Teglet som byggde Stadshuset

Enbart tornet till Stockholms stadshus krävde lika många tegelstenar som tre hyreshus i staden. Mängden tegelstenar som behövdes när Mälardrottningens ståtligaste hus byggdes är svår att föreställa sig. 7 miljoner är en svåröverskådlig mängd och då är inte fasadens en miljon tegelstenar medräknade. Det är också svårt att föreställa sig hur omfattande tegeltillverkningen i Mälardalen varit och den logistik som krävdes för att tillverka och transportera allt tegel till Stockholm, Stadshuset och alla andra byggarbetsplatser i staden före industrialiseringen av byggprocessen.

Stockholms stadshus sett över vattnet.
Stockholms stadshus. Källa: Stockholms stadsmuseum. Foto: Ingrid Johansson

Stockholms stadshus har firat 100 år och det vill Stockholms läns museum uppmärksamma genom att lyfta Stadshusets främsta kännetecken – teglet!

Det är ingen slump att Mälardalen var rikt på tegelbruk vid tiden för uppförandet av Stadshuset. Här fanns alla förutsättningar för en blomstrande tegelproduktion. Närheten till Stockholm där en intensiv byggnadsverksamhet pågick, goda transportmöjligheter via Mälaren samt rik tillgång till bra lera. Stockholm till skillnad från övriga städer kring Mälaren hade sedan 1763-års byggnadsstadga ett förbud mot att uppföra trähus på grund av brandrisken varför efterfrågan på tegel var stor och ökande. 1800-talets senare hälft utmärks också av en enorm expansion och behovet av bostäder fyllde malmarna med nya hyreshus – i tegel.

En karta över tegelindustrier i Mälarprovinsen 1896–1900.
Tegelproduktionen i Mälardalen 1896–1900. Källa: William Bruno. Tegelindustrin i Mälarprovinserna: med särskild hänsyn till Stockholm som marknad (1954).

Vid tiden för stadshusbygget fanns det i Mälardalen drygt 75 tegelbruk och då hade antalet ändå minskat sedan 1860-talet då antalet bruk var som flest och drygt 250 bruk fanns i Mälardalen och försåg huvudstaden med byggnadsmaterial. Det stora antalet hängde i högsta grad samman med byggnadsaktiviteten i huvudstaden men också avsaknaden av industriella produktionsmetoder. Innan introduktionen av ringugnar, mekaniska valsar och pressar under 1870-talet kunde tillverkningen öka enbart genom anläggningen av nya bruk. Industrialiseringen både skapade och mötte efterfrågan av arbetskraft, byggnadsmaterial och bostäder från den snabbt växande huvudstaden. De mindre tegelbruken konkurrerades ut eller köptes upp. 

Flygfoto över Lima tegelbruk. Framför tegelbruket syns vatten, bakom ligger en skog.
Lina tegelbruk 1936. Foto: Ahrenbergsflyg

Stadshusets tegel var av ovanliga mått och specialbeställdes av arkitekten Ragnar Östberg. Tegelstenarna var något större än det vanligt förekommande murteglet vid tiden och påminde om äldre tiders murtegel. Det var Lina tegelbruk som år 1914 fick beställningen att tillverka både murteglet till stommen och fasadteglet. Fasadteglet var handslaget, men Lina bruk hade också två ringugnar med en kapacitet på 5 miljoner tegel om året som tillverkade murteglet. Lina bruk var ett av Mälardalens både största och mest moderna tegelbruk och anlades 1907 då Lina gård köptes upp av Kiholms tegelbruk strax norr om Lina gård, som i sin tur köptes upp av Mälardalens tegelbruk 1914.

Svartvit bild på en båt vid kajen. Några män lastar tegelsten.
Lossning av tegel från pråm vid Stadshuset, 1913–1922. Källa: Stockholms stadsmuseum. Foto: Okänd.

De allra flesta av Mälardalens tegelbruk förlades vid vattnet. Närheten till vattenvägar, och därmed effektiva transporter, var kritisk för tegelbrukens lokalisering. Bara på Mälaröarna låg under 1800-talets slut ett tiotal och i Södertälje kommun, åtminstone fem vid samma tid. Spår- och järnvägar kom att bli betydelsefulla både för långväga och kortare sträckor. Vid Lina bruk transporterades leran från lertäkten vid nuvarande Lersjön till bruket med en smalspårig järnväg medan det färdiga teglet fraktades på pråmar som drogs av bogserbåtar till huvudstaden. Väl framme vid Stadshusbygget lossades tegelstenarna manuellt och transporterades med små vagnar via ett spårsystem upp till borggården och byggarbetsplatsen.

Industrialiseringen som bidrog till tegelindustrins expansion kom också att bli dess död. När bostadsbyggandet industrialiseras vid 1900-talets mitt ersätts den stora produktionen av murtegel med en nästan motsvarande stor produktion av fasadtegel. På 1960-talet minskar dock användningen av fasadtegel till förmån för prefabricerade betongelement och den svenska tegeltillverkningens saga är all. Idag finns endast ett fåtal tegelbruk kvar.

Lästips till dig som vill veta mer om om Stadshusbygget

Ekelund, Hans (2002). Ur Stadshusets historia, 1901–1923. Stockholm: Sialnder & Fromholtz

Hayen, Mats (2023). Vi som byggde Stadshuset. Stockholm: Stockholmia förlag

Pihl Atmer, Ann Katrin (2011). Stockholm Town Hall and its architect Ragnar Östberg: dream and reality. Stockholm: Natur & kultur

Larsson, Rikard (2011). Murverkets hemligheter: en vägvisare till Stockholms stadshus. Stockholm: Langenskiöld i samarbete med Arkitekturhistoria, Kungl. Konsthögskolan

Drömmen om sommarstugan

Exteriör av Lundby parstuga. Rödmålad träbyggnad med. Taktegel och murad skorsten.
Lundby parstuga, Salem, byggnadsminne sedan 1993 och förvaltat av Salems hembygdsförening, är en av få mycket välbevarade parstugor från sent 1600-, tidigt 1700-tal i Stockholms län. Foto: Stina Hagelqvist.

Så här års, när ljuset obönhörligen börjar leta sig in i lägenhetens alla skrymslen och alla dammråttor plötsligt får liv, blir min längtan till sommarstugan nästan fysisk. Stugan är ny, ja, inte nybyggd utan ny i familjen. Vi hyr sedan i höstas och har ännu inte bott i huset. Längtan är stor, förväntningarna höga och det kliar i fingrarna. Det är ett riktigt gammalt hus. Bockhornsbeslagen och den låga takhöjden talar för sig själv. De dubbla murstockarna och planlösningen är omisskännlig – två större rum eller stugor, en förstuga och en kammare. En riktig parstuga och ett av traktens allra äldsta hus.

Gården hittas på en geometrisk avmätning från 1693 och jag känner att jag delar platsen med många före mig. Det känns fint att få förvalta detta och som arkitekturhistoriker och bebyggelseantikvarie känner jag ansvaret att ta hand om det. Tyvärr har byggnadsvården inte riktigt hittat fram till huset – betongpannor på taket, alla ursprungliga eldstäder rivna, moderna fönster och alkydoljefärger på dörrblad och snickerier. Slarvigt målat därtill. Det finns med andra ord en del för en byggnadsvårdare att göra. Alla grundfel ur byggnadsvårdsperspektiv som kan göras är gjorda. Huset har potential som man säger.

