Byggnadsguide - Vagnslider, garage och maskinhallar

Gårdarnas åkdon, senare maskiner och motorfordon, har av flera skäl förvarats i särskilda byggnader. I synnerhet på de större gårdarna uppfördes ett flertal separata byggnadstyper för ändamålet. På de mindre gårdarna förvarades oftast vagnar och redskap i mindre tillbyggnader i anslutning till logen.

Vagnslidret var avsett som enklare skydd eller som förvaringsutrymme för vagnar eller rullande arbetsredskap. Ett vagnslider bestod i sin enklaste form av en takkonstruktion som fungerade som skydd vid nederbörd. I andra fall hade byggnaden enkla brädväggar endast på sidorna och på baksidan samt en öppen framsida som underlättade in- och utkörningen av redskap och vagnar. Vagnslidret förekom också som integrerad del i en större byggnad och kunde då vara försett med portar.

I gluggen av ett valv ser man en liten stuga som står i en trädgård.
Portlider, Norrfjäll, Väddö. Fotograf: Alf Nordström.

Vagnslider, garage och maskinhallar kan vara uppförda som fristående byggnader, men även som tillbyggnader till eller som en del av en annan ekonomibyggnad. Övergången från häst- till maskindrift medförde emellertid nya behov och nya byggnadstyper tillkom. Förvaring av maskiner och motordrivna fordon blev med tiden allt mer platskrävande och fick särskilda byggnader i och med maskinparkens och maskinernas tilltagande storlek. Maskinerna kom inte bara att inverka på jordbruksdriften utan också på byggnadsbeståndet. Stora hangarliknande maskinhallar och lagerbyggnader blev till slut en självklar del i gårdsmiljön. Dessa förlades av säkerhetsskäl och manövreringsskäl vanligen till platser på betryggande avstånd från gårdens övriga bebyggelse.

Den äldsta typen av fristående vagnslider uppfördes som stolpkonstruktion med brädväggar under pulpettak. De moderna maskinhallarna är oftast uppförda i stolp- eller ramverkskonstruktioner med stommar av trä eller stålbalkar och med väggar och tak täckta med plåtpanel. Även träpanel och murade väggar förekommer. Maskinhallarna har stora skjutportar placerade på långsidorna eller i gavlarna.

Gårdsverkstaden som är avsedd för underhåll och reparation av maskinparken är ibland sammanbyggd med maskinhallen. Den kan också vara uppförd som en fristående byggnad, oftast i anslutning till maskinhallen. Verkstaden har vanligen isolerade väggar och tak.