Viby by

Viby by


Kommun: Sigtuna

Tillgänglighet: Ljudfil

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap

Närmaste SL-hållplats: Vibyvägen

Tre hus som står på rad. Det är högt gräs vid husen.

Viby. Foto: Mattias Ek.

Viby by är en välbevarad by från 1700- och 1800-talen. Husen är knuttimrade, uthusen har vasstak och tomterna gärdesgårdar. I Viby finns också spår efter ett medeltida kloster.

Byarna före skiftesreformerna

Viby by ligger vid Garnsviken mellan Sigtuna stad och Venngarns slott. Hela Viby ägdes av adelsmannen på Venngarn och de som bodde här på 1700- och 1800-talen var inte fria bönder utan dagsverkstorpare. Det betyder att de fick bo i byn mot att de utförde olika arbeten åt adelsmannen. Skiftesreformer på 1800-talet splittrade byarna. I Viby kan man få en bild av hur det såg ut före jordreformerna. Samtliga byggnader i byn är bevarade. Boningshusen är knuttimrade enkel- och sidokammarstugor och uthusen täcks av vasstak. Bygata och tomter inhägnas med trägärdesgårdar.

Munkarna flyttade

Redan på 1930-talet ansågs Vibymiljön vara unik för Mälardalen och sedan 1940 är byn lagskyddad. I början på 1970-talet utfördes en genomgripande renovering. Viby by ägs av staten och gårdarna hyrs ut som fritidshus. Strax norr om Viby by syns murade terrasser som har tolkats som spår efter det kloster som enligt skriftliga källor under ett par årtionden på 1100-talet låg i Viby. Klosterbygget i Viby avstannade av allt att döma efter en kort tid, kanske redan på planeringsstadiet. Det berodde antagligen på en tvist om vem som ägde marken. Munkarna flyttade till Julita i Södermanland där de fick börja om.

Okänd kyrka

Vid en arkeologisk undersökning på 1990-talet påträffades inte något kloster men däremot grunden till en tidigare helt okänd äldre stenkyrka. I kyrkan hade en kvinna begravts, möjligen den person som skänkt marken och bekostat kyrkobygget.

Lyssna och läs mer

Lyssna på en berättelse om Viby by.

Viby by Destination Sigtuna

Viby by i Sigtuna Statens fastighetsverk

Viby by kafe hos Pelle & Marie Destination Sigtuna