Utgrävningen I Viggbyholm, andra besöket

Utgrävningarna i Viggbyholm som jag började skriva om i somras, har nu kommit in i ett spännande skede.  Vid mitt förra besök höll arkeologerna fortfarande på att planera och starta upp arbetet. De hade redan en ganska bra uppfattning av vad som fanns på platsen, men några intensiva månaders arbete återstod för att få ut så mycket som möjligt innan exploateringen av marken kunde påbörjas.

Tre personer som gräver fram arkeologiska fynd.
Silverskatten grävs fram. Foto: Arkeologerna.

När jag besökte utgrävningen i oktober tillsammans med vår fotograf Niclas var Arkeologerna och Uppdrag Arkeologi i slutfasen av undersökningen. Magnus Lindberg berättade för oss om de upptäckter som de hade gjort under hösten och hur detta kommer att påverka vår syn på vikingatiden, alltså vilken ny kunskap som projektet har gett oss.

Silverskatter gömda i jorden

Vad arkeologerna inte hade berättat för oss, men antytt, var att de under sommaren hade hittat en silverskatt. Eftersom nyheter om guld- och silverfynd vid arkeologiska utgrävningar kan göra att utomstående tar sig till utgrävningen och gräver olovligt, väljer arkeologer ofta att vara tysta om specifika fynd, även mellan kollegor. Nu fick vi veta att silverfyndet från Viggbyholm bestod av åtta halsringar och två armringar av silver, tolv mynthängen, två pärlor och en ring.

Halsringar, örhängen och andra smycken från vikingatiden.
Silverskatten. Foto: Acta Konserveringscentrum.

Silverskatter eller så kallade ädelmetalldepåer från vikingatiden är inte ovanliga och en stor mängd silverskatter har hittats i Skandinavien och i andra delar av Europa där vikingarna bosatte sig. Det kan röra sig om ett fåtal föremål av guld, silver eller koppar, men ibland riktigt stora depåer med tusentals mynt och föremål. I vissa fall rör det sig om just en skattgömma där en stor mängd mynt eller silverobjekt har gömts undan. I andra fall så rör det sig om något som tolkats som ett offer, till en gud eller inför något som ägaren ska göra. Arkeologerna har ännu inte gjort en tolkning av silverskatten från Viggbyholm, så om detta är en skattgömma eller ett offer får vi vänta med att tolka till senare. Vad vi vet är att skatten är från omkring år 1000 och att den begravdes under ett av långhuset på platsen.

Ett hus säger ingenting, 20 berättar en hel historia

Även om silverskatten var ett roligt och unikt fynd, så var detta inte allt som hittades vid utgrävningarna på platsen. Magnus Lindberg påpekade vid vårt besöka att just upptäckten av en stor mängd järnåldershus, kommer att ge möjligheten att tolka hur livet på en gård från slutet av järnåldern såg ut och hur gården utvecklades. Totalt hittades 20 olika hus. Men det var inte en by som arkeologerna hittade, utan en gård som hade byggts upp i olika generationer och som haft flera separata byggnader. Den typiska vikingatida gården bestod av ett större långhus eller hall, boendehuset och ett flertal mindre hus med specifika funktioner, till exempel förrådshus och verkstadshus. Det tidigaste huset dateras till folkvandringstid, cirka 400–550 efter vår tideräkning, och det sista huset dateras till slutet av vikingatiden, efter år 1000. Under den här perioden har alltså folk bott på platsen, byggt och flyttat flera till olika byggnader under mer än 500 år. Och under en av de sista faserna har alltså någon lagt ner en silverskatt i ett av de största husen. Varför? Ja, vi får invänta arkeologernas fortsätta arbete med materialet. Svaret kanske finns i rapporten när arbetet är klart.

Om du som privatperson hittar fornfynd av guld och silver kan staten komma att betala dig hittelön för fyndet, om du lämnar in det till ett museum eller länsstyrelsen. På så sätt uppmuntras folk att lämna in fornfynd som de hittar till myndigheterna, så att de kan registrera det och få ut så mycket information om fyndet som möjligt.

Arkeologerna analysera allt som hittats

Den 21 oktober när Niclas och jag besökte undersökningen var det bara några arbetsdagar kvar i fält, därefter var platsen slutundersökt och exploateringen kunde påbörjas. Vid den tidpunkten bör arkeologerna ha förstått anläggningarna på platsen och haft tid att gräva ut dem. Efter denna fas kommer platsen att exploateras och de historiska lämningarna försvinner för alltid. Därför är det viktigt att arkeologerna får den tid som de behöver för att undersöka platsen och dokumentera de lämningar som finns där. Arkeologi utförs inte bara på förhistoriska platser, utan en arkeologisk undersökning utförs även på yngre fornlämningar. Mänskliga lämningar som är äldre än 1850 och som “är varaktigt övergivna” kan vara skyddade av kulturmiljölagen. Ibland handlar undersökningarna om silverskatter som den från Viggbyholm, men ibland även om porslin och järngrytor från ett 1800-tals torp. Just järngrytor kan vara viktiga, eftersom vissa grytor lätt kan kopplas till en viss period. Då kan lämningen där grytan hittades enkelt dateras. Är torpet äldre eller yngre än 1850?

Vi kommer besöka arkeologerna igen och undersöka hur deras fortsatta arbete med fynden från Viggbyholm, eller Vikby som platsen hette på äldre kartor. Det kommer jag att skriva om i en framtida blogg och förhoppningsvis kan vi då säga mer om de som bodde på platsen under 500 år under slutet av järnåldern.

Varför gräver arkeologerna i Viggbyholm?

Tre personer i hjälmar och skyddsvästar gräver i marken framför en grävmaskin.
Intensivt arbete pågår. Foto: Arkeologerna, SHM.

Texter om en utgrävning, del 1

Den första juni i år inledde Arkeologerna på Statens historiska museer, i samarbete med Uppdrag Arkeologi, slutundersökningen av en fornlämning intill Skördevägen i utkanten av Viggbyholm, Täby. Det är en av de största arkeologiska utgrävningarna på flera år i Täby. Undersökningen avslutas i fält i oktober, men efter det kommer arkeologerna att ha ett omfattande arbete med att undersöka alla fynd och sammanställa den information som har kommit fram.

Jag kommer följa arbetet i tre blogginlägg. I detta, det första kommer jag att berätta om bakgrunden till undersökningen och platsen. I det andra inlägget tittar jag på vad som kommit fram under fältarbetet och vilka slutsatser arkeologerna har gjort. Avslutningsvis kommer jag att följa med arkeologerna in och titta på det arbete som genomförs efter att grävandet avslutats.

