Jordbrogravfältet

Jordbrogravfältet


Kommun: Haninge

Besöksmålstyp: Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Jordbro station

Tre stenbumlingar.

Jordbro, gravfältet. Foto: Torsten Nilsson.

Jordbrogravfältet är Mälardalens största gravfält från äldre järnålder. Det ligger i en vacker tallskog på en plan rullstensås.

Mångfald av gravar

På Jordbrogravfältet finns omkring 650 synliga gravar vilka dateras till den äldre järnåldern (500 f. Kr – 550 e. Kr). Gravarna har olika utseende, allt från stora låga stenlagda figurer som kan vara upp till 20 meter i diameter till små gropar som bara är en halvmeter stora. Vissa har lagts i komplicerade mönster, en har till exempel formen av ett hjul med ekrar.

Skeppssättning och domarringar

På gravfältet finns också ett 20-tal så kallade domarringar vilket är gravar med stenblock i cirkel och en skeppssättning vilket är en grav med stående stenblock i form av ett skepp. Att gravarnas utseende varierar kan ha berott på sociala skillnader eller på att begravningsriterna har sett olika ut under olika tider. Typiskt för gravfält från äldre järnålder är att fynden är få.

Vid utgrävningarna på Jordbrogravfältet hittades sammanlagt endast en pärla av glas, ett spänne av brons och en del keramik. Det vanligaste fyndet, förutom ben, var annars harts som användes som tätning till träkärl och näveraskar. De brända benen från likbålet samlades ibland i sådana behållare eller i lerkrukor. Vid gravfältet finns även en berghäll med flera inknackade gropar, så kallade skålgropar.