WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '7' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

Brottby, Kvarnbacken - Stockholms läns museum

Brottby, Kvarnbacken

Brottby, Kvarnbacken


Kommun: Vallentuna

Tillgänglighet: Ljudfil, Rullstolsvänligt

Besöksmålstyp: Fornlämning, Industri­historia, Kulturspår

Närmaste SL-hållplats: Brottby trafikplats

Ett gammal stenhus där väggarna har rasat in.

Brottby, Kvarnbacken. Foto: Jenny Bergensten.

På Kvarnbacken vid Brottby ligger ett gravfält från yngre järnåldern intill den gamla vattenvägen Långhundraleden. Mitt på gravfältet står en välbevarad kvarn från 1870-talet.

Gravfältet på Kvarnbacken består av närmare 80 gravar med olika former, vilket är typiskt för yngre järnåldern (550-1050 e. Kr). Där finns bland annat en treudd, vilket är en tresidig stensättning. En arkeologisk utgrävning av tre av gravarna visade att de innehöll kremeringsbegravningar med rester av personliga ägodelar som kammar, glaspärlor, en granat, keramik och järnnitar, kanske från brända båtar.

Karlarnas by

Gravfältet ligger idag på gränsen mellan de två gårdarna Stora Karby och Brottby. Stora Karby har tidigaren hetat Karleby, en ortnamnsform med ursprung i yngre järnålder som förekommer på flera platser i Mellansverige och brukar tolkas som karlarnas by. Karlarna var enligt ortnamnsforskarna krigare och det är inte ovanligt att det hittats gravar med vapen vid dessa Karlebyar. Den största högen på Kvarnbacken som är cirka 17 meter i diameter stämmer väl med hur sådana krigargravar kunde se ut under denna tid. Den stora högen ligger som gravfältet i övrigt med utsikt över Husaån som förut var en del av Långhundraleden. Leden var under forntiden och ända in i medeltiden en viktig farled mellan Uppsala och Östersjön. Gravfältets läge tyder på att det kan ha varit en lokal härskare som haft sitt boställe på platsen.

Väderkvarn och kyrkoruin

Uppe på Kvarnbacken, ligger Brottby kvarn som uppfördes på 1870-talet av Brottby gårds ägare. Det är en väderkvarn av en ovanlig typ som står på skenor och med ett kvarnhus som vrids efter vinden. Sådana så kallade skenkvarnar har bara funnits i Uppland och denna är en få bevarade idag. Till kvarnen hör också en kvarnstuga som troligen också byggdes på 1870-talet. Den är idag hembygdsgård för Össeby-Garns hembygdsförening. Vid Brottby gård, några hundratals meter sydöst om Kvarnbacken, ligger ruinen efter Össeby sockenkyrka. Idag är ruinen restaurerad och möjlig att besöka.

Tillgängligt landskap

Spännande berättelser från Stockholms närhet – i din egen mobiltelefon

Brottby är en del av ”Tillgängligt landskap”. Dessa platser är lätta att besöka med rullstol och barnvagn. Det finns ljudguider som du kan lyssna på direkt i din mobiltelefon eller ladda ner till en MP3-spelare. Alla ljudguiderna är anpassade för synsvaga. Ljudguider och mer information finns på en extern webbsida.

Lyssna på landskapets historia (irismedia.se)

Brottby kulturmiljö – Ljudguide med och utan syntolkning (irismedia.se)

Mer om Tillgängligt landskap

Läs mer

Össeby Hembygdsförening (ossebyhbf.se)

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1721132167' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__2951165530'