Animation
Stockholms läns historia

Välj tidsperiod

Reformernas tid 1809–1866
1809–1866

Reformernas tid

Invånare i länet
 • ca 234 000 (år 1860)
Viktigaste reformerna
 • 1809 Ny regeringsform – maktdelning
 • 1827 Laga skifte
 • 1842 Allmän folkskola
 • 1845 Lika arvsrätt mellan könen
 • 1846 Skråstadgans upphörande
 • 1866 Näringsfrihet
Händer i länet
 • 1806 Södertälje kanal påbörjas
 • 1862 Västra stambanan Stockholm-Göteborg invigs
Händelser i världen
 • 1814 Det första ångloket
 • 1815 Slaget vid Waterloo
 • 1856 Symaskinen uppfinns
 • 1861 Amerikanska inbördeskriget startar
Under 1800-talet genomfördes jordreformer, laga skifte som slog samman de smala åkertegar som syns på kartan till större åkrar.

Reformernas tid

Ett modernare samhälle tog form under 1800-talet. En ny grundlag 1809 förändrar maktbalansen mellan riksdagen och kungen som får mindre makt. Skråväsendet avskaffas och näringsfrihet införs gradvis, så att vem som helst kan bedriva handel och hantverk. Fri handel lade grunden till ekonomisk expansion och till att en ny borgerlig samhällsklass växte fram.

Jämställdheten mellan kvinnor och män ökade och 1845 infördes lika arvsrätt. Med 1864 års Fabriks- och hantverksordning kunde även myndiga kvinnor vara verksamma som hantverkare och tillverka produkter för försäljning.

Transporterna moderniserades med kanaler, exempelvis i Södertälje och Åkersberga, och ångbåtar band samman olika delar av regionen genom trafik på Mälaren och Saltsjön. Den snabba samhällsutvecklingen lade grunden för industrialiseringen som tog fart i mitten 1800-talet när utbyggnaden av järnvägen drog igång.

Laga skifte infördes 1829 för att skynda på jordreformer och öka jordbrukets effektivitet.

1863 bildades Stockholms Läns Landsting men från början ingick inte Stockholms stad som styrdes separat under Överståthållarämbetet.

1820
Ångbåten Åkers kanal slussar, fotografi från sekelskiftet 1900. Kanalen omges ännu av ett öppet jordbrukslandskap. I fonden syns Kvarnberget.
Källa: Länsstyrelsen

Åkers kanal

Åkers kanal förbinder Garnsviken med Trälhavet och var en del av Långhundraleden – en viktig vattenfarled redan under förhistorisk tid mellan Uppsala och Östersjön. Arbetet med den nästan fyra kilometer långa kanalen med en sluss började 1820 och fem år senare invigdes Åkers kanal. Den nuvarande slussen byggdes på 1880-talet.

Från 1860-talet trafikerades sträckan Stockholm – Brottby med ångbåtarna Åkers Kanal och Nya Åkers Kanal. Men landsvägsbron som byggdes 1939 konkurrerade ut ångbåtstrafiken som då upphörde. Vid Åkersbro växte under 1800-talet ett centrum fram där de viktiga färdvägarna mellan Stockholm och Roslagen korsade varandra. Många av de gamla byggnaderna finns bevarade. Och söder om Åkersbro ligger den gamla brovaktarstugan från 1800-talets andra hälft.

Åkers kanal markerat med rött på kartan, öppnade upp för ångbåtstrafik till Uppsala.
1801–1865

Fredrika Bremer

Målning av Johan Gustaf Sandberg 1843
Foto: Anna Danielsson / Nationalmuseum

Fredrika Bremer var författare och svensk kvinnorörelses främsta pionjär. Hennes roman Hertha, med undertiteln En själs historia, teckning ur det verkliga livet, handlar om hur viktigt det var att kvinnor fick sin myndighet. Boken och debatten som följde ledde till att riksdagen 1858 beslöt att ogifta kvinnor skulle få rätt att ansöka om att bli myndiga.

Redan under sin livstid blev Bremer internationellt uppmärksammad och hennes böcker såldes över hela Europa. Antagligen hade det bidragit till att hon själv fått sin ansökan om myndighet godkänd när hon gick till kungs 1840. För majoriteten av kvinnor var myndighet ett undantag och beviljades bara kvinnor över 25 års ålder. Regeln var att en kvinna hade sin far eller man som målsman.

I flera år reste Fredrika Bremer runt i södra Europa; först Schweiz, sedan Grekland, Italien, Frankrike och Palestina. Hon engagerade sig i tanken om att bygga en framtidskyrka där all tro var välkommen. Väl tillbaka i Sverige deltog hon i debatten om ståndsriksdagen som ledde till att representationsreformen trädde i kraft. Fredrika Bremer dog hemma på Årsta slott i Haninge på nyårsafton 1865.

Fredrika-Bremer-Förbundet bildades 1884 och är en av Sveriges äldsta kvinnoorganisationer som ger ut tidskriften Hertha.

