Vårdinge kyrka

Vårdinge kyrka

Tillkomstår: 1300-talet


Kommun: Södertälje

Adress: 153 96 Gnesta

Närmaste SL-hållplats: Vårdinge kyrka

En stenkyrka.

Vårdinge kyrka. Fotograf Anna Ulfstrand.

Vårdinge kyrka byggdes under romansk tid med rektangulär plan, smalare rakslutet kor och torn i väster. Under 1300-talet fick koret samma bredd som långhuset och kyrkan.

Den gamla östgaveln kom dock att ingå i den nya gaveln – ett romanskt fönster finns bevarat i korets östvägg. Förmodligen tillkom en sakristia i norr vid samma tid. Vid mitten av 1400-talet erhöll tornet ännu en våning, i tegel med blinderingar, troligen uppfördes nu också ett vapenhus i söder. Den nuvarande sakristian i öster har av allt att döma ersatt den äldre sakristian under 1500-talets senare del. År 1638 tillbyggdes vid korets södra sida ett gravkor för släkten Rosenstierna på Visbohammar. På 1820-talet byggdes kyrkan om och fick korsarmar i norr och söder som i stort präglas kyrkan karaktär idag. 

Kyrkorummet täcktes mot mitten av 1400-talet av tre tegelvalv som smyckades med målningar. De medeltida kalkmålningarna putsades över 1746. De två östligaste tegelvalven revs under 1820-talet och gipsade trätunnvalv sattes in där och i korsarmarna. Man uppförde också en altarpredikstol i kyrkan. Vid en restaurering 1894 under ledning av Fredrik Lilljekvist ersattes tunnvalven av nygotiska tegelvalv som bärs av kolonner med kalkstenskapitäl. De medeltida målningarna i det västligaste valvet och några fragment på korets östra vägg, togs fram vid en restaurering 1956.