Markim-Orkesta

Markim-Orkesta


Kommun: Vallentuna

Besöksmålstyp: Fornlämning, Religiös byggnad

Närmaste SL-hållplats: Markims kyrkväg / Orkesta kyrka

Vy över platt mark där det går en väg genom landskapet. Långt bort står det en kyrka.

Markim-Orkesta. Foto: Ingvar Lundkvist.

Markim-Orkestabygden i Vallentuna är mycket rik på fornlämningar. På en häll intill Granby gård i Orkesta finns Upplands största runristning.

Markim-Orkestabygden har många kulturlämningar från forntid och medeltid. Bland dem märks stora gravfält från både äldre och yngre järnålder, husterrasser, runristningar, forntida vägsträckningar och välbevarade medeltida kyrkor. Vid Granby i Orkesta finns Upplands längsta runristning. Den är från slutet av 1000-talet och signerad av Visäte, en mästare som huggit många runstenar i Stockholmstrakten. Inskriften berättar att det är tre söner som låtit göra ristningen efter sin far, mor och ett antal släktingar.

Pampigt platåhus

Intill runristningen ligger en uppbyggd platå där det har stått ett 33 meter långt och 7 meter brett hus. Taket har burits upp av två rader kraftiga stolpar. En stensatt ramp leder upp mot huset. En mindre del av huset undersöktes i slutet av 1980-talet av arkeologer. De hittade då bland annat några mynt från 1000-talet. Allt tyder på att huset och ristningen är från samma tid. Nedanför platån finns det också spår av flera mindre byggnader. Platåhuset, den storslagna ristningen och de många gårdshusen visar att det bodde människor här med en ledande ställning i bygden under vikingatiden. Den arkeologiska undersökningen visade att huset hade byggts över en äldre kvinnograv. Intill Granby ligger ett gravfält från yngre järnålder (550-1050 e. Kr) med ett 80-tal gravar.

Vikingar i England

En runsten som står vid Orkesta kyrka omtalar kända historiska händelser, nämligen de så kallade danagälderna som nordiska vikingar utkrävde i England mellan 991 och 1018. Vid sockengränsen vid Vaxtuna finns en kungshög, kallad “Kööhögen” eller “Tjärkullen”. Den är 35 meter i diameter och sex meter hög. Högen grävdes ut på 1700-talet. Ett fåtal fynd gjordes som kan dateras till yngre järnålder. Nära högen finns en gammal väg som är 900 meter lång. Vägen har troligen ingått i en forntida sträckning som med hjälp av runristningar kan spåras från Granby norrut.

Medeltida kyrkor

Markims kyrka är i hög grad oförändrad sedan början av 1200-talet. Den har bevarade kalkmålningar från 1400-talet. Orkesta kyrka är från slutet av 1100-talet. På 1400-talet byggdes den ut och fick kalkmålningar. Godset Lindholmen ägdes under senare delen av 1400-talet av Gustav Vasas morfar Magnus Karlsson och det är möjligt att Gustav Vasa kan ha fötts på här. På den så kallade Vasakullen finns resterna efter ett medeltida stenhus. Endast grundmurarna finns kvar av huset, som var 35 meter långt och 28 meter brett. Kullen var tidigare helt omfluten av vatten.

Läs mer

Markims hembygdsförening (hembygd.se)

Markims kyrka (svenskakyrkan.se)

Orkesta kyrka (svenskakyrkan.se)

Orkesta hembygdsförening (orkesta.nu)

I appen Upptäck Historien finns en digital guide till Markims kyrka och många andra medeltida kyrkor. Du kan ladda ner appen till din mobila enhet eller se innehållet här: Markims kyrka (upptackhistorien.onspotstory.com)