Och det grydde henne en mäktig vilja att befria sig och sina bundna själs-systrar. Hon kastade ifrån sig ten och slända, stod upp och sade: »jag vill redeligen kämpa!»"
"Och det grydde henne en mäktig vilja att befria sig och sina bundna själs-systrar. Hon kastade ifrån sig ten och slända, stod upp och sade: »jag vill redeligen kämpa!»"
Fredrika Bremer ur Hertha, Eller En själs historia. Teckning ur det verkliga lifvet.
1856
Blekunge redargård
Foto: Elisabeth Boogh
Arholma båk
Foto: Alf Nordström
Vid Byle hamn på Arholma
Foto: Alf Nordström
Blekunge redargård
Foto: Elisabeth Boogh
Blekunge redargård
Foto: Elisabeth Boogh

Björkö-Arholma

Ön Arholma i Stockholms norra skärgård har ett strategiskt läge med skyddade hamnar och ankringsplatser. Arholma nämns redan på 1200-talet i en beskrivning av segelleden längs den svenska kusten. I byn finns välbevarade hus där man kan ana hur skärgårdsbefolkningen försörjde sig med sjöfart, fiske och jakt. Högt över byn reser sig Arholma båk som byggdes på mitten av 1700-talet. Den fungerade som utkiksplats för lotsarna och är än idag ett viktigt sjömärke.

På Arholma finns ett 30-tal välbevarade redargårdar från 1800-talet. Det är stora bostadshus, ofta i två våningar och med stora glasverandor som redarna byggde åt sig. Redarna, de som ägde transportfartyg hade nämligen rejäl vind i seglen från slutet av 1700-talet. Björkös redare fraktade virke från norrlandskusten när träindustrin där blomstrade. Flera reformer under 1830-talet gynnade redarna. Det blev tillåtet att bygga större fraktfartyg med däck. Det blev lagligt för bönderna på Björkö-Arholma och andra skärgårdsöar att tjäna massor av pengar på transporter. De fraktade timmer men också järnmalm, sandsten, ved, kol, hö och livsmedel in till Stockholm. De finska fartyg som konkurrerat med Roslagens redare tidigare försvann när Finland blev en del av Ryssland 1809 och de förbjöds segla på den svenska kusten.

Etnolog Moa Beskow berättar om Skeviksgrottan

Klosterliv eller dekadens?

I slutet av 1700-talet bodde det ett religiöst sällskap på Skeviks gård på Värmdö. Sällskapet kallades Skevikarna och bildades som en motreaktion till den hårt styrda kristendomen med sina seder och ceremonier, präster och kyrkor. Man ville i stället uppleva en ren gudaktig fromhet och blev på grund av det landsförvisade.

 

Efter tio år i landsflykt fick sekten en fristad i Skevik på Värmdö. Den närbelägna grottan med sin speciella atmosfär användes som samlingsplats, för meditation och samtal. Skevikarnas liv var klosterliknande och för att kunna enbart ägna sig åt andlighet och bespara sig kroppsligt arbete levde de på ekonomiska bidrag från förmögna svenska adelsfamiljer och beskyddare från Finland, Tyskland och Danmark.

 

Tack vare detta fanns det nog en hel del utrymme för dekadens i deras liv också.  Kring år 1790 blev samfundets medlemmar osams och 1832 upplöstes Skevikarna och gården av socknen. På Johannes kyrkogård i Stockholm finns en minnessten över Skevikarna. 

1842
Folkskolan vid Turinge Kyrka byggdes 1841.
Fotograf: okänd
Nyboda skola i Huddinge var ursprungligen bostad åt klockaren.
Foto: Jssfrk, CC BY-SA
Nyboda skolmuseum visar upp en skolsal från slutet av 1800-talet.
Foto: Holger.Ellgaard CC-BY-SA
Skolklass i Torsholma skola med lärarinnan Anna Österberg-Mattson
Foto: Algot Laurell
Folkskolan vid Turinge Kyrka byggdes 1841.
Fotograf: okänd

Folkskolestadgan

I folkskolestadgan slog riksdagen fast att varje socken i hela landet skulle ha en folkskola som styrdes av skolstyrelsen där kyrkohedern var ordförande. Undervisningen skulle skötas av en godkänd folkskollärare och staten stod för utbildningen av lärare. Med folkskolereformen tog staten ett större ansvar för de fattigas bildning. I Stockholms län finns flera exempel på skolhus från den här tiden. Några av dem byggdes som en  följd av folkskolestadgan.

År 1865 ger Överintendentsämbetet ut Normalritningar för folkskolebyggnader som både innehåller ritningar och beskrivningar över hur skolbyggnadernas standard skulle förbättras. Skriften ställde krav på luftvolym, luftväxling, uppvärmning och ljusförhållanden. Det var också viktigt att skolbyggnaderna fick en representativ utformning, en synlig placering i landskapet och en god materialkvalitet så att de skulle hålla över tid och få en värdighet som ansågs lämplig för ändamålet.

För att höja standarden på skolhusen gav Överintendentsämbetet 1865 ut normalritningar för skolhus. Senare ritningar med mindre klassrum som var billigare att värma upp fick större genomslag.