Byggnadsguide - Egnahem, småhus och villor

Under 1900-talet blev villan en bostadsform möjlig för allt fler. Villabegreppet rymmer allt från arkitektritade prestigevillor till egnahem, kataloghus och gruppbyggda småhus. En rik mängd tidskrifter om hem och trädgård och allt fler gör-det-själv-program på TV, riktade till villaägaren visade på det stora intresset för det egna hemmet. 

Villastädernas uppkomst  

Uppbyggnaden av villasamhällen var en direkt följd av att invånarantalet i storstäderna ökade kraftigt på grund av industrialismen. Situationen blev ohållbar och utflyttningen blev nödvändig. Järnvägsnätet som anlades i samband med industrialiseringen, drog till sig den första förortsbebyggelsen. Tack vare järnvägen kunde samhällena ligga längre bort från centrum. De placerades glest, intill stationerna men skilda från varandra av obebyggd mark. Dessa tidiga villastäder utgör upptakten till 1900-talets stora förortsutbyggnad.

Vy över en stadsbild.
Ägget i Upplands Väsby är ett exempel på 1950-talets planideal.  Foto: Ingvar Lundkvist.