Kårsta kyrka

Kårsta kyrka

Tillkomstår: 1490-talet


Kommun: Vallentuna

Adress: Kårstaby 9, 186 96 Vallentuna

Närmaste SL-hållplats: Kårsta kyrka

En stenkyrka.

Kårsta kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Kårsta socken omtalas för första gången år 1303. En gravsten och en bevarad fot av en dopfunt vittnar om att det har funnits en tidig träkyrka på platsen.

Dagens Kårsta kyrka uppfördes på 1490-talet och när stenkyrkan byggdes behöll man den gamla träkyrkans sakristia av sten. Kyrkan tros ursprungligen ha varit en gårdskyrka, tillkommen på ett adelsgods eller på en adlig ägares initiativ. Flera uppländska kyrkor vars sockennamn slutar på -sta, har tillkommit på liknande sätt. 

Kårsta kyrka är en salkyrka byggd av gråsten. Planen är rektangulär men svagt avsmalnande åt öster, tre travéer varav koret utgör den östligaste, sakristia i norr, vapenhus i söder samt sadeltak. Kyrkans vapenhus i söder byggdes först vid 1500-talets början. Vid 1700-talets mitt vidgades kyrkans fönster eller försågs med nya enligt tidens kyrkorumsideal, där ljuset hade stor betydelse. Det var dock under 1800-talets första hälft som fönstren fick sin nuvarande form. 

1900 – 1901 genomfördes en genomgripande in- och utvändig renovering efter förslag av dekorationsmålaren Edvard Bergh. Altarfönstret ersattes av ett högt sittande rundfönster med glasmålning. Även västra gaveln försågs med ett bemålat rundfönster av glas. Den södra portalen, det vill säga vapenhusets entré lades igen och ett begravningskapell inreddes i det gamla vapenhuset.