Varför gräver arkeologerna här och varför just nu?

Hundratals arkeologiska undersökningar görs varje år i Sverige och framför allt i Stockholmsregionen. Här bredvid E18 i Viggbyholm ligger en sedan tidigare känd fornlämning med vad som tolkats som en boplats och ett par gravfält. Arkeologer har varit här flera gånger tidigare för att förstå hur platsen har använts och hur länge. Nu planerar Täby kommun att bebygga området med bostäder och en idrottshall och därför måste arkeologer gå in och undersöka området för att få en större förståelse för platsen innan lämningarna tas bort och området kan exploateras. Sådana här undersökningar genomförs året runt av arkeologer innan ny infrastruktur eller bebyggelse kan anläggas i ett växande Stockholm. Ett första steg är ofta en utredning, där en bedömning måste göras om det finns något av arkeologiskt intresse i området. Detta sker både genom studier av kartor och tidigare undersökningar i området, men även på plats för att hitta spridda spår av mänsklig aktivitet de senaste 10 000 åren. Lite som att hitta en nål i en höstack, men som bygger på detaljerade studier om platsens historia och naturliga förutsättningar.

Arkeologiska undersökningar, viktiga instrument för att bevara kulturarvet

Efter detta följer en förundersökning vilken är en lite större undersökning i fält, där syftet är att mer i detalj bestämma omfattningen av fornlämningen. Ofta räcker det innan exploateringen av bostäder eller vägar påbörjas. Efter förundersökningen vet vi kanske så mycket om platsen att exploateringen kan genomföras utan att fornlämningen behöver påverkas. Eller så har länsstyrelsen gjort den tolkningen att den aktuella fornlämningen är så pass unik och värd att bevara för framtiden att bygget måste stoppas. Om inte, så kommer det att krävas att en slutundersökning genomförs, vilket är det vi ofta kallar en arkeologisk utgrävning. Syftet är då att undersöka hela det område som täcks av fornlämningen och att få ut så mycket information som vi kan innan fornlämningen tas bort och bygget kan genomföras. En slutundersökning är en destruktiv process och betyder att delar eller hela fornlämningen kommer att försvinna och målet är alltid att undvika detta. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att fornlämningen vid Viggbyholm måste tas bort innan kommunens byggplaner inleds. Fornlämningen kommer därför att förstöras och tas bort, men den kommer samtidigt att ge oss viktig information om livet i denna del av Stockholm under vikingatiden.

Vad är det då för plats som arkeologerna undersöker?

Fornlämningen ligger nära en tidigare gård vid namn Vikby, som tros vara en av föregångarna till den större gården Viggbyholm som gett området dess namn. Redan 2013 kunde arkeologer belägga att det i området fanns lämningar från en boplats som använts under järnåldern, men hur stor platsen var och när den användes var oklart. I närheten av den fornlämning som grävs ut idag finns även flera gravfält med dateringar till järnåldern vilket är typiskt för större järnåldersgårdar. Placeringen av gravfält nära gården var ett sätta att markera att “här har vi alltid bott, detta är vår mark”. 2018 genomförde Arkeologerna en mer omfattande förundersökning av platsen vid Skördevägen och de kunde då dra slutsatsen att det rörde sig om en större boplats med datering till järnåldern och med betoning på vikingatiden (ca 750-1050e. Kr.) och kanske bestod platsen av ett par enskilda gårdar. Kanske var dessa föregångare till det medeltida Vikby. Fornlämningen ligger idag ett bra stycke från vattnet, men eftersom strandlinjen vid slutet av järnåldern gick ca 4 meter högre upp låg gårdarna vid Viggbyholm då vid en vik till Östersjön. Detta var en viktig ekonomisk resurs och betydande för transporter i en värld utan bra vägar. 

En slänt som är delvis uppgrävd. I bakgrunden en skog och en väg
Överblick över området som undersöks: Östersjön skymtar i bakgrunden. För tusen år sedan nådde havet nästa ända fram. Foto: Leif Grönvall, Täby Hembygdsförening.

Tusen år av historia träder fram

Jag besökte undersökningen i början av juli för att lära mig lite om platsen och hur de har tänkt kring projektet. För en oinvigd betraktare ser det nog mest ut som en slänt fylld med sten och stenblock. Tillsammans med John Hamilton, specialist på järnåldershus, går jag runt på ytan och lämningar från långhus, gravar och eventuella hamnanläggningar träder fram. Det är fortfarande tidigt i undersökningen och arkeologerna håller som bäst på att rensa fram på ytan som ska undersökas och bygger upp olika teorier om vad som är vad och hur områdets olika delar hänger ihop. Jag har själv varit med och arbetat på flera olika utgrävningar och det här är en spännande fas som kräver ett stort uns tålamod och erfarenhet. Sakta men säkert kommer lämningarna som finns gömda i jorden att träda fram. Då kommer hus och gravar att bli tydligare och vi kommer att kunna se hur denna plats användes för tusen år sedan, vi kommer att få en kunskap om de som bodde här för tusen år sedan. Under de kommande veckorna hoppas arkeologerna på att kunna besvara frågor som: Är det en hamnanläggning vi kan se i östra kanten av området? Har vi här resterna från två gårdar? Var de i sådana fall samtida eller befolkade under olika tidsperioder? När började folk bo på den här platsen och hur länge?

Arkeologerna och Uppdrag Arkeologi kommer i augusti och i höst att ha flera allmänna visningar för den som vill veta mer om platsen och det arbete som pågår. Nästa visning är planerad till 26 augusti klockan 17.30, och på Arkeologidagen den 30 augusti kommer två visningar att hållas 09.30 och 11.30.

Läs mer om arbetet och framtida visningar på:

Arkeologernas hemsida: https://arkeologerna.com/uppdrag/vikingatida-vikby/

Uppdrag Arkeologis hemsida: http://www.uppdragarkeologi.se/viggbyholm 

Täby hembygdsförening skriver även kontinuerligt om grävningen i sin tidskrift Fornminnesnytt: https://www.hembygd.se/taby/page/35750 

Tre platser från järnåldern, väl värda ett besök

Trädstammar som står i en skog. Stenbumlingar på marken.
Jordbro, gravfältet. Bildupphovsrätt i Sverige. Fotograf: Johan Stigholt.

