket sågas en vecka innan det skall monteras, och sågningen vid behov hyvlas till efter torkningen, erhålles normalt geringar som inte går isär.