Odensala kyrka

Odensala kyrka

Tillkomstår: 1000-talet


Kommun: Sigtuna

Adress: Brobyvägen, 195 92 Märsta

Närmaste SL-hållplats: Odensala kyrka

En stenkyrka.

Odensala kyrka. Fotograf Alf Nordström.

Odensala kyrka är med sannolikhet uppförd på platsen för ett äldre kultställe till Odens ära. Socknen hette ännu under medeltiden Odinsharg som kan översättas med Odens offeraltare. Det är sannolikt att en träkyrka byggdes i Odensala redan mot slutet av 1000-talet, även om inga lämningar påträffats.

Kristna fanns i Odensala redan på 1000-talet, i brytningstiden mellan asatro och kristendom, vilket bevisas av en gravhäll med runor, bevarad i Odensala kyrka. Gravhällen tyder också på en tidig kyrkogård.

Mot slutet av 1100-talet fanns en romansk stenkyrka på platsen. I sin tidigaste utformning bestod den av ett långhus med ett smalare kor och absid. Av denna äldsta kyrka finns murar kvar i det nuvarande långhusets två västra travéer. På 1200-talet tillfogades västtornet, en sakristia och tegelportalen i södra långhusväggen. Den spetsbågiga tegelportalen med räfflat tegel ansluter sig till den tegelbyggnadstradition som kommer till uttryck i andra byggnadsverk från 1200-talet, i Strängnäs, Skokloster och Mariakyrkan i Sigtuna. 

Under 1300-talet slogs tegelvalven i långhuset, utförda som kryssvalv med profilerade ribbor.  Mot medeltidens slut utvidgades kyrkan åt öster med två travéer. Det romanska koret avlägsnades och till det nya fullbreda, rakt avslutade koret uppfördes en ny sakristia, som tillfogades som en förlängning av den gamla samt ett vapenhus. I de två nya travéerna slogs stjärnvalv med ribbor av tegel. Vid denna tid utfördes även kalkmålningarna.  

Under första hälften av 1700-talet förstorades fönstren och tornet inreddes med sittplatser. 1770 – 1771 fick kyrkan nytt tak då det gamla förstörts vid en brand 1769. Dagens interiör är främst ett resultat av arkitekt Agi Lindegrens restaurering 1896. Tornet fick sin nuvarande huv 1940 då den gamla lanterninen brunnit ned.