Det är med skräckblandad förtjusning jag närmar mig huset som stått tomt och ouppvärmt under vintern. Vilka har varit på besök, tro? Jag hoppas att det bara är mössen. Det skulle också kunna vara grävlingen eller vildsvinen, några av de gäster jag inte vill ha besök av, eller något ännu värre – andra människor. Men det är bara spår av möss. Ett av vårens alla projekt är att ta redan på var de kommer in. Eftersom jag inte har någon diskbänk med en rörgenomförning så behöver jag inte leta där. Det finns många springor och hål men jag har mina aningar var de kommer in. Det blir till att vara noggrann och täppa igen hålen med stålull. Möss har en särdeles förmåga att ta sig igenom små hål, några millimeter räcker för att en mus ska klämma sig igenom.

Vi har varken värme eller indraget vatten. Fördelen med att inte ha vatten indraget är att jag i alla fall inte behöver oroa mig för frusna rör och vattenskador. Nackdelarna är så många och uppenbara att de inte behöver nämnas. Har jag sagt förresten, att jag har två tonårsflickor. De är inte fullt lika glada över nytillskottet som jag. Kan tilläggas att vi inte heller har vare sig WC eller mulltoa utan torrdass. Men gödsel till trädgårdslandet har vi. Det blir lite av ett experiment att se hur det kommer att fungera med att hämta dricksvatten på granngården, återvinna regnvatten och bada i sjön hela sommaren, oaktat sämre väder.

Som ni kanske förstår är det en del att göra på huset om det ska förvandlas till den där sommarstugedrömmen som visas upp på tv eller i de många tidningar som spär på mina fantasier om sommartorpet med stort S. Jag har lovat mig själv att inte sätta i gång något större projekt under första året utan bara lära känna huset och platsen. Jag ska bara…. Lite måste dock göras innan sommarvistelsen tar sin början. Förutom att ta bort växterna närmast grund och fasad, låta sota skorstenarna och rensa hängrännor och stuprör så behöver huset vädras ut och vårstädas. Såpa får det bli. Sen ska jag ha kaffe, sitta under de 500-åriga ekarna på framsidan och känna historiens vingslag. Tur att vi i alla fall har el, och ganska nydragen dessutom. Om inte mössen har ätit upp sladdarna vill säga.

Bild på parstuga i Näsby. Rödmålad med tegeltak.
Parstuga i Näsby. Foto: Stina Hagelqvist

Bilden ovan visar en typisk parstuga med förstuga, kammare och två större rum – en vardagsstuga och en gäststuga med var sin eldstad vilka avtecknar sig i de dubbla murstockarna. Parstugan har medeltida rötter och blev mer förekommande under 1600-talet för att under 1700-talet som ett tecken på välstånd få ytterligare en våning. Parstugan användes som präst- eller ämbetsmannabostad på landsbygden långt in på 1700-talet och ingick i indelningsverkets uppsättning av normalbostäder för officerare från 1680-talet. 1682 ritar Erik Dahlberg, han med Suecia Antiqiua et Hodierna, ett antal typritningar för officersbostäder bland vilka parstugan var ämnad kaptensgraden. Foto: Stina Hagelqvist.

Gammal vitmålad dörr med beslag i svart.
Tillsammans med dörrbladets utformning bestående av en ram och fyra lika stora utanpåliggande fyllningar avslöjar bockhornsbeslagen, dörrens höga ålder. Foto: Stina Hagelqvist.
Se vår film där Stina Hagelqvist berättar om parstugan i Lundby.

Bokhyllan – byggnadsvårdarens bästa vän!

När temperaturen sjunker i takt med mängden dagsljus är det dags att lägga ifrån sig penseln och göra annat, mer årstidsanpassat. Och eftersom det inte är läge att umgås med andra än den närmaste familjen så återstår att göra bekantskap med sin bokhylla eller närmaste öppna bibliotek. Min bokhylla är min bästa vän just nu. Det Cicero lär ha sagt att man inte saknar något om man har en trädgård och ett bibliotek, stämmer ganska bra.

Bokhyllor fulla med böcker.
Foto: Mattias EK.

Min bokhylla är tämligen omfattande, så skrymmande faktiskt att delar av den numera ligger nedpackade i kartonger i väntan på en större bostad. Men till hands har jag fortfarande en ansenlig mängd referensböcker och speciallitteratur. I brist på bättre idéer till månadens blogg följer här därför några årstidsanpassade boktips om värme, ur byggnadsvårdarens bokhylla.

En grundläggande bok om hur värme fungerar är Carl-Eric Hagentofts bok Vandrande fukt. Strålande värme från 2002. Som titeln anger så handlar den också om fukt, en kritisk faktor i alla byggsammanhang. Förutom att fukt kan bidra till mögel och emissioner så försämrar fukt ett materials isoleringsförmåga genom att den ökar materialets värmeledningsförmåga. Boken är rikt och pedagogiskt illustrerad och innehåller flera informativa texter om byggnadsfysik i vardagen, som hur en bastu fungerar, hur tvätt torkar och hur hus och byggnadsmaterial ”andas”.

Nästa bok i hyllan är Varmt och vädrat. VVS-teknik i äldre byggnader av Göran Stålbom från 2010. För den teknikintresserade. Det är en mycket innehållsrik bok om värme, hygien och boendekomfort. Här behandlas olika värmesystem, allt från direktvärme genom kakelugnar och kaminer till hur centralvärme introduceras, först i olika institutionsbyggnader från 1860-talet och sen i flerbostadshusen från 1920-talet, men även hur man tänkte sig att ren luft och hygien hängde ihop och hur dålig, skämd luft kunde sprida sjukdomar. Boken beskriver olika typer av centralvärmesystem och innehåller flera illustrationer och principskisser över komponenter och system. Den tar också upp den med värmesystemens förbundna fråga om ventilation. Särskilt intressant är bokens perspektiv på VVS-teknik som kulturhistoriskt värdefull och avslutningsvis diskuteras också vad som kan vara bevarandevärt av äldre tiders värme- och ventilationssystem.

En bok med en tydlig förankring i byggnadsvården är Göran Gudmunssons bok Värmen i gamla hus som kom ut första gången 2001 och getts ut i flera omgångar därefter. Det är en praktiskt orienterad bok. Förutom att den tar upp hur traditionella värmekällor som kakelugnar, rörspisar och kaminer är konstruerade och med vilka material, innehåller den också råd om hur du tar hand om dem. Boken är lättillgänglig språkligt och fint illustrerad med teckningar och vackra fotografier, vilket leder in mig på en riktig favorit – Den verkliga kakelugnen. Fabrikstillverkade ugnar i Stockholm 1846-1926 som är Birgitta Cramérs avhandling från 1991. Detta är en riktigt tungviktare i kölvattnet av 1960- och 70-talens rivningsvåg då hundratals kakelugnar monterades ned eller helt enkelt revs. I avhandlingen dokumenteras kakelugnens historia och formutveckling. Boken innehåller en stor mängd färgplanscher och äldre fotografier över olika kakelugnsmodeller som verkligen visar den otroliga formvariation som kännetecknar 1800-talets sista hälft. Ett måste för den byggnadsvårdsintresserade.

Ralph Erskines första egna projekt “Lådan” är ett tidigt exempel på compact living. Sängen kan hissas upp i taket på dagen och en arbetsplats har skapats genom nedfällbara skivor. Bokhyllor och skåp är dolda bakom dragluckor i väggen. Husets enda värmekälla är en öppen murad spis med eldstad både ute och inne. Foto: Elisabeth Boogh

I samma andetag måste nämnas Svenska Byggnadsvårdsföreningens bok Energiboken. Energieffektivisering för småhusägare (2011). Boken tar ett helhetsgrepp på energifrågan med utgångspunkt i resurshushållning, hållbarhet, uppvärmning, isolering och byggnadsvård. Ett antal mycket kvalificerade personer bidrar med artiklar som både bidrar med förståelse för ett sätt att tänka ifråga om komfort i äldre hus och handfasta råd kring hur man kan minska sin energiförbrukning utan att varken göra våld på huset eller sina egna behov av värme.

