Värmdö kyrka

Värmdö kyrka

Tillkomstår: 1314


Kommun: Värmdö

Adress: Värmdövägen 55-57, 139 50 Värmdö

Närmaste SL-hållplats: Värmdö kyrka

I bildens förgrund syns gravstenar och i bakgrunden Värmdö kyrka med sin stenfasad

Gråstensmur, Värmdö kyrka.

Värmdö kyrka är Stockholms skärgårds äldsta och enda medeltida kyrka. För att vara en uppländsk medeltidskyrka är den ovanligt stor, vilket tyder på att den var byggd för att tjäna en stor församling.

När den nuvarande kyrkan börjar byggas är inte klart men den har haft en föregångare som låg på samma plats. En kyrka i Värmdö nämns första gången 1314 i en taxeringslängd upprättad av domkapitlet i Uppsala. 1319 ska ärkebiskopen med följe kommit till kyrkan och 1323 ska ett ting ha hållits vid kyrkan.

Enligt tidigare forskning har en påvlig bulla från 1390, med löfte om avlat för alla som bidrog till kyrkans underhåll, satts som en bakre gräns för byggnadsåret. Senare uppgifter kan dock tyda på att en stenkyrka fanns här redan vid 1300-talets början. 

När den nuvarande kyrkan av sten uppfördes utformades den som en salkyrka med oputsade murar täckt av ett högt sadeltak med spåntäckning. På 1430-talet byggdes sakristia och vapenhus till och under 1480-talet tillkommer gravkapell på både norra och södra sidan som lades under samma tak som sakristian och vapenhuset, vilket innebär att kyrkan fick sin nuvarande korsform. Under 1400-talets andra hälft slogs också långhusets fem stjärnvalv. Södra korsarmen har tre låga, kraftiga strävpelare. Väster om vapenhuset är ett litet benhus tillfogat. Benhuset byggdes 1687 och byggdes om 1757.