De senaste två veckorna har jag liksom många andra arbetat mer hemifrån och begränsat hur jag reser och mängden människor jag träffar. Ett viktigt sätt att hindra smittspridning och avlasta sjukvården. Tanken med min bloggtext var ursprungligen att den skulle vara en historisk reflektion om hur tidigare pandemier påverkat vårt samhälle sedan vi blev bofasta för ungefär 12 000 år sedan i Mellanöstern, och för 6000 år sedan i stora delar av Sverige. Men i likhet med mig så tror jag att många är trötta på att läsa om coronavirusets som av förståeliga skäl upptar en stor del av vårt informations- och nyhetsflöde idag.

Så långt det går försöker jag att ge mig ut, åtminstone en gång per dag. Ofta bara på en kort promenad eller löprunda, men under helgerna försöker jag ge mig ut på längre turer. Med tanke på mängden människor som jag möter, tror jag att jag inte är ensam om att tänka så. Detta är bra för folkhälsan, men i stället för att trängas i Stockholms parker så vill jag i denna blogg rekommendera några arkeologiska platser i länet som är väl värda ett besök.

Tre av mina arkeologiska favoritplatser i Stockholms län är Jordbrogravfältet, Vidbynäs gravfält och Runsa fornborg. Dessa representerar tre miljöer, typiska för järnåldern, och är fascinerande arkeologiska besöksmål.

Jordbrogravfältet i Haninge kommun, med över 800 gravar, är ett av de största gravfälten i Sverige från äldre järnåldern (cirka 500 f.Kr till cirka 300 e.Kr.), men här finns även gravar från bronsåldern (cirka 1800–500 f.Kr.) och yngre järnåldern (cirka 300–1000 e.Kr.). Jordbrogravfältet består av en stor variation gravformer, skeppssättningar, resta stenar och stensättningar i olika geometriska mönster. En liten del av gravfältet har undersökts, senast av Stockholms universitet. Detta har gett oss värdefull information om gravskicket och ritualer som fanns på äldre järnåldern. Många av gravarna finns kvar och gravfältet är unikt välbevarat.

En skog vid kanten av en sjö.
Vy över terrasseringar vid Vidbynäs gravfält och sjön Turingen. Foto: Johanna Eklöv.

Vidbynäs gravfält i Nykvarn kommun, är ett mindre gravfält än det i Jordbro. Gravarna är främst från yngre järnåldern, men det ligger vackert i sluttningen ner mot sjön Turingen och i området finns det andra lämningar från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vidbynäs gård och runstenen vid Turinge kyrka visar på platsens kontinuitet under en lång tid. Nykvarn kommun har nyligen rustat upp Turingeleden, en 3,8 kilometer lång vandringsled längs sjön Turingens södra sida. Med utgångspunkt från Vidbynäs gård passerar leden flera fornlämningar och har en bedårande natur. Runt sjön ligger även flera fornborgar som är värda ett besök och området är rikt på skålgropar och hällristningar från bronsåldern.

Nordväst om Upplands Väsby med utsikt över Mälaren och Sigtuna ligger Runsa fornborg, ett befästningsverk som visar på upprustningen runt Mälaren för 1500 år sedan, under den period som arkeologerna kallar folkvandringstiden. Runsa är nog den plats av de tre som ligger mest otillgängligt, men efter en kort promenad uppför berget nås lämningarna av vad som en gång var en befäst bosättning. Här uppe finns även en magnifik utsikt över inloppet mot Sigtuna. Nedanför borgen ligger även en av Sveriges största skeppssättningar som är 53 meter lång och flera gravfält, främst från yngre järnåldern. Norr om borgen har arkeologer även undersökt vad som tros vara Runsas förhistoriska hamn.

Utsikt över vatten från en hög kulle.
Utsikt från Runsa fornborg mot Sigtuna. Foto: Alf Nordström.

Dessa var tre av mina favoriter, men det finns många fler platser att upptäcka. På vår besöksmålskarta finns fler förslag på besöksmål. Museet har i dagarna publicerat korta digitala visningar som också ger förslag på fler platser att besöka. Stockholms hembygdsförbund har under de senaste åren tillsammans med lokala hembygdsföreningar rustat upp och anlagt flera vandringleder, till exempel Fornstigen på Ekerö, Kustleden och flera leder i skärgården. Flera av länets kommuner har också på sin webbsida information om kulturhistoriska vandringar och platser. Genom Riksantikvarieämbetets webbapp Fornsök finns information om länets och landets alla registrerade fornlämningar. Möjligheterna är många, så ge dig av ut och upptäck en liten del av länets historia.

Kulturmiljöer nära vatten

En gammal stenbro, en övergiven kvarn eller vattenspegeln vid en igenvuxen damm är exempel på kulturmiljöer nära vatten. Sådana är ofta uppskattade natur- och kulturmiljöer som många av oss gärna besöker. Vatten är en viktig del av Stockholms län – skärgården, Mälaren och Stockholms ström är centrala delar av staden och länet, inte minst för rekreation på olika sätt.

Vira bruk, nedre dammen. Foto: Tina Mathiesen.

Tidigare var vattnet främst en viktig ekonomisk resurs. Att transportera något över vatten gick mycket snabbare än landvägen, när bra vägar och bilar saknades. Fiske var viktigt för den lokala ekonomin. Både för yrkesfiskare som på medeltiden sålde fisk på Fiskaretorget i Gamla Stan (i dag är torget borta men låg tidigare mellan Brunnsgränd och Nygränd) eller som ett sätt att dryga ut en annars torftig kost. Men en av de viktigaste ekonomiska funktionerna av vatten har sedan medeltiden varit dess betydelse som kraftkälla. I dag utvinns vattenkraft i Sverige från flera stora vattenkraftverk, där vatten används för att skapa elektricitet. Redan på medeltiden brukades vattnet för att driva mjölkvarnar och var en viktig energikälla när järnbruk och små industrier växte i antal. Många av dessa har i dag till stor del övergivits, men i flera fall finns miljöerna kvar, är välbesökta och uppskattas lokalt eller nationellt.

Minst 25 procent har försvunnit

Enligt en studie av Naturvårdsverket har minst 25 procent av kulturmiljöerna vid vattendrag försvunnit eller förlorat sitt kulturhistoriska värde de senaste 10–20 åren. Anledningarna till detta är många. Bland annat restaurering av vattendrag och borttagande av vandringshinder för fisk. Dessa är åtgärder som genomförts de senaste 20 åren för att förbättra miljön och den biologiska mångfalden i våra sjöar och vattendrag, men samtidigt skapat en konflikt om bevarandet av kulturmiljöer eller naturvärden. En viktig del i Naturvårdverkets program för att förbättra miljön i våra sjöar och vattendrag har därför varit att öka kunskapsunderlaget för vattennära kulturmiljöer och Riksantikvarieämbetet har sedan 2010 delat ut medel för inventering av kulturmiljöer nära vatten och undersökt hur de på bästa sätt kan bevaras.