En annan bok i hyllan, loppisfyndad dessutom, på samma tema är Kakelugnar, spisar och kaminer av Britt och Ingemar Tunander från 1982. Boken är även den fint illustrerad och har en historisk genomgång över kakelugnens utveckling. Den beskriver också hur en kakelugn sätts upp… och tas ned, det är inte ovanligt att kakelugnar både muras om och flyttas. Den innehåller också regler rörande installation av eldstäder och här måste man se upp och hålla sig uppdaterad med vad som gäller idag. Börja med att gå in på Boverkets sida för krav för kaminer och pannor och läs på innan du installerar såväl en gammal som nytillverkad kakelugn eller annan eldstad.

Ytterligare ett loppisfynd är boken Öppna spisar utgiven av Hem i Sverige 1958. Här kan man närstudera konstruktionen och designen på flera öppna spisar från 1900-talets mitt, alltså de öppna spisar som sprider värme, ljus och sannolikt även glädje i lägenheter och villor från 1940- och 1950-talen, bland andra Gunnar Asplunds nästan legendariska öppna spis i sitt sommarhus på Stennäs. Boken är ett riktigt tidsdokument över 1950-talet med sina svartvita fotografier, sin layout och nyktra språk. Har man tur så luktar boken också pappersdamm. En resa i tiden.

Det här är blott ett axplock ur bokhyllan hemma och ur den flora litteratur över värmekällor och värmesystem samt relaterade energifrågor som finns och som kan ägnas tid i höst- och det kommande vintermörkret, gärna i strålningsvärmen från en kakelugn eller öppen spis. I brist på eldstad kan en katt i knät duga.

Korvfabriken eller Stockholms läns museum har flyttat

Trapphus från 1970-talets ombyggnad av Konsumhuset. Foto: Stina Hagelqvist.

För några veckor sedan gick flyttlasset Stockholms läns museum och vi befinner oss nu på ny adress. Efter att ha framlevt några år i Regionarkivets lokaler i en förhållandevis anonym byggnad i Flemingsberg, ska vi nu dela kontor med Region Stockholms kulturförvaltning i Fatburen, på Södermalm. För en arkitekturhistoriker och bebyggelseantikvarie är byggnadens historia därmed ett givet ämne för veckans blogg.

Fatburen är inte vilken byggnad som helst utan ett tänkvärt exempel på hur en kulturmiljö har återanvänts, fått förlängt liv och gjorts relevant genom ett nytt namn som frigjort den från sin historia och ska ge nya och förhoppningsvis kreativa associationer – Fatburen, efter den sjö som en gång låg på platsen för Södra godsbangården, sedermera platsen för Fatbursparken och Bofills båge. Ett klassiskt exempel på platsmarknadsföring för att ladda om en plats med nytt innehåll och värde. Om förnyelsen är lyckad ur kulturmiljöhänsyn kan diskuteras men byggnaden står i alla fall kvar.

Fatburen, 2020. Foto: Stina Hagelqvist.

Korvfabriken

Länge gick byggnaden under namnet Korvfabriken. Fram till 1998 kunde man kring Medborgarplatsen och Södra station känna oset från fabriken – till de närboendes förtrytelse. Jag kan fortfarande frammana lukten ur minnet. Det var ett något vanvördigt namn på en byggnad som förvisso innehöll en charkuterifabrik men bara till del. Här hade också Konsumentföreningen i Stockholm sitt huvudkontor och byggnaden omtalades när den stod färdig 1933 som Konsumhuset. Inte mycket av originalet återstår dock att se. Byggnaden är likväl q-märkt i detaljplanen och får inte rivas.

Byggnaden uppfördes, som smeknamnet eller snarare öknamnet med all tydlig klarhet förklarar, bland annat som korv- eller charkuterifabrik. Här tillverkade Konsumentföreningen bland annat falukorv, stångkorv och lungmos. Allt fler produkter tillkom under årens lopp för att underlätta husmödrarnas arbete i hemmet. Tillverkningen skedde på löpande band och var helautomatiserad i Henry Fords anda. Till byggnaden centraliserades flera av konsumentföreningens verksamheter: centrallager, grönsakscentral, kafferosteri, chark-, mjölk- och speceributiker, fiskavdelning och specialkök för färdiglagad mat. Här fanns också vaktmästarbostäder, personalutrymmen med omklädningsrum, personallunchrum, restaurangkök samt en takterass tillgänglig för personalen.

Ett enda stort transport- och logistikproblem

Likt korv- och konservtillverkningen skulle också byggnaden vara effektiv och rationell. Även lokaliseringen är logisk och funktionell och spåranslutningen var avgörande för valet av tomt. En viktig funktion var byggnadens egenskap av lager och distributionscentral för konsumentföreningens olika varor. Byggnaden utgjorde ett enda stort transport- och logistikproblem för arkitekterna vid Kooperativa förbundets arkitektkontor. Varor skulle transporteras till och från byggnaden samt inom byggnaden. Planlösningen skulle tillgodose såväl distributionen av bränsle, avfall, spillvatten och disk som produktionen av de olika varuslagen. Det ställdes också omfattande krav på den tekniska försörjningen i form av värme, ventilation, kyl och sanitära anläggningar. Av detta intrikata system av olika flöden återstår intet.

Funktionalismen kan idag bara anas

Byggnaden ritades av KF-arkitekterna Eskil Sundahl och Eric Rockström. Precis som sin mer berömda släkting, också den av KF:s arkitektkontor, Lumafabriken vid Hammarby sjö, uppfördes Korvfabriken av armerad betong. Skelettkonstruktionen med en konsekvent placering av betongpelarna med sex meters avstånd, möjliggjorde stora öppna ytor och en flexibel planlösning. Att ytterväggarna inte är bärande avslöjas av de långa liggande fönsterbanden som var 1930-talets signatur.

Korvfabriken upprepade Lumafabrikens (1929 – 1930) koncept med treutstickande byggnadsvolymer eller flyglar som sammanfogats med en bredare längsgående volym i bakkant, en planform som återkommer också hos Södersjukhuset och LM Ericsson-fabriken i Midsommarkransen. Flyglarna inrymde olika verksamheter vilket visades genom varierande höjd, fönsterformat och fönsterplaceringar. Precis som hos Lumafabriken är byggnadens många och här mycket skilda funktioner inordnade i en arkitektonisk helhet. När Korvfabriken eller kanske hellre Konsumhuset stod klar, var det en funktionalistisk mönsterbyggnad med geometriska volymer, slätputsade ljusa fasader, platt tak och ovannämnda fönsterband. Byggnadens funktionalistiska historia kan idag tyvärr bara anas.

Nya verksamheter flyttar in

Flygelprincipen och stomsystemet lämpade sig mycket väl för upprepning och utbyggnader vilket också skett. Antalet bygglov och ärenden hos Stockholms stadsbyggnadskontor talar om flera om-, till- och påbyggnader. Omfattande påbyggnader och fasadförändringar gjordes första gången på 1970-talet då Konsumentföreningen omorganiserade sin verksamhet. Nu gick byggnadens 1930-tals estetik förlorad. Efter avvecklingen av charkuterifabriken 1998 byggdes huset om och till under ledning av Wingårdhs arkitektkontor och 2004 kunde nya verksamheter med andra förtecken än korvproduktion flytta in.

