Korna och landskapet

På Brottö kan du vandra från ångbåtsbryggan och upp genom byn. Är det maj månad kanske ett fält av gullvivor breder ut sig. Är det höst möts du av en nyplöjd åker. Längre bort står några lurviga kor och betar tålmodigt. De lyfter nyfiket på huvudet när du passerar och ser på dig en stund, men återgår snart till sitt stillsamma tuggande med mulen tätt mot marken.

I kulturreservatet kretsar arbetet i hög grad kring korna. På åkrar och slåtterängar odlas vinterfoder och skogarna röjs och hålls efter för att gynna betet. Korna flyttas mellan olika platser på ön för att beta under sommartid. Även den närliggande ön Brännholmen betas och dit de fraktas djuren med en liten färja. Förr i tiden rodde man dit och mjölkade två gånger om dagen men idag finns inga mjölkkor kvar på Brottö. Det hålls vanligen ett tiotal djur på ön och det sägs att det aldrig varit ko-tomt på Brottö så långt bak i tiden som det finns historia nedtecknad.  

Kor i skog
Korna går i skogen och håller efter så landskapet inte växer igen. Foto: Jenny Bergensten

Highland cattle 

I mitten av 1980-talet skaffade Matts Jansson och Solveig Petterson sina första egna betesdjur. Vid den här tiden fanns fortfarande ett antal mjölkkor kvar på granngården. Den verksamheten upphörde 1986 då den sista mjölken skickades från Brottö. Matts och Solveig tog vid i att hålla kor på Brottö och rasen de valde kallas Highland cattle. Dessa kor var inga mjölkkor utan inskaffades för att de lämpar sig för väl bete. De kan till och med äta sly och vass och håller på så vis effektivt efter markerna.  

Djuren klara sig dessutom bra i att vara utomhus i vårt nordliga kalla klimat, även på vintern. Rasen härstammar från det skotska höglandets stränga klimat och den rikliga och långa pälsen har utvecklats över tid. Djuren kännetecknas av breda huvuden, kort mule och horn som ofta står rakt ut. För att hålla värmen har de två lager päls. Den yttre pälsen är lång och stark för att hålla mot väta, medan den undre är mjuk och dunig för att hålla kroppen varm.  

Ko liggandes på gräset
Rödbruna kor betar i skogen invid vattnet
Stenmur bevuxen med mossa i förgrunden och en plöjd åker i bakgrunden

En Highland cattle vilar i gräset medan andra betar vid strandängen. På åkern ska det odlas vinterfoder åt djuren. Fotograf: Matts Jansson 

Kornas landskap 

I landskapet kan en lång kontinuitet med djurhållning av betesdjur spåras. Djuren, människan och naturen har genom århundraden levt i samklang med varandra och de djur och växter som finns på Brottö tyder på långvarigt brukande och betande av jorden. I närheten av byn finns till exempel rester av en medeltida åker med en stenhägnad och i en boskapslängd från år 1599 finns uppgifter om att det fanns en häst, fyra kor och åtta får på Brottö.  

Det småbrutna landskapet med åkrar, slåtterängar, betesmarker, strandängar och skogspartier samt den rika floran av växter och djur skulle inte finnas om inte korna fanns på ön. Här på Brottö jobbar både kor och människor med att hålla landskapet öppet så att solen träffar marken där du går.