Skå kyrka

Skå kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Ekerö

Adress: Skå kyrkväg 7, 179 75 Skå

Närmaste SL-hållplats: Söderberga Svanhagen

Bild på Skå kyrka, en stenkyrka med vit puts

Skå kyrka uppfördes under 1170-1180-talet och kan möjligen ha varit Kols gårdskyrka. I kyrkans närhet ligger Färingsöns största forntida gravfält som visar på bygdens tidiga centrala betydelse. 

Ursprungligen hade kyrkan ett kort långhus med ett kvadratiskt troligen absidförsett kor, en plan som är utmärkande för den vanligaste romanska kyrkotypen.

Ett ovanligt drag var ett runt torn som anslöt till långhusets västra del. Tornet kan möjligen ursprungligen ha varit en fristående kastal som senare tillfogats kyrkan. Liknande torn uppförda i försvarssyfte återfinns i Skåne och Holstein. Skå har satts i samband med den “Kol de sco” som hade sitt säte här och som på 1180-talet uppträdde som motkonung mot sin svåger kung Knut Eriksson och dräptes.

Kyrkan är uppförd av gråsten med tegel i dörr- och fönsteromfattningar. Det medeltida murverket är bevarat i den västra gavelmurens hörnpartier på båda sidor om tornet. Långhusets västra del fram till sakristian samt sakristian har också kvar sitt medeltida murverk. Under 1300-talet förlängdes kyrkans kor och en sakristia byggdes till. Ett vapenhus tillfogades i söder under 1400-talet. Det runda tornet revs troligen under 1600-talet för att ersättas av ett kvadratiskt. 

Efter en brand 1695 återuppbyggdes den medeltida kyrkan och fick sin nuvarande form. Kyrkan förlängdes till en salkyrka med polygonalt kor i öst, vapenhuset revs och den södra tvärarmen byggdes. Fönsteröppningarna fick sin nuvarande form och försågs med järnsmidesbågar. Huvudingången förlades till väst och ingången i söder murades igen. 1858 fick kyrkan sitt nuvarande torn.