Mellanmjölk med smak av hela världen

Vad som är original och vad som är tillbyggt är idag svårt att se. Äldre fotografier, lite textstudier och några djupdykningar i arkiven avslöjar att flygelsystemet är vidareutvecklat. 10 000 kvm har rivits och andra har lagts till. Nya flyglar har kilats in mellan de ursprungliga tre mot Magnus Ladulåsgatan och slitsar har brutit upp den tidigare enhetliga fasaden mot Södermalmsallén och skapat nya ljusschakt. En ny kontorsbyggnad med krökt fasad mot Siargatan har tillkommit liksom en ny glaslåda i fonden mot Folkungagatan, en blinkning mot Lumafabrikens ljuslåda. Byggnaden är ånyo ljusputsad, har fönsterband över hörnen och smäckra fönsterbågar i liv med fasaden och platta tak. Ytterligare ombyggnader och renoveringar skedde 2012–2016.

Exteriören knyter idag tydligt an till 1930-talets funktionalistiska estetik men interiört är funktionalismen och framför allt industrikaraktären som bortblåst. Ett annat uttryck som mest kan liknas vid mellanmjölk har tagit vid. Interiört sett kunde vi vara var som helst i världen, i vilken kontorsbyggnad som helst anno 2010-talet. Ljust, fräscht, neutralt och anpassningsbart efter de hyresgäster som ska flytta in (och ut). En icke-plats för den tillfälliga besökaren. Här finns i princip inget som vittnar om varken den verksamhet som än gång gav byggnaden liv eller den plats som gett byggnaden sitt namn – Fatburen, en gyttjig vattensamling som innehöll både avfall och malariamygg. Ett trapphus i platsgjuten betong, en kvarleva från 1970-talets förvanskning, antyder en annan historia än övriga ytor – en mer rå och oöm historia som tål skavanker, smuts och stank.

Och om någon undrar – trivs vi på nya kontoret? Ja, vi stortrivs. Det är ljust, fräscht, neutralt och anpassningsbart och vi kan låtsas att vi sitter i New York, Shanghai eller någon annan spännande storstad.

Källor

Lisa Brunnström, Det svenska folkhemsbygget. Om kooperativa förbundets arkitektkontor, Stockholm 2004.

”Konsumhuset”, Arkitektur, 1934:1.

 ”Nybyggt. Kv Fatburen, Stockholm”, Arkitektur, 2004:1.

En dag ska jorden bliva vår

Höjdhagen i Gustavsberg. De så kallade vinkelbodarna. Uppförda kring 1940.  Foto: Ingvar Lundkvist

En dag ska jorden bliva vår är inte bara en strof ur Internationalen utan också mottot på det tävlingsförslag som Kooperativa förbundets arkitektkontor bidrog med i en av många arkitektur- och stadsplanetävlingar vilka genomfördes under 1930-talet. Decenniet kännetecknas inte bara av den inledande Stockholmsutställningen utan också av utvecklings- och experimentlusta med den goda bostaden och det goda livet för ögonen.

År 1932 anordnade Stockholms stad en tävling i syfte att utveckla ”enkla, verkligt billiga och goda bostäder, avsedda för familjer i små villkor” vilket står att läsa om i tävlingsprogrammet.

De önskade en ny ordning

Majoriteten tävlande följde tävlingsprogrammets instruktioner och lämnade in förslag på lägenheter i så kallade smalhus, det vill säga flerfamiljshus som var mellan åtta och tio meter breda, men inte KF:s arkitektkontor. De hade vidare ambitioner än så. De önskade, som antytts genom tävlingsförslagets motto, en ny ordning och i väntan på revolution, ett alternativ till hyreskasernen – en god bostad i form av radhus med en egen trädgård. Arvid Fougstedts perspektiv* som illustrerade tävlingsförslaget visade på en uteplats, en täppa och några träd samt livet som skulle levas där med avkoppling, umgänge och odling för husbehov. Något pris fick inte KF:s arkitektkontor men omsatte till slut sina ambitioner om goda bostäder för arbetarfamiljer i Gustavsberg.

KF köpte Gustavsbergs porslinsfabrik

Kooperativa förbundet köpte Gustavsbergs porslinsfabrik 1937 och satte igång med att utveckla produktionen inte bara av porslin och sanitetsgods utan också av bostäder. KF:s arkitektkontor bildades 1924 i syfte att skapa i första hand kostnadseffektiva och funktionella butikslokaler men också fabriker, kvarnar, silos, lager, inredningar, restauranger, förpackningar och i förlängningen även bostäder åt sina anställda. Till kontoret rekryterades Eskil Sundahl som chef, medskapare av såväl Stockholmsutställningen 1930 som det funktionalistiska manifestet acceptera 1931 och snart var en ung radikal grupp arkitekter anställda som ville förbättra världen med hjälp arkitektur. Funktionalismen pulserade i arkitektkontorets blodomlopp.

En stor cirkel med pinnar inuti som alla går mot mitten.
Gustavsbergs Porslinsfabrik. Bildupphovsrätt i Sverige. Fotograf: Elisabeth Boogh.

I Gustavsberg kunde KF förverkliga sina idéer om den goda bostaden och det goda samhället. Som främsta arbetsgivare på orten kom Gustavsberg att fungera som ett brukssamhälle i modern tappning. Fabriksledning och kommunledning hade gemensamt intresse i det goda samhällsbygget och KF:s arkitektkontor kom att rita bostäder, skolor, centrumanläggning och kommunhuset Runda huset, förutom porslinsfabriker av olika slag.

Kommunalhus, Gustavsberg. Arkitekt: Olof Thunström. Foto: Erik Åström.

Ett antal av de bostadsområden som KF lät uppföra i Gustavsberg var radhus och småstugor med egna trädgårdar likt 1932-års tävlingsförslag. Radhuset låg arkitektkontoret särskilt varmt om hjärtat och återkom i ytterligare tävlingar som arkitektkontoret medverkade i: Stockholms stads bostadstävling 1940 och Industrins bostadstävling 1946.

Olof Thunström arkitekt i Gustavsberg

Olof Thunström, arkitekten som stod för merparten av den nya bebyggelsen i Gustavsberg, dömde ut de befintliga arbetarbostäderna. De var med några undantag opraktiska, dragiga och ohygieniska. Undantagen, menade Thunström, förebådade dock de bostäder han själv skulle rita för kooperationens räkning.

Hans första område i Gustavsberg, Höjdhagen (1938 – 1940), planlades med ett sjuttiotal småstugor, de så kallade vinkelbodarna, om två rum och kök med matrum i anslutning till köket och öppet mot vardagsrummet. Det mest kännetecknande för småstugorna är de vinkelställda byggnadskropparna som öppnar sig mot sydväst. Här fanns en insynsskyddad terrass. När de första hyresgästerna flyttade in fick de fruktträd och bärbuskar att plantera, i övrigt skulle naturen i princip lämnas okultiverad, inga häckar eller staket skulle skilja tomterna åt, befintliga stora träd som tall, björk och ek bevarades liksom stenhällar och nivåskillnader.

Ett hus bland träd i skogen.
Enfamiljshus i Höjdhagen, Gustavsberg. Olof Thunströms vinkelbodar. Fotograf: Alf Nordström.

Thunströms nästa bostadsområde blev ett radhusområde – Grindstugärde, som uppfördes 1943 – 1945 mitt under brinnande krig. Radhuset förenade flerfamiljshusets ekonomi och ytsnålhet med villans marknära läge och sågs som en optimal hyresbostad åt arbetarfamiljen. Genom att förskjuta byggnadsvolymerna var det möjligt att skapa insynsskyddade uteplatser s om kunde förbinda dagligrummen inomhus med uterummen. När Grindstugärde stod färdigt anordnade KF en bosättningscirkel och en utställning i fyra av radhusen i samarbete med Svenska Slöjdföreningen. Husen skulle inte bara planeras optimalt för det goda livet utan också inredas och möbleras på rätt sätt. Också i Hästhagen uppfördes radhus efter Thunströms ritningar.

