Darsgärde fornborg

Darsgärde fornborg


Kommun: Norrtälje

Tillgänglighet: Ljudfil

Besöksmålstyp: Borgar och ruiner, Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Kilen

En kulle i skogen. Det är sommar.

Darsgärde fornborg. Foto: Hedvig Bellberg.

Fornborgen vid Darsgärde var befolkad under folkvandringstiden. Det var en orolig period i Europa. Undersökningar visar att borgen brunnit.

Krig avslutade fornborgarnas tid

Fornborgen ligger på en bergshöjd och resterna av befästningsvallarna är synliga än idag. Vallarna har bränts ned och byggts upp flera gånger, senast omkring 500 e. Kr då borgen övergavs för gott. De flesta fornborgarna i Mälardalen tycks ha bränts och övergivits under samma tid. Vad dessa oroligheter handlat om vet vi inte, men mycket tyder på stridigheter mellan olika lokala makthavare. Vid den här tiden fanns det ännu ingen central kungamakt. Innanför murarna har det gjorts fynd av ett 20-tal husgrunder. Grunderna och fynden visade att borgen varit en befäst gård som varit bebodd året runt.

Bronsåldersboplats

Under husgrunderna har arkeologer hittat en boplats från slutet av bronsåldern (1100-500 f. Kr) då bergshöjden inte var befäst. Vid denna tid låg vattennivån 15 meter högre än idag och klippan med boplatsen låg då på en udde, väl skyddad av vatten från tre håll. Tre hyddbottnar och mängder av keramikskärvor visar att människorna som bott på plasten livnärt sig på fiske, jakt och boskapsskötsel. Gravar och boplatsrester på och omkring bergshöjden tyder på att människor bott i området ända sedan slutet av bronsåldern för att så småningom flytta ned till platsen för dagens Darsgärde by.

Visste du att?

Det finns mer än 1 200 fornborgar i Sverige, men forskningen har på senare år föreslagit att många snarare varit inhägnader än fästningar.

Lyssna på en berättelse om Darsgärde fornborg

Lyssna på en berättelse om hur platsen för Darsgärde fornborg använts av forntidens människor under olika perioder.