Under 2013 genomförde Stockholms läns museum med medel från Länsstyrelsen en inventering av vattenanknutna industrimiljöer i Stockholms län. Undersökningen fokuserade på dammar och verksamheter knutna till dessa och kom att kallas damminventeringen. Syftet var att bedöma dammarnas kulturhistoriska värde och var en del av den nationella satsningen för att öka kunskapen om vattennära kulturmiljöer. Inventeringen följdes upp av två mindre projekt. En förstudie av fem utvalda miljöer med särskilt kulturhistoriskt intresse och geografisk spridning studerades och ett förmedlingsprojekt som fokuserade på att lyfta pedagogiska berättelser om dessa platser.

Mer än 300 dammanläggningar registrerades

Inventeringen skapade ett stort och viktigt kunskapsunderlag om vattenanknutna kulturmiljöer och mer än 300 dammanläggningar registrerades, med en tydlig koncentration av platser i glesbefolkade kommuner med kustnära anknytning, främst i Norrtälje, Värmdö och Nynäshamn. Under 2019 har Stockholms läns museum arbetat med att uppdatera information i damminventeringen och nu är materialet tillgängligt digitalt. Avsikten med att publicera inventeringen digitalt är för att öka kunskapen om materialet och möjliggöra för framtida studier av dessa spännande miljöer. Materialet som publicerats ska bara ses som en första inventering. Förteckningen är inte komplett och vidare studier av platserna krävs för en fullständig bild av dessa och de olika dammarna. Hör gärna av dig om du har mer uppgifter om dammarna som finns registrerade i damminventeringen, eller om du känner till dammar som inte finns med i registret.

Om arkeologins förhållande till alla dessa fynd

Museipedagog visar en skelettgrav för en grupp barn och vuxna vid Broby bro.
Museipedagog visar en skelettgrav för en grupp barn och vuxna vid Broby bro. Foto: Elisabeth Boogh.

Fynden från arkeologiska utgrävningar är nog det som fascinerar mest med arkeologi. Som arkeolog får man ofta frågor som: Vad är det bästa som du har hittat? Får du extra betalt om du hittar guld? Eller den vanliga frågan av besökare vid en utgrävning: Har ni hittat något? Det här är naturligtvis en öppnande fråga där man vill visa intresse och veta mer om undersökningen.

Vid en arkeologisk slutundersökning, eller det vi ofta kallar utgrävningen, hittar man alltid något, annars hade den arkeologiska slutundersökningen aldrig genomförts. En arkeologisk utgrävning genomförs av två anledningar, antingen som del av ett forskningsprojekt eller som del av exploateringsprojekt när till exempel nya bostäder eller vägar ska byggas. Vid ett forskningsprojekt har en plats med stort forskningsvärde valts ut och ofta föregås detta av detaljerade studier om platsens historia. Vid ett exploateringsprojekt är utgrävningen det sista av flera steg där möjliga fornlämningar undersökts i utredningar och förundersökningar. När slutundersökningen inleds så har Länsstyrelsen beslutat att det på platsen finns en fornlämning/fornlämningsmiljö som måste tas bort. Med andra ord, när arkeologerna sätter spaden i jorden så vet de ofta ganska bra vad som finns eller kan finnas på plasten och några fynd kommer de alltid att hitta.

Arkeologi betyder så mycket mer än att hitta saker, men det är trots allt mycket roligare när man hittar något. Det kan vara ett stenredskap, kantkedjan av en grav eller grunden till ett hus. Upptäckten av ett fynd ger ofta en tillfredställande känsla av att man hittat något spännande, lyckats hitta något som kan säga mer om platsen som undersöks eller i alla fall något som visar på att man fortfarande gräver något som skapats av människor. Men var man hittar något har ofta större betydelse än vad man hittar. Inom arkeologin skiljer man på det som hittas i en kontext och det som hittas utan kontext. Ett lösfynd som hittas i ploglagret saknar kontext, hur hamnade föremålet i jord, vem använde föremålet och hur användes det? En dräktnål i silver som hittas i den lösa jord som plogats under flera år kan vara vacker att titta på, men vi kommer inte kunna säga mycket om vem som bar nålen och varför den hamnade här.

Att hitta ett föremål i kontext betyder att man hittat föremålet i ett sammanhang och att det är möjligt att återskapa lite om föremålets och platsens historia. Om en keramikskärva hittas i en eldstad tillsammans med några djurben så kan vi nog anta att skärvan är från ett matkärl, men om vi hittar skärvan i en grav blir tolkningen en annan. Påträffas fynden i kontext ger det oss också större möjlighet att datera den plats där fyndet hittades. Om vi kan datera keramiken vi hittade så kan vi även datera eldstaden eller graven. Då kanske vi kan säga att för 1200 år sedan satt någon här vid eldstaden och lagade mat, eller att personen i graven begravdes i slutet av vikingatiden. Dräktnålen som vi hittade i ploglagret kan vi kanske genom dess stil datera, men det säger inget om platsen eller sammanhanget.

Arkeologiska fynd på marken.
Moderna fyndmaterial från schakt E vid utredning på Baggensvägen 50. Foto: Margareta Boije

Att hitta saker inom arkeologin är med andra ord både roligt och viktigt för tolkningen. Men föremålens värde i sig ganska lågt, varför stölder och försäljning av antika föremål har alltid förvånat mig. Om vi inte kan säga något om hur det hittades eller vem som hittade det så är ju dess informationsvärde ganska begränsat. Det är genom föremål som vi kan göra tolkningar om vad som hänt och de blir centrala när vi berättar om utgrävningen och berättar om förhistoriska och historiska platser på museer. Efter utgrävningen har vi sedan möjlighet genom olika analysmetoder att säga mer om hur kärlet tillverkats, vilken mat som kokats i det och mycket annat. Men det pratar vi mer om en annan gång.

Fynd från vendeltida kvinnograv.
Fynd från vendeltida kvinnograv. Foto: Anna Ulfstrand.