Radhus i Gustavsberg av Olof Thunström. Foto: Erik Åström.

Genomgående för kooperationens arkitektur är den för tiden höga ambitionsnivån och standarden. Under Eskil Sundahls ledning bidrog arkitektkontoret till att höja levnadsstandarden, att sätta prägel på det svenska folkhemmet och att sprida den funktionalistiska arkitekturen ut i landet. När Sundahl går i pension 1958 inleds en ny era i både arkitektkontorets, kooperationens och Sveriges historia. Men det är en annan historia.

Riksintresse för kulturmiljövården

Idag är Gustavsbergs brukssamhälle ett riksintresse för kulturmiljövården. Kooperationens miljöer från 1930-, 40- och 50-talen, bland andra nämnda bostadsmiljöer, bygger vidare på den gamla brukstraditionen. Här finns industrimiljöer, offentliga byggnader och bostäder av olika typ och för olika sociala grupper. Thunströms bostadsområden, vinkelbodarna i Höjdhagen, radhusen i Grindstugärde och Hästhagen, har höga kulturhistoriska värden och får därför inte förvanskas.

* En dag ska jorden bliva vår. Ett exteriörperspektiv och två interiörperspektiv utförda av Arvid Fougstedt i gouache, akvarell och täckvitt på kopia finns i Arkitektur- och designcentrums (Arkdes) samlingar.

Sommartapeten med stort T

Inför stundande ledighet kanske du har tänkt på att renovera sommarstugan och äntligen tapetsera vardagsrummet, köket eller barnrummet. Du har besökt bygghandeln, byggnadsvårdsbutiken och måleributiken i jakt på rätt beslag, foder och färg. Du har inventerat utbudet av tapeter både IRL och digitalt samt läst alla inredningstidningar med temat ”tidstypiska tapeter”, ”tapeter för sommarstugan”, ”sommarens finaste tapeter”, ”fina sommartapeter” eller ”somriga fina tapeter”, samtliga med någon form av blommönster i ljusa kulörer med en släng av romantik och rokoko och som andas sommar, sol, bad, landet och torp.

Tapet från Lundby parstuga.

Men ännu har du inte hittat rätt tapet. Den där som bara är du och just din stuga. Den ena för gräll, den andra för blek, den tredje för stormönstrad, småmönstrad, modern, retro, gammalmodig och så vidare. Den rätta, optimala tapeten för just dig och din stuga finns inte att uppbringa på denna jord. Jag har i alla fall inte funnit min drömtapet än. Vad är problemet? Det finns ju en myriad av tapeter att välja mellan. Valfriheten är enorm.

Och det är ju precis det här som är problemet. Det finns för många tapeter att välja mellan och för många idéer om vad som är en passande tapet för sommarstugan. Här följer därför några enkla råd för den rådvilla, på vägen mot den optimala sommartapeten, eller den optimala tapeten, helt enkelt.

1. Behåll den du har!

Kanske kan den befintliga tapeten duga? Den utgör, oavsett ålder och utseende en årsring som bidrar till byggnadens berättelse om sig själv. Titta in på vår hemsida för hur du kan ta hand om din äldre tapet. På Byggwebben kan du läsa om hur du tar hand om dina riktigt gamla tapeter om du är lycklig innehavare av ett hus med intressanta och vackra tapeter.

Tapet i kammaren i Hammarbystugan, Erikskulle. Foto: Stockholms läns museum.

2. Läs på!

Det finns litteratur som både är matnyttig och kittlar sinnet lika mycket som de inredningsmagasin som i alla fall jag, förläser mig på. Låna på närmaste bibliotek, ta med till hängmattan eller åtminstone kaffebordet i syrenbersån (de är ganska tjocka och tunga). Jag rekommenderar varmt standardverket Tapetboken. Papperstapeten i Sverige av Ingela Broström och Elisabet Stavenow-Hidemark från 2004. Passa på att låna en utgåva av klassikern Så renoveras torp och gårdar av Ove Hidemark med flera. Boken gavs ut första gången 1973 och tillhör idag ett måste för stugägaren. Gå med i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och få den utmärkta tidskriften Byggnadskultur hem i brevlådan några gånger om året och få tillgång till det eminenta artikelarkivet som behandlar allt du behöver veta för att ta hand om ditt hus, högt och lågt inom byggnadsvården.

Harry Runqvist säkrar tapetprover i Kalvsviks parstuga, Österhaninge. Foto: Arne Collmo, 1977. Haninge Hembygdsgille.

3. Gräv där du står!

Eller mer korrekt, undersök ditt hus och lek husdetektiv. Vad finns bakom den tapet som just nu pryder väggen? Bakom gipsskivan eller den så vanliga tretexskivan. Vilka tapeter har funnits tidigare i rummet? Hur många tapetlager går det att hitta? Hur såg väggarna ut från början? Fanns det tapeter i den mening vi uppfattar överhuvudtaget eller hittar du andra spännande underlag? Lerklining? Lumppapp? Det kan finnas anledning att fundera över vad det är för typ av hus du bor i? Är det ett torp? Eller är det en mangårdsbyggnad, egnahem, villa? Hur gammalt är huset? Hur är det byggt från början?  Och, inte minst, vad har hänt med huset sedan det byggdes?

Foto: Alf Nordström

För att ta fram de olika tapetskikt som funnits tidigare kan du på lämpligt ställe (kanske inte mitt på väggen utan någonstans mer dolt) lossa en lagom stor bit med flera tapetlager. Tänk på att de olika tapeterna kan ha olika stora mönster så biten får inte vara för liten. Fukta denna med vanligt vatten och låta den ligga mellan tidningspapper, i en plastpåse, över natten så tapetlimmet löses upp. Lossa försiktigt lagren från varandra medan de är lite fuktiga, pressa tapetproverna under tryck så de blir släta, och viktigast av allt: håll koll på ordningsföljden. Om inte tidigare, så har du nu nytta av Tapetboken eller återigen, Byggwebben för att datera de olika lagren. Har du tur hittar du tidningspapper mellan skikten och kan datera lagren ned på året. Kanske finns det någon tapet som faller dig extra i smaken som kan tjäna som utgångspunkt i ditt val av ny tapet? Kom ihåg att spara dina tapetprov. Dessa är en fin dokumentation över husets historia, särskilt om de går att relatera till andra händelser som nya ägare, bröllop och andra ombyggnader.

Foto: Stina Hagelqvist

4. Som sista råd – strunta i allt vad tidstypiskt, somrigt, romantiskt heter!

Det som anses vara karaktäristiskt för en tid, plats, årstid och så vidare, stämmer inte alltid överens med hur husen faktiskt såg ut en gång i tiden och hur de i praktiken inreddes. Själv har jag varit lycklig innehavare av ett fantastiskt radhus från 1956, så kallat arkitektritat med välbevarade detaljer med undantag för just ytskikt. Sagt och gjort, detektivarbete medelst skrapa i jakt på originaltapeten och i hopp om en ”tidstypisk” 1950-tals tapet. Vad hittar jag?

Under tre lager spackel och vävtapet – den mest bedårande romantiska blommönstrade tapeten. Tidstypiskt? Absolut! Den kanske inte var anno 1956 och den levde definitivt inte upp till de gängse föreställningarna om tidstypiskt för 1900-talets andra hälft. Men tidstypiskt, självklart. Den hade ju satts upp en gång i tiden av någon som gjort ett åtminstone någorlunda aktivt val i utbudet av tapeter tillgängliga på marknaden.

