Säbygravfältet

Säbygravfältet


Kommun: Värmdö

Besöksmålstyp: Byar och kulturlandskap, Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Säby

En skog där solen lyser in genom grenarna.

Säbygravfältet. Foto: Anna Ulfstrand.

Säbygravfältet på Ingarö är skärgårdens största. Det ligger i ett välbevarat, äldre kulturlandskap med spår av järnålderns åkerbruk.

Gravhög och stensättningar

Gravfältet är Stockholms skärgårds i särklass största med ungefär 150 gravar. De flesta av gravarna är antagligen från yngre järnålder (550–1050 e. Kr). Den största graven är en storhög med en diameter på 20 meter. Det finns också ett antal låga stensättningar som troligen kan dateras till äldre järnålder (500 f. Kr–550 e. Kr). På gravfältet finns även åtta treuddar. Treuddar är trekantiga stensättningar som dateras till vikingatid (800–1050 e. Kr). Storleken på gravfältet visar att det antagligen har använts under lång tid.

Säbybornas liv har satt spår

På grund av landhöjningen var vattennivån under järnåldern fem till tio meter högre än idag. Landskapet såg annorlunda ut och dagens åkermark låg till största delen under vatten. Säby låg då vid en havsvik. Namnet betyder byn vid sjön. Järnålderns Säbybor levde främst av fiske och boskapsskötsel. Åkrarna var små och låg på det som idag är skogsbevuxna kullar. I dag finns spår av flera sådana forntida åkrar och en cirka 100 meter lång hålväg, vilket är en djup väg som bildats av att fötter och hovar trampat fram i samma spår i århundraden.

Byn och säteriet

Öster om gravfältet finns husgrunder och husgrundsterrasser, som säkert är rester efter den förhistoriska och medeltida byn. Den största terrassen är 25 x 7 meter. Här låg byn fram till sent 1500-tal då det adliga säteriet Säby bildades. Säbybönderna upphörde då att vara självägande. Kulturmiljön vid gamla Säby ger en bra helhetsbild av hur människor levde och livnärde sig för mer än tusen år sedan.