Och nej, jag får inte extra betalt om jag hittar guld. Det har aldrig hänt, men jag skulle nog bli extra glad. Det bästa som jag hittat? Lämningar från en bronsgjutares verkstad i norra Skottland var fantastiskt roligt och blev avgörande för den avhandling som jag skulle komma att skriva de följande fem åren. Spåren bestod av ett fåtal svagt brända keramik bitar, brända stenar och träkol, men genom dessa kunde vi återskapa hur och vad bronsgjutaren tillverkat för ungefär 2700 år sedan. Men det mest spektakulära fyndet som jag gjort är en myntdeponering på Agora i Aten. Till en början hittade jag några enstaka lösa mynt, men efter några timmar lyfte jag upp en klump av korroderade silvermynt som lagts ner i jorden i en tygpåse cirka 300 år f. Kr. Klumpen vägde 4,2 kilo och innehöll uppskattningsvis 400 hellenistiska silvermynt. Ett sådant fynd gör man bara en gång och är än i dag en av mina roligaste upptäckter som arkeolog. Påsen med mynten hade grävts ner bakom det som varit riksbanken i antikens Aten och en möjlighet är att den gömts där av någon som jobbat på banken. Att man fifflar med pengar på banker är tydligen inte bara typiskt för Sverige 2019, utan även de gamla grekerna.

Kan vi förstå vad som hänt, utan vår historia?

se_ab_grhf_LX2001-0047
Skolklass med Olberga skola i bakgrunden. Foto: Anna Henriksson.

För ett par veckor sedan tog skolverket tillbaka sitt kritiserade förslag att stryka antiken från läroplanen i historia för grundskolan. Skolverket ville att historieundervisningen skulle få ett starkare fokus på samtidshistoria, för att ge eleverna verktyg att förstå sin samtid och händelser som format den värld vi lever i idag.

En bred front av forskare och lärare, inte bara i historia, publicerade kritik när förslaget presenterades och Skolverket hade inget annat val än att dra tillbaka förslaget. Men debatten som följde väcker inte bara frågor om antikens varande eller inte utan även om betydelsen av historia i skolan.

Egentligen var det inte bara antiken som Skolverket ville ta bort utan undervisningen om forna civilisationer innan 1700. Samtidigt har undervisningstiden i andra humanistiska ämnen minskat de senaste åren, vilket lämnar ett stort vakuum i kunskapen om den mänskliga kulturen och dess utveckling. Elever som går ut grundskolan skulle alltså veta mindre om hur viktig den arabiska kulturen var för det vetenskapliga genombrottet i Europa under 1600-talet, att Kina och Japan hade blomstrande samhällen före utvecklingen startade i Europa, att Afrikas historia inte bara handlar om kolonisering och exploatering av slavar, eller hur grundläggande de romerska och grekiska kulturerna är för mycket av vårt moderna samhälle. Utan den kunskapen blir det svårt att förstå orsaken till de två världskrigen och kunskapen om efterkrigstiden skulle ses ur ett allt starkare europeiskt perspektiv. Avsikten att öka förståelsen för samtiden skulle alltså leda till det motsatta.

Skolverket tog som sagt tillbaka sitt förslag, men debatten om historieämnet slutade inte där. Istället har flera debattörer på tidningar och tidskrifter höjt sina röster för att lyfta vikten av att bredda undervisningen i historia. SvD beräknande att historia har sexton öronmärkta undervisningstimmar per läsår, vilket bara är en bråkdel av tiden för undervisning i ämnet i början av 1900-talet. För att få godkänt resultat i årskurs 9 krävs att:

Eleverna ska ha kunskaper om skeenden och gestalter under olika tidsperioder och kan utifrån detta föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors handlingar, samt undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra underbyggda resonemang om hur historia kan användas för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

(ur Lgr 11)

Detta är höga krav för elever som läser historia mindre än en timme i veckan. Behovet att utöka antalet undervisningstimmar som uppmärksammats bland annat av Historielärarnas förening är befogat, annars ställs vi inför en diskussion om vad vi tar bort istället. Undervisningen i historia är grundläggande för förståelsen av många andra ämnen i skolan och samtidigt är det ett allt mer komplext ämnesområde. När historieämnet minskar i skolan är det upp till andra aktörer att förmedla kunskapen. Här har museet som organisation länge haft en central roll, både som pedagogisk aktör och som besöksmål. Det är dock få museer i världen som kan förmedla en bred historia, utan de flesta museer kan i bästa fall behandla en specifik historia och väcka frågor om dåtid, nutid och framtid. I Sverige har vi dessutom de senaste åren sett nerskärningar i museernas verksamhet, inte minst gällande den pedagogiska.  Dataspel, tidningar, tv och film har länge varit aktörer som behandlar historiska ämnen, men internet och sociala medier är nog de kanaler som flest svenskar idag får sin kunskap om historia. I dessa medier är innehållet ofta populariserat och förenklat, men när det gäller särskilt internet och sociala medier är det tydligt att det som förmedlas ofta är starkt färgat av personliga åsikter och ibland ren propaganda. Den är en farlig väg att gå om vi lämnar förståelsen för vårt förflutna i händerna på kommersiella aktörer eller ideologiskt drivna avsändare.

Utan en historisk ram att utgå från är det svårt att vara kritisk till den historia som presenteras i medier och på internet eller att sätta det som berättas på museer i en bredare kontext. Vi ser dagligen vad en svag historisk förståelse ger upphov till. Nationalistiska ideologier växer sig allt starkare i ett polariserat Europa, presidenter i flera stora ekonomier ifrågasätter den forskning som visar att människan under flera sekler påverkat vårt klimat. Detta är resultaten av ett bristande intresse för humanistisk kunskap och om hur vårt samhälle utvecklats. Museer har självklart en viktig uppgift här att sprida en bred och korrekt kunskap, men det huvudsakliga ansvaret måste ligga på skolan att lära alla elever att förstå och tolka vår historia och hur den format det samhälle vi lever i.

Medeltidens kvinnor i den historiska berättelsen

Kvinnor och kvinnligt liv har haft en undanskymd plats i den historiska berättelsen. I en statlig utredning för några år sedan framgick det i ett urval av gymnasieböcker att kvinnor har uppmärksammats i ungefär 4% av böckernas innehåll och antalet namngivna kvinnor var generellt väldigt lågt i förhållandet till antalet namngivna män. Bakgrunden till detta är naturligtvis komplex, men för medeltiden finns två avgörande förklaringar – kvinnorna har en liten plats i det historiska materialet och historieskrivningen har främst fokuserat på frågeställningar som berört män.

Utställningen Tusen år av kvinnokraft som vi på Stockholms läns museum tillsammans med Vallentuna kommun organiserar har som syfte att lyfta fram fler kvinnor vilka haft betydelse för den historiska berättelsen. För även om kvinnor inte har haft en central plats i historieskrivningen, har de haft en viktig betydelse för vår gemensamma historia.