Vad kan man dra för slutsatser av det här? Det är lätt att gå vilse bland råden och valmöjligheterna och du kan bli överraskad i din jakt på originaltapet. Ta hand om ditt hus, oavsett ålder så finns det egenskaper och kvaliteter i det befintliga som är värda att bevara och använda som källa till inspiration. Välj något du tycker om och strunta i de föreställningar, normer och ideal som just nu saluförs i media. Ditt val kommer bidra till en ny årsring som boende efter dig kan få fundera över. Själv hoppar jag över tapetseringen i år, det är enklast så.

Ny arkitektur i gammal stil?

Den nu rivna Havrekvarnen på Kvarnholmen.
Den nu rivna Havrekvarnen på Kvarnholmen. Foto Elisabeth Boogh.

I mars fyllde cirka 160 kulturmiljövårdare från främst ideell och offentlig sektor den anrika konferenslokalen Bygget mitt i Stockholm. Ett antal organisationer hade kallat till upprop för kulturarvet. Uppropet ville uppmärksamma det växande hotet mot våra kulturmiljöer. Förtätningar, skalförskjutningar och rivningar och inte minst de små stegens tyranni som sakta men säkert förvandlar såväl enklare bebyggelsemiljöer som mer monumentala verk till oigenkännlighet, fick välförtjänt uppmärksamhet.

Upprop kulturarv är välbehövligt och syftet vällovligt. Hoten mot våra kulturmiljöer är faktiska och omfattande. Låt oss hoppas på fortsatt arbete och fler möten där ideell och offentlig sektor kan mötas för att diskutera hur hotet mot kulturarvet kan motarbetas. Inte minst, varför inte bjuda in privat sektor? Själva seminariet gav dock upphov till frågor. Kulturmiljösektorn har ett illasinnat rykte om sig att vara konservativ, förändringsovillig, till och med utvecklingsfientlig och museibegreppet används ofta som skällsord av typen ”man kan inte bo i ett museum”. Med seminariet Upprop kulturarv i åtanke finns det kanske visst fog för anklagelserna.

Det är självklart nödvändigt att uppmärksamma – och kritisera vad det starka exploateringstrycket för med sig gällande vår befintliga bebyggelse – men vi behöver också undersöka den växande konservatismen som kommer till uttryck i arkitekturdebatten och som på ett olustigt sätt smugit sig in i kulturmiljösektorn. Bevarande och hänvisningar till äldre arkitektur används för att kritisera förslag till nybyggnation, exempelvis arkitektkontoret Tengboms förslag till bostadskvarter på området för St. Eriks ögonsjukhus. På seminariet Upprop kulturarv kom som på beställning frågan om ny arkitektur i gammal stil upp. Vad har detta med kulturarv och kulturmiljö att göra? Å ena sidan väldigt mycket. En stor del av all nybyggnation sker i direkt anslutning till äldre bebyggelse, utgör om- och tillbyggnader och ger upphov till frågor om skala, utformning, arkitektoniska detaljer och anpassning, d v s att ny arkitektur ska passa i den befintliga miljön. Å andra sidan väldigt lite.

Det råder, menar vi, en principiell skillnad mellan att diskutera hur våra befintliga kulturmiljöer ska ”bevaras, användas och utvecklas” som miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” fastställer, och debattera stilen hos ny arkitektur, även när denna ska lokaliseras till äldre bebyggelsemiljöer. Diskussionen har reducerats till en fråga om stil och fasadgestaltning

Vid ändringar av befintliga byggnader kan stil vara en relevant faktor men behöver inte vara det. Många restaureringar har inneburit att nya element i en avvikande stil har tillförts den befintliga miljön utan att byggnadens kulturvärden har minskat, snarare har nya kvaliteter tillförts. Det finns också exempel på renoveringar där ”stilenliga” tillskott helt har förfelat byggnadens karaktär.

Löser historiska stilar den samtida arkitekturens problem? Och är problemet verkligen arkitekturens och arkitekternas? Dyra bostäder, bostadsbrist, storskalighet, standardiserade produktionsmetoder, komplicerade och osynliga beslutsprocesser, vinstkrav, markanvisningsförfaranden, entreprenadformer bör anföras som de verkliga problemen snarare än hur fasaderna är utformade.

Vidare, löser historiska stilar verkligen kulturmiljövårdens problem och de problem som Upprop kulturarv så vällovligt adresserar? Och är ”stilbrott” verkligen ett problem, att tydligt nya och äldre byggnader samsas, sida vid sida, på samma gata, i samma kvarter och stadsdel?

Borde inte en god bebyggd miljö handla om att tillåta komplexitet och variation? Om att låta varje tid få göra avtryck. Om att inkludera snarare än att exkludera uttryck och framför allt människor. Om staden och arkitekturen ska vara demokratisk så behöver vi mångfald och öppenhet. Både och, inte antingen eller. Staden, arkitekturen liksom kulturarvet behöver få utvecklas utan att reduceras till frågor om stil.

Innan svaren ges i form av historiserande fasader, ställ rätt frågor!

/Bebyggelseantikvarie och fil. dr Stina Hagelqvist och Annelie Kurttila länsmuseichef

Smittspridning, stadsbyggande och arkitektur

Bild hämtad ur Stadsfullmäktige handlingar. Beredningsutskottets utlåtanden och memorial 1890. Bihang 7.

På förekommen anledning är ämnet för länsmuseets blogg denna vecka relationen mellan smittspridning, stadsbyggande och sjukhusbyggande. I Älvsjö har Försvarsmakten nyligen uppfört ett fältsjukhus för att avlasta och förstärka den befintliga vården av coronapatienter. På några dagar utökades antalet vårdplatser med flera hundra anpassade för smittsamma patienter med andningsbesvär. Annat var det förr.

Älvsjömässan byggs om till sjukhus för att kunna ta emot akutpatienter i coronatider. Från 24 mars 2020. Foto:Jenny Bergensten.

Hur gjorde man då? När börjar epidemisjukhus byggas och hur? Hur skiljer sig detta från andra typer av sjukhus?

Kolera, difteri, tyfus, tuberkulos, mässlingen, scharlakansfeber och smittkoppor sprids med regelbundenhet och under mycket gynnsamma förhållanden i 1800-talets allt större och mer tättbebyggda städer. Farsoterna skördar tusentals människoliv och väldigt lite bot finns att få. Länge är Serafimerlasarettet, öppnat 1752, det enda sjukhus som är öppet för allmänheten i Stockholm, kompletterat av provinsialläkare, kurhus för veneriska sjukdomar och hospital för psykiskt sjuka. 1827 öppnar ett särskilt sjukhus för Stockholms fattiga i Katarina kronobränneri och 1854 ett särskilt barnsjukhus.

Relationen mellan smittspridning, hygien, byggnadsskick och stadsbyggnad är så tagen för given att den inte uppmärksammats på länge. Frågan om varför särskilda epidemisjukhus uppfördes kan idag med vår kunskap om virus, bakterier och smittspridning samt betydelsen av karantän och vaccin tyckas självklar men ända fram till 1800-talets sista decennier ansågs det vara miasma som orsakade sjukdomarna.

