Lunda kyrka

Lunda kyrka

Tillkomstår: 1200-tal


Kommun: Sigtuna

Adress: Lunda Kyrkby 409, 195 93 Märsta

Närmaste SL-hållplats: Lunda kyrka

En stenkyrka.

Lunda kyrka. Fotograf Karin Myhrberg.

Lunda kyrka har sannolikt haft en tidigare föregångare på samma plats. Som belägg för detta anses vara den välbevarade dopfunten från 1200-talet samt att ”Lundatolfts” kyrka är omnämnd redan under tidigt 1300-tal.

Något annat som pekar på att det funnits en kyrka på platsen tidigare är att sakristian är den nuvarande kyrkans äldsta del vilket kan tolkas som att föregångaren var byggd av trä. Den nuvarande kyrkan är troligen uppförd under första hälften av 1400-talet med samtida stjärnvalv. 

Långhuset har rektangulär plan med tre stjärnvälvda travéer, varav koret utgör det ösligaste, sakristia på norra sidan och vapenhus i söder. Sakristian är uppförd före långhuset, på detta tyder bland annat sakristidörrens låga höjd. Genom de ursprungliga valvens utformning kan sakristian dateras till 1300-talets slut eller 1400-talets början. Vapenhuset är tillfogat under 1500-talet varefter inga utvidgningar har skett. Fönstren höggs upp till nuvarande storlek år 1804. Kyrkan var ursprungligen oputsad och fogstruken och putsades första gången efter 1600-talet. Förändringarna har inte varit större än att kyrkan väl bibehållit sin senmedeltida karaktär.