Hovsjö / Saltskog

Hovsjö / Saltskog


Kommun: Södertälje

Besöksmålstyp: Fler­familjs­områden, Industri­historia

Närmaste SL-hållplats: Saltskogs centrum

Hus i olika storlekar. En lekpark ligger mellan husen.

Hovsjö. Fotograf: Okänd.

I Södertälje byggdes stora bostadsområden under efterkrigstiden när industrin expanderade kraftigt.

De två stora Södertäljeföretagen Astra och Scania expanderade kraftigt under perioden och anställde flera människor som behövde bostäder. Företagen engagerade sig i bostadsbyggandet och hade egna bostadsförmedlingar. Att kunna erbjuda en bra bostad var ofta en förutsättning för att kunna rekrytera personal i en tid då bristen på arbetskraft var stor.

Bostadsbrist

Från 1945 fram till 2000 ökade Södertäljes befolkning från cirka 20 000 invånare till omkring 80 000. Få svenska städer har genomgått en så intensiv industriell utveckling som Södertälje. Under efterkrigstiden rådde därför en stor bostadsbrist. Under 1960-talet blev bostadsbristen akut. Den snabba befolkningsökningen gjorde att många nya bostadsområden byggdes kring Södertälje, många i samarbete mellan kommunen och Södertäljes storföretag.

Bostadsbyggande under efterkrigstiden

År 1948 bildades det allmännyttiga bostadsföretaget Telgebostäder som ansvarade för byggandet i stadens regi. De stora industriföretagen var mycket viktiga för Södertälje och kommunen försökte tillgodose företagens behov, inte minst när det gällde efterfrågan på bra bostäder. Staden gav stort utrymme till enskilda företagare som producerade lägenheter i samarbete med de större industriföretagen, i första hand Scania och Astra.

Under senare delen av 1940-talet byggdes ett antal nya områden, bland annat Fogdetorpshöjden och Viksäng. På 1950-talet byggdes områden som Grusåsen, Mariekäll och Rosenlund. Under 1960-talet kom nya ideal och ett nytt formspråk kom att prägla bebyggelsen. Exempel på 1960-talets miljonprogramsbebyggelse i Södertälje är Brunnsäng, Geneta, Karlhov, Ronna, Saltskog och Västergård.

Industrigruppen

Både Scania och Astra ingick mellan 1940-talets slut och in på 1970-talet i Industrigruppen som bestod av ett antal industriföretag. Lägenheter i de allmännyttiga bostäderna kvoterades in till Industrigruppen. Vid början av 1950-talet gick cirka 20 % av stadens lägenheter till anställda vid företag i Industrigruppen.

Tomter till radhus och villor

Företagen har under åren också köpt upp mark i staden och låtit bostadsföretag bygga radhus och villor som de anställda fick möjlighet att köpa. Exempel på ett sådant bostadsområde är Lina. Scania ställde även upp med borgensförbindelser och lån till anställda som ville bygga egna hem. Områden som vuxit upp på detta sätt är bland annat Vibergen och delar av Bårstafältet.

Lägenheter uppförda av Scania i egen regi

Scania har byggt ett fåtal lägenheter i egen regi. År 1946 byggde Scania tre hus med ungkarlslägenheter i Viksängen och Stora Kvarnberga. År 1954 uppförde det helägda dotterbolaget AB Dure ett bostadsområde vid Linnégatan i Mariekäll. Området ritades av Backström och Reinius och kom att bebos enbart av anställda vid Scania.

Läs mer

Platsverkstan i Södertälje 2017 – ett etnologiskt perspektiv