Sågstugan

Sågstugan


Kommun: Botkyrka

Besöksmålstyp: Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Alice Tegnérs väg

En mur, träd står bredvid och det rinner vatten över muren.

Dagvattendamm vid Sågstugan.Botkyrka. Foto: Jan af Geijerstam.

I Tullinges villakvarter ligger resterna av ett sågverk och en damm från 1800-talet.

Resterna av ett sågverk

Området kring Tullinge gårds gamla sågverk kallas av närboende för ”Sågstugan” och är väl känt i området. En mindre rest av dammen finns kvar idag. På västra sidan om fallet/sågrännan löper en brant, smal stig som används av närboende och cirka 18 meter nedströms återstår fundamentet efter sågverksbyggnaden. Öster om fördämningen finns Sågstugan, en villa som byggdes år 1909 – 1910.

Driften av själva sågen upphörde kring sekelskiftet 1900 och idag återstår endast murverksrester. Sågstugan stod färdigt år 1863. Men redan 1826 omnämns platsen som Sågstugan vilket vittnar om att det på platsen funnits föregångare. Omkring sekelskiftet 1900 upphörde driften av sågen.

Vattenkraft i Tullinge

Kvarnar och sågar som drevs av vattenkraft är speciellt viktiga som exempel på tidiga industrier i Botkyrka. I området har kvarnar omtalats sedan 1400-talet och åtminstone sedan början av 1800-talet har kraften från Sågbäcken i Tullinge utnyttjats. I gårdshandlingar för Tullinge från åren 1860 – 1870 omtalas Sågstugan vid flera tillfällen, då torparen Anders Fredrik Larsson i Sågstugan avlade betalning till ägaren av Tullinge gård. Torpet revs år 1909, för att ge plats åt en villa, som då fick överta det gamla torpnamnet. Befintliga grundrester efter damm och sågverk är av allt att döma från den anläggning som ägaren till Tullinge gård lät uppföra omkring år 1860. Då egendomen skulle tas upp till försäkring år 1863 framgår av värderingen att gårdens sågverk var nybyggt.

Sågade virke på beställning

Sågbyggnaden hade en grundmur av sten och stolpresta väggar på tre sidor, medan västra långsidan var öppen. Yttertaket täcktes av spån. Ett vattenhjul med cirka 2,5 meters diameter drev en enbladig såg i sågram. Till anläggningen hörde även sågrännor och ställning ”till plankornas överhalning”. Tullinge gårds sågverk räknades som ett av traktens större. Där förekom legosågning, det vill säga uppsågning av virke utöver gårdens eget behov. År 1910 lär sågbyggnaden ha funnits kvar, fast driften var nedlagd. Numera återstår bara fundamenten. En del av sågklingan finns bevarad på hembygdsgården Trädgårdstorp som tillhör Botkyrka hembygdsgille.