Medeltiden

Den medeltida världen var patriarkal och de historiska dokumenten handlar i huvudsak om vad män gjort och i hög utsträckning skrevs och lästes de av män. Det historiska materialet från medeltiden består i stor utsträckning av lagtexter och juridiska dokument. I det medeltida samhället sågs en kvinna i många sammanhang som omyndig och stod under beskydd av en äldre släkting eller sin make. Kvinnors verksamhet var ofta knuten till hemmet och därifrån har vi inte samma textmaterial att utgå från. Därför framträder inte kvinnors agerade lika tydligt i det historiska materialet. Däremot är vissa grupper, sammanhang och individer mer synliga och genom dessa kan vi återskapa lite om det kvinnliga historiska perspektivet. Men förutom enskilda berättelser och exempel har historieskrivningen inte varit särskilt intresserad av att lyfta detta perspektiv utan har fokuserat på män och den manliga sfären.

Kvinnors rättigheter

Även om kyrkan sa att mannen var kvinnan överlägsen och lagen gav kvinnor få rättigheter såg nog verkligheten ofta annorlunda ut. För den enskilda människan handlade det primärt om att lösa de problem man ställdes inför. Exempelvis, när män var ute i krig var barn, gamla och kvinnor kvar hemma och tvungna att lösa det vardagliga – ta hand om gården, fortsätta produktionen i verkstaden, sälja det man producerade på marknaden och så vidare. Det finns belägg för att kvinnor var delaktiga i flera olika yrkesverksamheter, som egentligen bara var ämnade för männen. Att drottning Kristina sågs som en krigardrottning visar på att kopplingen mellan en kvinnlig symbol (drottningen) och ett manligt värv (krigaren) inte var otänkbar. Även om drottning Kristina naturligtvis var en unik person i den svenska historiska berättelsen. Det finns flera berättelser om kvinnor som klätt ut sig till män och deltagit i krig. De kvinnor som vi främst känner till är de som blivit påkomna och straffats, men hur många blev inte påkomna?

När en kvinna blev änka

Änkorna är en grupp som ofta diskuteras när man talar om oberoende kvinnor under medeltiden. När en kvinna blev änka tog hon över sin makes egendom och verksamhet. Hon blev då myndig och i hög utsträckning självständig, men trots detta gifte änkor ofta om sig. Ur ett modernt perspektiv frågar vi oss varför? Om en kvinna blev myndig som änka varför gifte hon då om sig och blev underställd mannen igen? Jag tror att detta var inget som kvinnor eller män under medeltiden i någon större utsträckning ifrågasatte. För det stora flertalet sågs mannens överhöghet över kvinnan som något naturligt, så stod det i bibeln och så hade det alltid varit. Och även om en änka var oberoende och kunde driva verksamheten självständigt var det flera aspekter av det vardagliga livet de inte var myndiga att utföra och det var ofta ekonomiskt fördelaktigt att gifta om sig.

Hantverksänkor

En grupp som ofta lyfts fram är hantverksänkor vilka kunde fortsätta driva sin döde makes hantverksverksamhet. Detta är tydligt eftersom vi har lagtexter och ekonomiska dokument som beskriver deras förehavanden. Skråordningen som utvecklades under medeltiden förbjöd kvinnor att bedriva hantverksverksamhet, men änkorna var ett undantag, de fick inte arbeta i verkstaden men driva verksamheten. Dokumenten om hantverksänkor antyder att de troligen var mer involverade i verksamheten än vad som ofta anges, kanske även i verkstaden. Vi har uppgifter om att flera olika kvinnor i Stockholm och andra tidiga städer tog över sin döde makes verkstad och framgångsrikt utvecklade verksamheten. Hur var detta möjligt om de endast var i hemmet och inte deltog praktiskt i verkstaden? Naturligtvis måste flera hantverkshustruer ha varit involverat i verksamheten även då hennes make levde – en förutsättning om hon skulle kunna leda verksamheten även när maken gått bort.

Det här är bara några exempel på att det manliga och det kvinnliga under den tidiga historien var långt mer mångfacetterat än vad framför allt den tidiga historieskrivningen har gjort uttryck för. Något som blivit allt mer tydligt i pågående historisk forskning, både för de tidiga och de senare historiska perioderna. Visst är kvinnor jämfört med männen inte lika framträdande i det historiska materialet, men detta är också en fråga om hur vi tolkar vårt källmaterial. Besök gärna utställningen Tusen år av kvinnokraft och läs mer om personer och händelser som gjort avtryck i Stockholms läns historia.

Foto: Okänd, Wikipedia. Kyrkmålning av Albertus Pictor från Vänge kyrka, Uppland.

Om skribenten

Daniel Sahlén är fil. doktor i arkeologi och anställd på Stockholms läns museum

De första svenskarna och arkeologisk forskning

Jonathan Lindströms två filmer, ”De första svenskarna”, som sändes på SVT i mitten av februari och som nu finns på SVT-play, är en spektakulär resa genom Sveriges tidigaste historia – från ca 11 000 till ca 500 före Kristus. De två programmen berättar om hur samhället och människorna som bor i dagens Sverige har förändrats genom flera stora migrationsvågor.

Det första programmet behandlar främst förändringar under perioden 11 000 till omkring 6 000 före Kristus. Det visar på stora populationsförflyttningar i Sverige och Skandinavien – både från nordost och söder när inlandsisen drog sig tillbaka. Programmet slutar med bondestenåldern, då en ny typ av samhälle växte fram i hela Europa. Del två behandlar perioden 5 000 till 500 före Kristus när en ökad befolkning och nya inflyttningsvågor formade ett mer hierarkiskt samhälle och skapade även en ny form av konflikter. Under den här period uppstod även användandet av metaller, vilket kom att förändra samhället igen. Den första delen presenterar en bild som också omtalats i andra tv-program som nyligen har sänts i tv och diskuterats i media. Man kan säga att i huvudsak är forskningen här överens. Den andra delen är mer spekulativ, även om forskningen är ense om den huvudsakliga utvecklingen.

Vad jag framför allt gillar med de två programmen är hur välarbetade de känns som filmproduktioner. Lindströms berättande varvas med välgjorda digitala animationer och små filmsekvenser om händelser från dåtiden. Det gör att framställningen är mycket pedagogisk och förhoppningsvis kommer filmerna att ha ett värde även framgent. Ett exempel på detta är sekvensen i början av filmen när Lindström sitter vid Kaknästornet och diskuterar inlandsisen och vattennivåerna. Det är en situation som vi redan känner väl, men som genom sin framställning blir väldigt illustrativ och konkret.

