Animation
Stockholms läns historia

Välj tidsperiod

Frihetstiden 1718–1772
1718–1772

Frihetstiden

Invånare i länet
 • ca 171 000 (år 1772)
Viktig bok
 • 1735 Systema Naturae av Carl von Linné
Vanligaste dödsorsakerna
 • Pest
 • Kolera
 • Smittkoppor
 • Tuberkulos
 • Kikhosta
 • Mässling
Sveriges krig
 • 1700–1721 Stora nordiska kriget
 • 1741–1743 Hattarnas krig mot Ryssland
 • 1757–1762 Pommerska kriget
Södertälje rådhus, stadens äldsta profana byggnad från 1734. Södertälje brändes av ryssarna och byggdes upp igen under 1700-talet med bland annat nya manufakturer.
Foto: Lisa Sundström CC-BY

Om frihetstiden

Frihetstiden inleddes med två dramatiska och signifikanta händelser – Karl XII:s död och rysshärjningarna i Stockholm skärgård. Sverige hade styrts av kungar eller drottningar sedan medeltidens början men kungens död satte punkt för Sveriges stormaktstid och makten hamnade istället hos riksdagen.

Kungamakten minskade och rådet och riksdagen fick frihet gentemot enväldiga kungar som tog alla beslut själva. Under den här perioden fick Sverige sina två första politiska partier – hattar och mössor. Efter rysshärjningarna var den största stötestenen mellan partierna om relationen till Ryssland och om man skulle försvara sig genom krig mot grannen i öst. 

Trots maktstrider på toppen var livet för vanliga människor sig likt i byarna runt om i länet. Man ägde ofta en egen jordplätt men gjorde också dagsverken åt de större gårdarna.

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och återupprättade det kungliga enväldet. 

1700
Flygbild över Viby by
En gammaldags klungby

Viby by

Mellan Sigtuna stad och Venngarns slott vid Garnsviken ligger Viby by. Här finns välbevarade knuttimrade hus, uthus med vasstak och gärdesgårdar. Byn ger en unik bild av hur människor levde under frihetstiden. Trots att många bönder ägde sin egen jord var det vanligt att torpare bodde i stugor som ägdes av adeln eller större gårdar. Dessa försörjde sig själv på små markområden men gjorde dagsverken på gården som ägde torpet.

Hela Viby ägdes av adelsmannen på Venngarn och de som bodde här på 1700- och 1800-talen var dagsverkstorpare som fick bo i byn mot att de utförde arbete åt adelsmannen.

Under 1700- och 1800-talet infördes skiftesreformer som innebar att man omfördelade mark och flyttade isär gårdar. Varje gård fick då en mer sammanhängande mark att odla på och jordbruket blev effektivare. Eftersom de åtta gårdarna i Viby by var arrendetorp under Vibys kungsgård blev byn aldrig skiftad, och gårdarna finns kvar än idag.

Vibymiljön är unik för Mälardalen och är sedan 1940 lagskyddad som byggnadsminne. Byn ägs av staten och gårdarna hyrs ut som fritidshus.

Viby by
En del av klungbyn Viby
Foto: Udo Schröter, CC BY-SA
Lyssna på en berättelse om Viby by

Kakelugnens fader

Originalmålning av Lorens Pasch dy från 1780.
Foto: Helene Wrede

Fabian Casimir Wrede af Elimä var en svensk friherre, general, uppfinnare och tecknare. Han är idag mest känd för att ha uppfunnit den moderna kakelugnen. Under 1700-talet uppstod vedbrist i Sverige på grund av träslukande stångjärnsproduktion och ineffektiva öppna spisar som då var den vanligaste värmekällan. Stockholm var extra utsatt eftersom det inte fanns någon naturlig tillgång på ved.

Tillsammans med arkitekten Carl Johan Cronstedt fick Fabian i uppdrag från riksrådet att ta fram en energisnål eldstadstyp åt hushållen, och utvecklade år 1767 en särskild typ av vedbesparande kakelugnar som ökade värmeeffektiviteten genom att låta värmen cirkulera i ett inbyggt rökkanalssystem. Efter en lång karriär i det militära blev han slutligen general och invaldes som ledamot nummer 240 av Kungliga Vetenskapsakademien och var riddare av Svärdsorden. År 1768 köpte han Penningby gård i Uppland, där han levde fram till sin död.

1719

Rysshärjningarna

Rysshärjningarna har satt eviga spår i skärgårdens historia och landskap. Sommaren 1719 gick en rysk flotta på 26 000 man till attack i Stockholms skärgård och utefter Södermanlands och Upplands kust. Avsikten med attackerna var bland annat att tvinga fram ett slut på det nordiska kriget som pågått sedan år 1700. Den ryska flottan brände och skövlade från norr till söder och på Rånö slog man läger för att effektivt blockera inloppet till Stockholm. Härifrån gjordes ett angrepp mot Stockholm som slogs tillbaka vid Baggensstäket den 12 augusti, och kort därefter vände ryssarna hemåt.

Efter sig lämnade de en fullständigt avbränd skärgård. Muskö, Ornö och Utö var några av de värst drabbade områdena, här skonades bara kapellen och här och var stod enstaka gårdar kvar. Trots förödelsen återvände skärgårdsbefolkningen för att bygga upp sina torp och gårdar.

Än i dag finns det så kallade ryssugnarna kvar i landskapet på bland annat Utö som en påminnelse om de dramatiska händelserna. De ovala stenkonstruktionerna sägs ha använts av ryssarna som bak- eller värmeugnar.

Rysshärjningarna
1719–1721
Lyssna på en podd där författarna Gunnar Lind och Irene Kimanius pratar om minnen, lämningar och sägner om rysshärjningarna
1750
Följ med antikvarie Stina Hagelqvist på en digital visning

Lundby parstuga

Lundby parstuga är en av de bäst bevarade parstugorna i Stockholmsområdet och är sedan 1993 ett byggnadsminne. Namnet kommer från det faktum att stugan har två rum, på varsin sida om en förstuga. Parstugan är en traditionell svensk byggnadstyp som har rötter så långt bak som till senmedeltiden. Hustypen var vanlig som manbyggnad på bondgårdarna redan under 1600- och 1700-talen. Oftast byggdes den i en våning, för att så småningom ibland förses med en inredd vindsvåning.

Sedelregn över Tumba

Tumba bruk

Vid ett av Tumbaåns vattenfall anlades Tumba bruk år 1755. Här tillverkade Riksbanken sedelpapper (se bilden!) för att göra sedeltillverkning säkrare. Från början anställdes holländska specialister för att leda tillverkningen och arbetet gick ofta i arv från generation till generation. Kring bruket växte ett mindre samhälle upp med bostadshus, skola och magasin. Än idag kan du besöka den unika bruksmiljön med en 250-årig historia av papperstillverkning och svensk sedelhistoria.

År 2002 sålde Riksbanken produktionen med papperstillverkning och tryckeri till ett amerikanskt företag som fortsätter verksamheten. 2023 utsåg regeringen Tumba bruk till statligt byggnadsminne. Numera kan du besöka Tumba bruksmuseum med utställningar som berättar om papperets och sedlarnas historia och arbetet med tillverkningen i brukets speciella miljö. 

Bild på sedlar Foto: Tumba bruksmuseum/SHM (CC BY)

Tumba bruksmuseum