Riala kyrka

Riala kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: Riala kyrka, 761 13 Riala

Närmaste SL-hållplats: Riala kyrka

En stenkyrka.

Riala kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Innan den nuvarande stenkyrkan uppfördes vid 1200-talets slut fanns det sannolikt en träkyrka på samma plats. Eventuellt har sakristian, med sitt ursprungliga valv av gråstensskärv, tillhört den äldre träkyrkan. 

1200-talets långhus verkar ha haft ett trätunnvalv och fönsteröppningarna är grupperade i trefönstergrupper. Under 1460 – 1470-talen välvdes kyrkan och försågs med kalkmålningar. Det finns tre tegelvalven, två stjärnvalv och längst i väster ett ribbvalv. Vapenhuset byggdes i början av 1400-talet och utvidgades åt väster under 1400-talets senare hälft. Efter denna utvidgning välvdes vapenhuset. Vid vapenhusets östra vägg finns ett murat tegelaltare med en rundbågig nisch. Murarnas ursprungliga kvaderristning kan man se på långhusvinden och i vapenhuset. 

Under 1700-talet förstorades fönstren, och målningarna överkalkades 1749. 1939 restaurerades kyrkan under ledning av Erik Lundberg, interiören fick då sitt nuvarande utseende. Den öppna bänkinredningen, de medeltidsimiterande fönstergrupperna och korets rundfönster samt långhusets framtagna målningar härrör från J. Laurentz restaurering 1893.