Forskningen som ligger bakom det som presenteras i de två programmen, demonstrerar väl hur arkeologin har utvecklats de senaste åren. Arkeologisk forskning, liksom uppdragsarkeologin har under de senaste decennierna i allt högre grad börjat använda metoder och tekniker från andra discipliner. I ”De första svenskarna” får vi bland annat träffa forskare som arbetar med genetik, geologi, språkhistoria och kemi för att få en heltäckande bild av de första svenskarna. Arkeologin har visserligen alltid stött sig på metoder från andra discipliner. Det arkeologiska fältarbetet har sitt ursprung ur geologisk metod och militär arbetsorganisation, och kemiska analyser för olika syften har länge varit god praxis. Idag ser vi dock en allt tydligare användning av metoder och data från vitt skilda vetenskaper, där de andra vetenskaper inte används för att besvara en specifik fråga utan är en central del av den forskning som utförs.

De två programmen bygger på flera olika forskningsprojekt, som har belyst populationsförflyttningar i olika delar av Sverige och Europa, och blir därför väldigt selektiv i hur och vad som presenteras. Kärnan i produktionen är den genetiska forskning som under de senaste åren har förändrat hur vi ser på de första människorna i Europa. Genom analyser av aDNA (historiskt DNA) har forskarna möjlighet att på ett helt nytt sätt studera hur människorna såg ut, deras släktskap och hur individer och grupper har rört sig i Europa under historien. Detta är en forskning som har skapat stort medialt intresse, men som också har ifrågasatts inte minst för att det ger associationer till rasbiologin. Andra forskningsprojekt som ingår i det material som presenteras har studerat den mänskliga dieten, metallers sammansättning och ursprung, språkets utveckling samt klimatförändringar. Att naturvetenskapliga tekniker de senaste åren har haft sådant genomslag har flera orsaker: teknikerna som används är i dag billigare och mer effektiva, men digitala framsteg har också gjort det möjligt att behandla en mycket större mängd data. Arkeologisk forskning har förändrats även på andra sätt, inte minst genom hur arkeologisk teori har skapat och utvecklat nya frågeställningar och perspektiv.

Den här typen av program är viktiga för att sprida den forskning som varje år genererar en stor mängd avhandlingar, artiklar och böcker och som annars är svår för många att ta till sig. Det skapar också ett intresse för historia, forskning och ställer frågor om vilka vi är. Visst kan man vara kritisk till att Lindström använder ganska breda penslar och sällan lyfter fram några källkritiska reservationer, men framställningen skapar ett intresse för de skeenden som presenteras. Arkeologi har länge haft ett stort publikt intresse, vilket kan kopplas till vårt engagemang av att förstå vårt ursprung. Stockholms läns museum organiserar varje år flera evenemang med fokus på det regionala kulturarvet och arkeologin. Antalet besökare vid dessa aktiviteter visar på att intresset för arkeologi inte bara är kopplat till de stora frågorna utan likväl till det regionala och lokala sammanhanget.

Om skribenten

Daniel Sahlén är fil. doktor i arkeologi och anställd på Stockholms läns museum

Arkeologiska frågor och ny kunskap om stenåldern

Som arkeolog får jag då och då frågor som: Finns det mer saker att hitta? Har man inte redan grävt upp allt? Frågorna grundar sig förmodligen i synen på arkeologi som en skattjakt, att hitta saker att ställa ut på museer. Under 1700- och 1800-talet när arkeologin som disciplin föddes, handlade det om att hitta föremål som kunde doneras till museer eller behållas i privat ägo. Hjalmar Stolpes utgrävningar på Björkö och Birka är ett exempel på detta, men i denna jakt på forntida skatter utvecklades en arkeologisk metod om hur vi på bästa sätt kan lära oss mer om mänskligt liv och forntida samhällen.

Det är där arkeologin är idag. Det är en metod för undersökning av fornlämningar och föremål som människor lämnat efter sig. Men de inledande frågorna bottnar också i ett starkt intresse för arkeologi och arkeologiska upptäckter. Vilket vi som arbetar med arkeologi bör värdesätta, för detta skapar en förutsättning för vår profession.

Handskriven text i en gammal bok.
Sida ur Hjalmar Stoples dagboksanteckningar, Gravundersökningar 1875. Källa: Birkaportalen.

Uppdragsarkeologin, den arkeologi som utförs i samband med att våra vägar och samhällen växer, är idag en naturlig del av exploateringsprocessen och kulturmiljölagen, vilka skyddar kända och okända fornlämningar på ett sätt som Sverige varit vägledande inom. Exploateringstrycket i Stockholms län är ju som bekant omfattande, och det är naturligt att antalet undersökningar som utförs är som störst här. I vissa fall, som jag också skrev i min tidigare blogg, kan dessa undersökningar belysa eller förändra vår förståelse av historiska sammanhang, medan det i andra fall bara utgör små bitar av ett större pussel.

Läs inlägget: Ny samverkande roll för arkeologin hos oss

Två undersökningar av stenåldersboplatser som jag besökte i somras, SAU:s slutundersökning vid Riksten och KMMD:s slutundersökning vid Norvik, har båda möjlighet att förändra vår kunskap av stenåldern i Stockholms län. Båda platserna ligger i Södertörn som är ett av de tidigaste befolkade områdena i Stockholmsregionen. Vid Riksten i Botkyrka kommun undersökte SAU under sommaren ett område med ett antal platser med lämningar från stenåldern, både från äldre stenåldern (8000–4000 före Kristus) och yngre (4000–1800 före Kristus). Fynden från den äldre perioden omfattade bland annat rester från tillverkning av grönstensyxor, medan fynden från den yngre bestod av en stor mängd keramik. Vid Riksten ser vi alltså en plats som användes sporadiskt under en väldigt lång tid.

Vy över ett landskap som är jordigt, långt bort ser man några hus.
Undersökningar i Riksten. Fotograf: Daniel Sahlén.

I Norvik utanför Nynäshamn, undersökte KMMD under sommaren och hösten omfattande lämningar från yngre stenåldern och främst från den gropkeramiska perioden (cirka 3300–2500 före Kristus). Även vid Norvik hittades lämningar från tillverkning av grönstenyxor och flera hundra kilo lokalt tillverkad keramik, men även material som förts till platsen från andra delar av Skandinavien. Fynden från Riksten och Norvik är viktiga för vår förståelse av yngre stenåldern i Stockholms län och båda platserna fick stort lokalt intresse.

