Rimbo kyrka

Rimbo kyrka

Tillkomstår: 1400-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: Rimbo kyrkväg, 762 91 Rimbo

Närmaste SL-hållplats: Rimbo kyrka

En stenkyrka.

Rimbo kyrka. Fotograf Alf Nordström.

Rimbo kyrka är byggd som en salkyrka med vapenhus i sydväst och sakristia i nordöst vid 1400-talets slut och representerar tydligt den tidens kyrkobyggnadsideal med gotikens betoning på höjd och ljus. 

Kyrkans medeltida exteriör är mycket välbevarad och i nästintill oförändrad sedan uppförandet men av den äldsta kyrkan, som sannolikt var byggd av trä, finns inga spår bevarade.  Takstolarna antas vara ursprungliga men de höga branta taken är sedan 1920-talet täckta med skiffer. Murarna är av gråsten med gavelrösten av tegel samt i vapenhus och sakristia även muröverdelar. Tegelmurarna är regelbundet murade och med riklig ornering, särskilt i västra röstet. 

Tegelslagningstekniken hade spritt sig i Sverige och typisk dekor i form av blinderingar och mönstermurningar liksom valvslagning med konstfulla stjärnvalv var viktiga uttrycksmedel. Kyrkan var helgad åt Sankt Andreas vilket bekräftas av andreaskors i långhusets och vapenhusets gavelrösten.   

Interiören präglas främst av korets kalkmålningar från omkring 1500 och av altaruppsatsen och predikstolen, som skänktes till kyrkan vid en renovering på 1640-talet. Av kalkmålningarna märks bland annat framställningen av de sju sakramenten på norra korväggen. Målningarna togs fram och återställdes vid en större restaurering 1903.