Kulturreservatet på Brottö

Här berättar Lotta Backlund, tidigare länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Stockholm, som arbetade med bildandet av Brottö kulturreservat. Vilken roll spelar ett kulturreservat i att skydda en värdefull kulturmiljö och varför valdes just Brottö?  

Levande jordbruk 

Brottö skärgårdsjordbruk utsågs av Länsstyrelsen i Stockholm till kulturreservat år 2004 och var då det första kulturreservatet som inrättades i länet. Reservatet innefattar 138 hektar mark, varav 66 hektar är på land. Förutom delar av Brottö hör även tre intilliggande öar till reservatet.  

Brottös kulturreservat syftar till att bevara en för skärgården representativ jordbruksmiljö genom aktivt brukande och att skydda och vårda skärgårdsjordbrukets kulturhistoriska och biologiska värden.  

Kulturreservatet fyller också en pedagogisk funktion. Jordbruket är ett levande exempel på hur ett småskaligt skärgårdsjordbruk med betesdjur och och mångsyssleri har fungerat bakåt i tiden och fungerar än idag.  

Ett skogsparti mot vattnet i den sydöstra delen av kulturreservatet. Skogen är betad och gles och solen når ända ner till marken vilket gynnar växter och djur.

En hotad miljö 

Den här typen av mindre jordbruk med åkrar, slåtterängar, betesmarker, strandängar och skogspartier var en vanlig syn i Stockholms skärgård fram till ungefär mitten på 1950-talet men är idag hotat. Brottö har en lång kulturhistoria och fick någon gång kring medeltiden en fast befolkning. Under förhistorisk tid har ön använts i samband med fiske, fågeljakt och sälfångst.   

Brottö skärgårdsjordbruk valdes inte ut för att det var unikt utan snarare representativt för hur det har sett ut i skärgården sedan lång tid tillbaka. Det som är unikt idag är att det småskaliga jordbruket finns kvar och fortfarande brukas. Många fastigheter på öarna i Stockholms skärgård är idag antingen igenvuxna av tät skog eller har blivit styckade och omgjorda till många mindre tomter för att används till fritidsboende. Både kunskaperna och den biologiska mångfalden som gynnas av sättet att bruka markerna riskerar att på sikt försvinna.  

Att förvalta ett arv  

Utan Matts Jansson och Solveig Petterssons idoga arbete hade det med största sannolikhet inte blivit något kulturreservat på Brottö. Tillsammans har paret levt och arbetat på Brottö sedan slutet av 1970-talet och har under många decennier förvaltat och utvecklat arvet från tidigare jordbrukare på Brottö.  

Efter kulturreservatets instiftade i början på 2000-talet inleddes ett omfattande restaureringsarbete av betesmarkerna på betesön Brännholmen men även på Brottö. Täta skogar förvandlades sakta men säkert till öppna marker där korna kunde beta. Vassen trycktes tillbaka och vackra strandängar trädde fram. När skogen blev glesare kunde också solen leta sig ner vid åkerkanterna vilket gynnar en rik flora av örter. Arbetet på Brottö följer årstidernas och livets rytm och nu står nästa generation redo att ta vid med det fortsätta arbetet.   

Fakta om kulturreservat 

Det finns totalt 47 kulturreservat i Sverige, varav 36 har beslutats av länsstyrelser och 11 av kommuner. Till varje kulturreservat finns en skötselplan. Kulturreservaten finns spridda över landet, och det är Riksantikvarieämbetet som har det centrala ansvaret för att samordna, utvärdera och informera om arbetet med kulturreservaten. Skärgårdsjordbruket på Brottö är Stockholms läns enda statliga kulturreservat.  

Kulturreservat är en form av skydd som inrättas för att bevara värdefulla landskap eller kulturmiljöer. Vad som är värdefullt och därför ska skyddas beslutas av länsstyrelser eller kommuner. Det kan handla till exempel om historiskt representativa landskapstyper, skyddsvärda markslag och naturtyper eller värdefulla kulturhistoriska spår och lämningar. I ett kulturreservat ska hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas. Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker. 

Röd stuga med fält och havsvik i bakgrunden.
En röd ko med långa horn ser mot kameran och en svart ko står bredvid, delvis skymd av trädstammar
Stenbumlingar och en gärdsgård bland höstlöv i förgrunden och några röda hus, vattnet och en båt i bakgrunden

Kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk omfattar en helhetsmiljö med byggnader, åkrar och skogsbete. En ny gärdesgård, som ersatte den gamla har byggts med virke från skogen. Foto: Jenny Bergensten