Söderby-Karls kyrka

Söderby-Karls kyrka

Tillkomstår: 1300-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: Klockarevägen, 761 74 Norrtälje

Närmaste SL-hållplats: Sonö vägskäl

En stenkyrka.

Söderby-Karls kyrka. Fotograf Alf Nordström.

Söderby-Karls kyrka byggdes troligen under första hälften av 1300-talet. Det finns olika tolkningar av kyrkans äldsta historia och en är att sakristian är kyrkans äldsta del som byggdes invid en träkyrka som redan fanns på platsen.

Gavelröstenas yttre murar som är av tegel ligger till grund för dateringen av kyrkan som är byggd som en salkyrka med skalmurar av gråsten. Vapenhuset är den enda utbyggnad som har gjorts och den tillkom antagligen senare under 1300-talet, men dateringen är osäker. Tegelvalven i långhus, kor och vapenhuset slogs troligen i mitten av 1400-talet. Innan dess täcktes kyrkan av ett treklövervalv av trä, vars stomme till stor del är bevarad. 

Kyrkan har genomgått ett antal omdaningar och restaureringar. Valv slogs och kalkmålningar tillkom vid 1500-talets början och vid mitten av 1700-talet tillkom stora delar av den nuvarande inredningen och fönster förändrades. 1792 putsades kyrkan och förändringar gjordes i bland annat murverket. Fönstren togs upp till nuvarande storlek och sakristians ursprungliga tegelvalv ersattes med ett platt trätak.   

1910 togs kalkmålningar fram på väggar, bänkar byttes, uppvärmningsanläggning tillkom och ytskikt restaurerades. Sakristian byggdes också ut.

Kyrkans exteriör är i stort sett bevarad från medeltiden. Interiören präglas främst av de senmedeltida valvmålningarna.