Roslags-Bro kyrka

Roslags-Bro kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: Roslagsbrovägen, 761 75 Norrtälje

Närmaste SL-hållplats: Roslagsbro kyrka

Roslags-Bro kyrka uppfördes som salkyrka under 1200-talets senare hälft, troligen strax efter 1250-talet. Koret i öster tillkom omkring år 1400.

Även sakristian mot norr och vapenhuset i söder är senare än långhuset, den förra från 1300-talet medan vapenhuset uppskattas vara samtida med koret. Ett gravkor vid kyrkans västgavel uppfördes på 1730-talet.

Kyrkan genomgick en omfattande restaurering 1929 som leddes av arkitekten Erik Fant och innebar ett återställande av flera byggnadsdetaljer till det medeltida formspråket såväl interiört som exteriört. På 1960- och 1970-talen genomfördes också renovering- och underhållsarbeten.