Stadsplanering - Regionplanering

Stockholms län är ett stort och komplext område med 26 kommuner, drygt 2 miljoner invånare med nationella verksamheter. Det kräver samordning över kommungränser och långsiktig och framtidsorienterad planering. För detta ändamål finns regionplanen, ett planinstrument som infördes med 1947-års byggnadslag. Regionplaner har utfärdats i Stockholmsregionen sedan 1958 och innehåller uppgifter om förväntad och önskad utveckling rörande befolkningsutveckling, sysselsättning, infrastruktur och bostadsbehov.

RUFS 2050

Regionplanen är vägledande för kommunernas utvecklingsstrategier, översiktsplaner och detaljplaner enligt PBL och hjälper därmed kommunerna att samordna sina insatser för mark- och vattenanvändning och lokaliseringen av bebyggelse och infrastruktur. Den är dock inte bindande. Den är en vision men svarar också på frågor om hur ska Stockholmsregionen kunna bli mer hållbar och lockande för boende, besökare och företag.

Nuvarande regionplan RUFS 2050 bygger vidare på den tidigare regionplanen från 2010. Den innehåller en vision om Stockholmsregionens framtid. Planen är att Stockholmsregionen 2050 ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Detta betyder att regionen ska erbjuda en tillgänglig och god livsmiljö för de boende, den ska präglas av jämställdhet, vara öppen och inkluderande samt vara en tillväxt- och kunskapsregion. En god livsmiljö innebär också att regionens miljöpåverkan och användningen av ändliga resurser ska minska.

För kommunerna betyder RUFS 2050 att de tillsammans ska bygga fler bostäder, särskilt bostäder inom gångavstånd till kollektivtrafiken, och förutsättningarna för med cykel och kollektivtrafik. Utsläppen av växthusgaser ska minska, liksom länets totala energianvändning. Andelen förnybar energi som sol-, vind och vattenenergi ska å andra sidan öka. Kommunerna behöver också arbeta med frågor som rör regionens sociala dimensioner: öka andelen behöriga till gymnasieskolan och antalet utexaminerade därifrån, öka andelen förvärvsarbetande generellt och särskilt bland länets utlandsfödda samt öka jämställdheten mellan kvinnor och män. För att stärka regionens globala konkurrenskraft ska också språkkunskaperna i länet förbättras och andelen sysselsatta inom kunskapsintensiva branscher som kräver eftergymnasial utbildning öka.

Regionplanen visar tydligt hur Sverige och Stockholmsregionen befinner sig i vad som ibland kallas för den postindustriella eran och hur inflätad länet är i ett globalt ekonomiskt, socialt och kulturellt sammanhang. Det postindustriella samhället har lämnat den tunga industrin bakom sig. Den digitala revolutionen har satt sina spår. Konkurrens, migration, rörlig arbetskraft, tjänste- och informationssamhället och den pågående hyperurbanisering förändrar människans livsmönster i stort och smått: Utbildning, mediekonsumtion, resvanor, bostadsort, sysselsättning och arbetsplatsernas lokalisering, allt vi gör påverkas av hur regionen och kommunerna förhåller sig till världen i övrigt. RUFS 2050 utgör en strategi för hur Stockholmsregionen ska förhålla sig till och hantera sin omvärld i förändring.