Orkesta kyrka

Orkesta kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Vallentuna

Adress: 186 94 Vallentuna

Närmaste SL-hållplats: Orkesta kyrka

En stenkyrka.

Orkesta kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Orkesta sockenkyrka är byggd på mark som tillhört byn Orkesta från vilken kyrkan och socknen fått sitt namn. Den är uppförd i slutet av 1100-talet och har en för romansk tid karaktäristisk planform med långhus med smalare absidförsett kor.

Långhuset var ursprungligen kortare än idag. Koret och absiden valvslogs med gråstensvalv. Under 1400-talet byggdes sakristian och vapenhuset som båda valvslogs. Samtidigt slogs kryssvalv i långhuset som likt vapenhuset försågs med kalkmålningar. Något senare under 1400-talet förlängdes kyrkans långhus västerut. Förlängningen kallas ibland för bakkyrkan, har tjockare murar än i övrigt och var troligen planerad att bära ett torn som aldrig byggdes. 

Murarna är uppförda av kluvna gråstensblock, lagda i jämna skift med hörnkedjor av huggen sandsten i långhusets östra del samt i koret. Rester av en sockel finns kring koret, absiden och den äldsta delen av långhuset. Tegel förekommer i bakkyrkans och vapenhusets rösten, dörr- och fönsteromfattningar samt i alla valv utom korets och absidens.

Orkesta och närliggande Markims kyrka är uppförda som den första generationens romanska landskyrkor i sten. Orkesta kyrka anses vara något äldre och är belägen på en kuperad slätt omgiven av skogar. Markim-Orkesta är den del av länet som är rikast på fornlämningar. Fler runstenar bär vittne om att trakten tidigt var bebyggd och de äldsta lämningarna efter bosättning i området finns i Orkesta.

Lindholmens gård, där Gustav Vasa föddes, ligger sedan senmedeltid i Orkesta socken. Av runristningar i Markim/Orkesta framgår att flera av traktens bönder antagit den kristna läran i slutet av 1000-talet. Ett århundrade efter runristningarnas vittnesbörd stod Markims och Orkestas kyrkor på plats i bygden. Första gången kyrkan omnämns i en bevarad urkund är när “Orcuste” 1303 visiterades av ärkebiskop Nils Alleson.