Vy över ett landskap som är jordigt. Några personer sitter på jorden och gräver.
Undersökningar i Norvik. Fotograf: Daniel Sahlén.

Upptäckter från stenåldern väcker ofta en stor nyfikenhet och frågor om vårt ursprung. Men att tala om stenålderns människor som de första svenskarna saknar helt grund. Forskningen har visat att landskapet under stenåldern såg helt annorlunda ut eftersom det pressats ner av inlandsisen. Vid tiden för äldre stenåldern var större delen av Stockholmsregionen under vatten och endast ett fåtal högre områden stack upp som klippor och skär, som ett ytterskärgårdslandskap. Under yngre stenåldern hade större delar rest sig ur havet på grund av landhöjningen, men mycket av det som idag är åkermark låg fortfarande under vatten. Även klimatet skilde sig. Enligt de senaste klimatmodellerna hade södra Sverige ett mer kontinentalt klimat med en medeltemperatur på ett par grader högre än idag. Detta innebar en annan flora och fauna samt att tät lövskog dominerade i södra halvan av Skandinavien. När vi talar om stenåldern är det alltså ett helt annat landskap som vi måste föreställa oss än det vi ser idag.

Under de senaste åren har studiet av människors ursprung och härkomst revolutionerats genom användandet av naturvetenskapliga analysmetoder. Genom att analysera tänder kan forskare idag studera förhistorisk mänsklig diet, vilket kan visa hur människor rört sig under sin levnad, och genom analyser av mänskligt DNA kan släktskap studeras med en helt annan precision. Forskare vid Stockholms och Uppsala universitet har under 2010-talet arbetat med dessa metoder och nu börjar de se tydliga mönster på hur människor från flera olika arkeologiska tidsperioder har förflyttat sig och deras genetiska relation. Vad som är tydligt är att befolkningen i Stockholmsregionen har varit långt mer mobil och haft ett spritt ursprung. Vi kan se hur olika grupper från Europa kommit in och blandats upp med tidigare befolkningsgrupper. De människor som befolkade Riksten och Norvik kom från östra och centrala Europa och nya grupper skulle flytta in i regionen och förändra samhället många gånger innan det moderna Sverige grundades.

Om skribenten

Daniel Sahlén är fil doktor i arkeologi och anställd på Stockholms läns museum.

Ny samverkande roll för arkeologin hos oss

Jag är sedan i våras arkeolog på Stockholms läns museum och kommer till museet i en ny samverkande roll där jag i stor utsträckning kommer att arbeta förmedlande och främjande. Det betyder rent praktiskt att jag kommer arbeta för att kunskap om arkeologi i Stockholms län når ut till så många som möjligt, något som jag tror bäst sker i samarbete med andra aktörer. Detta kan vara i formen av traditionella visningar och utbildning eller genom forskningssamarbeten.

I början av sommaren besökte jag två olika undersökningar i länet, Arkeologernas (SHM) slutundersökning av Norrtil strax utanför Sigtuna och Uppdrag Arkeologis slutundersökning vid Eggeby Gård på Järvafältet. Att få möjlighet att besöka de undersökningar som sker i länet, vilket är en del av mitt uppdrag som jag särskilt uppskattar, är viktigt för förståelsen för den uppdragsarkeologiska verksamheten som utförs i länet.

Undersökningarna vid Norrtil och Eggeby Gård har många likheter, men också många olikheter som är typisk för den spridning av arkeologi som utförs i Stockholms län. Vid Norrtil undersöker man en övreståndsmiljö från Vikingatiden och tidig medeltid. En fyndrik gårdsmiljö som även går att knyta till en historisk person, riksmarsken Torgils Knutsson. Lämningarna ligger uppe på krönet av en kulle i nyligen etablerade villakvarter i området Norrtil sydost om Sigtuna centrum.

Se vidare information om utgrävningar i Norrtil: Norrtil – höjdarläge nära Sigtuna (arkeologerna.com)

En grävmaskin står i en jordhög. Jordhögen är i skogen.
Utgrävningarna vid Norrtil, Sigtuna. Foto: Daniel Sahlén.

Lämningarna från Eggeby Gård norr om Tensta och mitt på Järvafälten är mer sparsamma. Här hittade Uppdrag Arkeologi tydliga stolphål från ett treskeppigt hus vilket initialt daterats till romersk järnålder, men fynden är få och en slutgiltig datering måste nog invänta en 14C datering. Bland de fåtaliga fynden hittade man ett runstensfragment som daterats till sent 1000-tal eller tidigt 1100-tal, fragmentet är dock inte samtida med huset. Istället kan runstensfragmentet relateras till den mängd runstenar och runstensfragment som hittats vid Spånga Kyrka från tidig medeltid.

Läs gärna inlägget om utgrävingar på Eggeby Gård på www.facebook.com/uppdragarkeologi

Jordig mark.
Utgrävningarna vid Eggebygård, Järvafältet. Foto: Daniel Sahlén.

Förutom skillnader i arkeologiska material och lämningarnas omfattning, finns det andra skillnader mellan de två platserna. Båda är del av bostadsbyggandet i en allt större Stockholmsregion, men medan Torgils Knutssons gamla gård ligger på en förhöjning i ett växande villakvarter i Sigtunas utkant, ligger Eggebygård bara ett stenkast från E18 och med Tensta, Rinkeby och Kista som kuliss; alltså i ett av Stockholms mest expansiva områden. Undersökningar av Stockholms fornlämningar sker dagligen och vi får kontinuerligt nya detaljer om Stockholmsregionens historia. I vissa fall sådant som kan belysa eller förändra den historia vi redan känner, i andra fall små bitar om hur människor levt och brukar Stockholm, vilket blir en del av ett större pussel.

Det finns idag en stor mängd arkeologiska företag, museer, institutioner och föreningar som arbetar med eller för arkeologi inom länet, alla med olika förutsättningar och uppdrag. Det kommer att vara en av länsmuseets viktigaste uppgifter att tillsammans med dessa aktörer förmedla och sprida ny kunskap om arkeologi i länet. Vi hoppas att arkeologin på det sättet ska komma närmare alla i länet, öka intresset för vår gemensamma historia och göra det relevant för dagens samhällsfrågor. Jag kommer i museets blogg kontinuerligt att skriva om nya arkeologiska upptäckter, samt länka till pågående arkeologiska projekt och evenemang.

Om skribenten

Daniel Sahlén är fil doktor i arkeologi och anställd på Stockholms läns museum.