Lovö kyrka

Lovö kyrka

Tillkomstår: Under 1170-talet


Kommun: Ekerö

Adress: 178 93 Drottningholm

Närmaste SL-hållplats: Lovö kyrka

Stenkyrka.

Lovö kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Lovös ursprungliga kyrka uppfördes möjligen under 1170-talet och var betydligt mindre än den nuvarande. Till den ursprungliga kyrkan hörde det ännu bevarade tornet och halva det nuvarande långhuset.

Den ursprungliga kyrkan hade stora likheter med Eds kyrka med absiden direkt kopplad till långhuset. Mycket tyder på att även Lovö kyrka ursprungligen hade denna ovanliga planform. Vid 1200-talets slut förlängdes det befintliga långhuset åt öster fram till det nuvarande koret och blev salkyrka. Sannolikt anlades tre höga och smala fönster mot söder i samband med utvidgningen. Vid samma tid uppfördes sakristian som tunnvälvdes.

Under 1400-talets förra hälft slogs valv över långhuset och ett av de tre ovannämnda fönstren sattes igen. Istället togs ett nytt upp i sydost. Under 1400-talet uppfördes även ett vapenhus av sten i söder. 

År 1603 revs de medeltida valven på grund av sprickor efter en eldsvåda och ersattes med ett plant innertak. Detta ersattes i sin tur av ett tunnvälvt valv i samband med en modernisering vid 1600-talets slut. Tunnvalvet tillkom i två omgångar. Den östra delen av långhuset täcktes av ett gipsat trätunnvalv på 1670-talet och det nuvarande koret uppfördes också runt denna tid, troligen efter ritningar av Nicodemus Tessin den äldre. Det kom till som gravkor för fältmarskalken Lorens von der Linde.

Utbyggnaden hade dock redan från början ett dubbelt syfte, att både fungera som gravkor och som kyrkans högkor. Det monumentaliserade kyrkans interiör, som även moderniserades vid samma tillfälle. Detta byggnadssätt, där stormannagraven inordnas i kyrkoanläggningen, har anor från 1600-talets förra hälft. 1798 revs det medeltida vapenhuset och i samband med att det öppnades en ny entré genom tornet i väster. Tornet fick sin huv med lanternin och spira under åren 1727 – 1728, bekostad av drottning Ulrika Eleonora den yngre.

1884 blev kyrkan utsatt för en hård restaurering efter förslag av arkitekt Agi Lindegren. Det nuvarande utseendet fick kyrkan vid 1935 års restaurering under ledning av Arkitekt Erik Fant.