Markims kyrka

Markims kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Vallentuna

Adress: Markims kyrkväg 9, 186 93 Vallentuna

Närmaste SL-hållplats: Markims kyrkväg 9

En stenkyrka.

Markims kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Markims kyrka uppfördes som sockenkyrka på en kulle i ett bördigt odlingslandskap, troligen på en plats med gammal hävd som helig plats. På kullen där kyrkan är anlagd har det funnits en offerkälla och kullen var sannolikt en kultplats under hednisk tid.

På traktens runristningar från slutet av 1000-talet går det att läsa att flera av bönderna i Markims socken antagit den kristna läran. Ungefär ett århundrade senare stod Markims kyrka på plats med ett centralt läge i socknen. Kyrkan invigdes omkring år 1200, sannolikt åt S:t Lars, kyrkans skyddshelgon. Om kyrkans byggherrar var stormän eller bönder är okänt.

Markims kyrka har kvar sin planform med rektangulärt långhus och smalare absidförsett kor, karaktäristiskt för tidigmedeltida kyrkor i Uppland. Sakristia och vapenhus tillkom vid mitten av 1400-talet i norr respektive söder. Vid samma tid slogs långhusets kryssvalv i tegel, korets valv är ursprungliga. Kyrkan är relativt oförändrad, förutom upptagningar och förstoringar av fönster under 1700- och 1800-talen.

Markims kyrka och grannsocknen Orkestas kyrka har likheter beroende på att de båda kyrkorna är uppförda som den första generationens romanska landskyrkor i sten. Genom sin planform och sitt byggnadssätt dateras Markims kyrka till tiden omkring år 1200. Orkesta kyrka anses vara något äldre.