Hygien

Miasman förknippades med avdunstningar från våtmarker och förruttnelseprocesser men också utsöndringar från kroppar. Fuktig, kall luft, skämd lukt, förorenat vatten och smuts sammankopplades med miasma snarare än med trångboddhet, dålig hygien och avsaknaden av rent vatten, avlopp och sophantering i modern mening. Sambandet mellan den snabba stadstillväxten, dåliga sanitära förhållanden och sjukdom undgick dock inte läkare och politiker och 1874 inrättades en nationell hälsostadga. Samma år fick Sverige sin första nationella byggnadsstadga, att jämföra med äldre lokala byggnadsordningar. I båda stadgorna ställs krav på hygien och städerna avkrävs såväl hälsovårdsnämnd som byggnadsnämnd att besluta över frågor som rör stadens renlighet. Krav på ren luft och god luftväxling, rent vatten, avlopp och strängare sophantering återkommer bland direktiven samtidigt som kännedomen om smittor och smittspridning ökar. Dessa krav bidrar till utbyggnaden av vatten- och avloppssystem i staden och allt eftersom utrustas lägenhetshusen på Stockholms malmar med rinnande vatten och avlopp, rumsvolymerna gjordes stora och fönstren höga för att säkra god luftväxling.

År 1875 inrättas en särskild epidemistadga som kräver att man ska inrätta tillfälliga vårdinrättningar när epidemin slår till. För det gör de. Epidemiskt sjuka har tidigare tillfälligt vårdats i såväl Katarina sjukhus som i det Epidemiska sjukhuset på Hornsgatan 82 (dagens Bysis) som öppnas 1872, men antalet vårdplatser är få, standarden på dessa undermålig. Vårdinrättningen anses göra mer skada än nytta och 1890 kan man läsa i Stadsfullmäktige handlingar att ”sjukhuset erbjuder endast mycket tvifvelaktig trygghet för att dit hänvisade patienter icke skola angripas af nya sjukdomar eller löpa risk till helsa och lif på grund av dålig sjukhuskonstitution”.

Stadsbyggnad

Vid denna tidpunkt är dock ett permanent epidemiskt sjukhus beslutat och en lämplig tomt inköpt – kvarteret Ruddammen, det då oreglerade området mellan Roslagsbanan och Vallhallavägen. Redan 1885 har Stockholms stad budgeterat för ett permanent epidemisjukhus men det råder brist på lämpliga tomter. Kvarteret Ruddammen är synnerligen lämpligt. Det ligger avskilt i förhållande till bostadsbebyggelsen och högt, ovanför en brant bergvägg som effektivt skulle hindra bebyggelse att läggas allt för nära. Det skulle dessutom enbart finnas en väg till och från sjukhuset för att minska risken för smitta. Området är också trots den kuperade terrängen, tillräckligt stort.

Bild hämtad ur Stadsfullmäktige handlingar. Beredningsutskottets utlåtanden och memorial 1890. Bihang 7.

Arkitektur

Avskildhet, luftighet och avstånd mellan husen är således viktigt liksom byggnadernas orientering. Huvudfasaderna skulle riktas söderut liksom de viktigaste salarna. Byggnadsmaterialet får vara tegel då de träbaracker som tidigare använts i olika vårdsammanhang inte ansågs hygieniska. Sprickor i vilka ”sjukdomsfrön” kunde gömma sig kunde uppstå i konstruktion och försvåra rengöring och desinficering. Släta väggar, tak, golv och lister påbjuds. Varje klinik ska anpassas efter respektive infektionssjukdom och utformas på så sätt att behandling och tillfrisknande underlättas. I beskrivningen av sjukhuset i Stadsfullmäktige handlingar från 1890 finns noga redovisat ytmått, rummens orientering och utrustning för de olika salarna. Det här är funktionalism i 1890-talstappning.

Innan patienterna läggs in ska de diagnostiseras i en separat byggnad. Byggnaden är halvrund med rum som nås från utsidan. Innanför rummen finns en överbelyst gång med tättslutande dörrar som endast kan öppnas av sköterskan. I byggnadens mitt påträffas en toalett per rum. I observationspaviljongen får patienterna ligga isolerad tills rätt sjukdom identifierats och de kan flyttas över till korrekt paviljong. Denna typ av solfjäderformade plan används även i 1800-talets fängelser och möjliggör insyn och kontroll av de intagna från en central punkt. Idén kan härledas till Jeremy Benthams panoptikon från 1791. I epidemisjukhuset kom den i modifierad form att enligt Stadsfullmäktige handlingar lösa ett ”svårlösligt sjukhushygieniskt problem”, att på både isolera patienter och centralisera och koncentrera latrinutrymmena så att dessa enkelt och hygieniskt kunde desinficeras mellan varje patient.

Citat och bilder hämtade ur Stadsfullmäktige handlingar. Beredningsutskottets utlåtanden och memorial 1890. Bihang 7. Sid 59

Så byggs Roslagtulls sjukhus, Stockholms första permanenta epidemisjukhus, efter ritningar av arkitekten Per Emanuel Werming och står färdigt 1893. En paviljong för varje infektionssjukdom, förvaltningsbyggnad, kök, tjänstebostäder, kapell och likhus. Husen fick ljusgul puts och rödaktiga detaljer. Den märkliga och unika observationspaviljongen finns kvar att beskåda utifrån om än till tillbyggt skick. Den är q-märkt och har särskilt kulturhistoriskt värde och får inte förvanskas. Exteriör, planlösning och ursprunglig inredning i entré och trapphus ska bevaras.

En kulturmiljö nära dig

Kubbegatan i Sköndal. Arkitekt: Ancker-Gate-Lindegren 1956. Foto: Lenita Gärde.

Nu när Covid-19 härjar och tvingar oss till hemarbete och möjligen en utflykt till och från närmaste matbutik finns all anledning att hitta nöjen hemmavid. Själv njuter jag av promenader i mitt närområde och förundras över hur genomtänkt hela miljön är.

De allra flesta av oss har tillgång till inte bara naturområden runt knuten, utan också till kulturmiljöer av olika slag. Det mesta i byggd väg som vi bor och lever i utgör en kulturmiljö av något slag. Det är bara en fråga om hur vi betraktar vår omgivning. Den kanske varken är q-märkt eller byggnadsminnesförklarad men har kulturhistoriska värden att uppmärksamma. Sätt på er antikvariehatten och häng med.

Var bor du? Själv bor jag i en lägenhet från 1947 i en förort strax söder om Söder. Det är ett enkelt hus i tre våningar med sadeltak i lertegel. Ingen märkvärdigt men gediget och genomarbetat. Huset är murat av lättbetong. Fasaden är putsad med cementbruk i en grågrön nyans, porten är av ek och fönstren var, innan de byttes ut för ett antal år sedan, vita kopplade bågar av trä med två lufter. Jag liksom mina grannar har balkong, vilket när byggnaden uppfördes hade blivit standard. En god bostad, välplanerad och luftig med sina 2,60 i takhöjd, två tilltagna sovrum och en rymlig klädkammare. I all sin enkelhet är huset typiskt för sin tid och har arkitekturhistoriska värden att bevara. Hur ser din bostad ut och var ligger den? Vad betyder området för dig och vad kan du lära dig av det? Titta runt omkring dig och fundera över när och hur din bostad planerades och varför den ser ut som den gör.

Bor du i en bostad från 1900-talets andra hälft och den ligger i en tätort eller förort till Stockholm, är det stor sannolikhet att den är planerad av en arkitekt. Att området den ligger i planerades av kommunens planarkitekter och att du har gångavstånd på max 10 minuter till en tunnel- eller pendeltågstation. Det gäller även om du bor i villa på Lidingö eller i lägenhet i Sollentuna. Från 1910-talet kom arkitektkåren i Sverige att bli alltmer intresserade av bostadshuset som arbetsuppgift, något som inte var fallet tidigare. Och från 1930-talet ägnade en majoritet arkitekter sig åt att både rita hus och planera hur ett trivsamt bostadsområde skulle organiseras och var det skulle placeras.

