Interiör - Snickerier

Snickerier

Den fasta inredningen eller snickeriinredningen är en viktig del av en byggnads karaktär. Dörrar, lister och paneler har ett karaktäristiskt utseende som ger rummen sin särskilda atmosfär. Var rädd om snickerierna, de är ofta hantverksmässigt utförda och av hög kvalitet. De tillhör detaljerna som har stor betydelse för huset, och mindre förändringar kan påverka helheten i utformningen negativt.

Närbild på ett hörn av en dörr.
Studera dörrens och fodrets profiler och gångjärn om du vill försöka tidsbestämma inredningen. Fotograf: Mattias Ek.

Snickeriernas profiler

En list i genomskärning ges en kontur genom hyvling, en profil. Snickeriernas profiler har ändrat utseende genom tidsepokerna. Varje tid har haft sin karakteristiska profilering av lister. Profilerna kommer från några grundformer med ursprung i antikens byggnadskonst och som fick en allmän spridning genom den klassiska arkitekturen. Varje profil har också sitt namn. Några profiler återfinns inom alla stilar, andra är mer tidsbegränsade.

Snickeriernas utbredning

Snickeriernas olika profiler fick redan tidigt en allmän spridning genom mönsterböcker. Därför hade snickerierna i hela landet ett liknande utseende. De välbeställda i samhället var särskilt angelägna om att följa modet. I herrgårdarna och i de fina stadsvåningarna hade därför snickerierna ett tidstypiskt utseende. I övrig bebyggelse återfinns ofta en enklare och ibland äldre utformning. I de flesta fall hade dock snickerierna en likartat utseende. När ångsågarna kom igång i mitten av 1800-talet hyvlades snickerierna efter förlagor i mönsterböcker varför snickeriernas utformning var lika under samma tidsperiod.

Att datera snickerier

Genom att studera snickeriernas utseende och profiler kan försök göras att tidsbestämma inredningar. I ett gammalt hus utgör snickerierna “årsringar” som förtydligar husets historia då snickerier från olika epoker mycket väl kan finnas i ett och samma hus. Mindre påkostade snickeridetaljer finns vanligen i kök, förstugor och enklare rum, medan de i representativa rummen hade en rikare utformning. Dörrarnas utformning med gångjärn, vred och lås kan också vara till hjälp vid dateringen.

En trädörr och lite av vägg syns i bilden.
Genom att studera snickeriernas utseende kan ofta inredningen tidsbestämmas.  Fotograf: Mattias Ek.

Tillverkning av snickerier

En regel är att allt virke inomhus i äldre tider var hyvlat. På handhyvlat virke är baksidan på brädan alltid ohyvlad medan maskinhyvlat virke även har en hyvlad baksida. Handhyvlat virke slipades inte med slippapper då virket fick en sådan släthet att det inte behövdes. Vid målning av en hyvlad yta är färgåtgången liten. Handhyvlade profiler blir nästan alltid lite “vingliga”, så det syns om profilerna är hand- eller maskinhyvlade. Fram till 1800-talets andra hälft hyvlades snickerierna för hand, för att från omkring 1850 tillverkas maskinellt.