Jag går ut ur min tunga port av ek och tittar på tallarna på gården. Runt hörnet ligger vad som skulle kunna vara naturlig natur men det är det inte. Växtligheten på gårdarna, grönytor och grönstråk med lekplatser och gångstråk är precis som bostadshusen genomtänkta och avsedda för de promenader vi nu i vår virusisolering kan ägna oss åt. Såväl gårdar, grönytor som skogsområden är planerade av trädgårds- eller landskapsarkitekter. Här har vi en ofta förbisedd kulturmiljö att njuta av. Stammar över en viss diameter sparades, tallskog kompletterades med lövträd, buskar planterades längs husen för att mjuka upp övergången mellan hårda ytor. Perenner planterades för att ge färgvariation och lysa upp uterummens gröna nyanser. En typisk kulturmiljö från 1900-talets mitt alltså som ringar in begreppet kulturmiljö: en miljö som är påverkad av mänsklig verksamhet och aktivitet. På Riksantikvarieämbetets hemsida kan du läsa mer om kulturarv och kulturmiljö https://www.raa.se/kulturarv/definition-av-kulturarv-och-kulturmiljo/

Vikingaskepp i förgrunden av Kerstin Kjellberg-Jacobsson från 1957. Sköndal. Foto: Lenita Gärde.

Lägenhetens planlösning, bostadshusets läge i förhållande till stad och förortscentrum med butiker, skola, bibliotek och kollektivtrafikförbindelse, placering i naturen och i relation till kvarteret i övrigt är resultat av efterkrigstidens bostadspolitik och den forskning som genomfördes vid Hemmets forskningsinstitut, KTH, Chalmers och Svenska Slöjdföreningen från 1930-talet och framåt. Mänsklig aktivitet och verksamhet som sagt. Genomtänkt var ordet.

Vill du veta mer om ditt bostadsområde, undersök detaljplanen för ditt område och bygglovsritningarna. Du hittar dem hos din kommun.

Betong – en surdeg?

Bostad och kontor av Ralph Erskine och Vernon Gracie, Drottningholm. Byggt 1963. Foto: Mattias Ek.

Utan betong stannar Sverige – bokstavligen. Mycket av vår infrastruktur som broar, vägar och kulvertar liksom en majoritet av vår bebyggelse från 1900-talet är utförd i betong. Betong byggde välfärds-Sverige men den åldras, vittras och smutsas. Det är inte alltid vackert, men det skulle det kunna vara. Nyligen genomförde Hantverkslaboratoriet i Mariestad en kurs i hur betong ska renoveras, sannolikt den första och förhoppningsvis inte den sista. Kunskapen om hur betong ska underhållas och behandlas är koncentrerad till ett fåtal specialister medan behovet är enormt. Betongbyggnaderna far också illa i debatten och beskylls för allt från att vara bara fula till att också vara skadliga för vår mentala hälsa.  

Betong är något av en surdeg: klimat- och miljömässigt, antikvariskt och dessutom rent faktiskt. Den kräver likt en deg, handpåläggning.

Bergshamra kyrka
Bergshamra kyrka, 1962. Arkitekt: Georg Varhelyi. Foto: Mattias Ek.

Problemområden

Tillverkningen av betongens bindemedel – cement, bidrar starkt till växthuseffekten genom den stora mängd koldioxid som släpps ut dels när kalksten som bildar cement hettas upp, dels av de fossila bränslen som används i cementugnarna. Enligt Naturvårdsverket bidrar tillverkningen av cement till 19% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Kalkstensbrytning och sandutvinning påverkar vidare närmiljön på lokal nivå, och brotten lämnar stora sår i naturen. Men utan betongen stannar inte bara Sverige utan hela världen. Betong är idag världens mest använda byggnadsmaterial. Vi har dessutom, för att hålla oss inom Sveriges gränser, ett enormt stort byggnadsbestånd i betong, minst en miljon bostäder, som idag behöver tas om hand.

Så hur ska vi förhålla oss till ett byggnadsmaterial som har en så stor påverkan på klimatet och dessutom mycket begränsad livslängd? För trots betongens beständighet bryts materialet ned och skapar svårlagade sår i konstruktion och yta. Det är både etiska och estetiska frågor som betongantikvarien behöver ta ställning till. Betong är ett känsligt material och behöver behandlas därefter, som en surdeg – enligt recept och med stor noggrannhet och varsamhet.

Under kursen om hur betong ska renoveras fick vi se betongsår, betongskador och betongbyggnader som farit illa och förvanskats. För trots betongens robusta karaktär och hållfasthet är betong både sprött och ömtåligt. Varje delmaterial och delmoment i betongtillverkningen behöver sin särskilda hantering och bidrar på olika sätt till slutresultatet. Receptet är centralt, gjutningen behöver utföras enligt särskild instruktion, liksom vibrering, härdning och ytbehandling. Det får inte vara för varmt under härdning och inte heller för kallt. Gjutformen måste ha särskilda egenskaper eftersom den påverkar betongens ytkaraktär, ibland oavsiktligt.

Betongbyggnadernas skilda karaktär ställer antikvarien inför flera frågor rörande hur konstruktion, detaljer och inte minst ytstruktur ska tas om hand under rivning, rekonstruktion och renovering?

Betongens innehåll och utseende 

Betong är en komposit. Det betyder att den är sammansatt av flera olika material, varav bindemedlet cement är ett. Vatten ett annat. Sand ett tredje. Ytterligare ingredienser behövs för att påverka betongens egenskaper. För att göra betongen frostsäker eller vattentät bland annat. Mängden och egenskaperna hos respektive delmaterial påverkar betongens kvalitet och utseende. Det är helt enkelt många komponenter att hålla reda på när betongen går sönder, för det gör den, förr eller senare. Och då behöver den lagas.

Bergshamra kyrka Detalj av vägg interiört, betong gjuten med ohyvlade brädor. Foto: Mattias Ek

Förutom kalkstenens kemiska innehåll som bland annat påverkar cementens kulör har ballasten stor betydelse. Ballasten bidrar förutom till bulk, till slitstyrka men framför allt till betongytans karaktär. Och det är nu betongens variations- och nyansrikedom blir tydlig.

Ballastens storlek, färg och form kan fullkomligt förändra en byggnads uttryck. Vita släta finkorniga fasader med stor andel finmald ballast kan anta en närmast abstrakt prägel på håll. Betongelement med frilagd mjuk bärnstensfärgad sjösten får händer att smeka över ytan. Småkorniga ytor löses på nära håll upp i en färgkaskad av röda, orange och gråa prickar och ser på långt håll ut som en varmgrå textil. Kontraster mellan släta och skrovliga ytor lurar ögat att se två olika kulörer. Slipad och polerad, frilagd, ballast närmast glänser i solsken och skimrande glimmer reflekterar solens strålar när de träffar ädelsputsens släta yta. Valet av ballast ger oändliga estetiska möjligheter, för att inte tala om den rikedom som avtryck av gjutformens yta kan medföra.

Med lite god vilja finns det skönhet även i ett platsgjutet parkeringshus. För att inte tala om gamla Arkitekturskolan på Östermalm.

Betongens nyansrikedom, den stora variationen på uttryck och särskilt konstruktiva möjligheter har gjort betongen till ett flexibelt och funktionsdugligt byggnadsmaterial som har format stora delar av 1900-talets kulturarv, inte minst miljonprogrammet. Detta är nu åldrat och behöver tas om hand. Handpåläggning gäller om inte betongens gråskala och nyansrikedom ska gå förlorad. När viktiga betongmonument förvandlas till det sämre, ett flertal kulturhistoriskt värdefulla betongbyggnader i Stockholmsområdet har redan förvanskats medan andra står inför kraftiga förändringar, behöver betongens kulturhistoriska värde uppmärksammas. Värna om en betongbyggnad nära dig!