Hilleshögs kyrka

Hilleshögs kyrka

Tillkomstår: Under sent 1100-tal


Kommun: Ekerö

Adress: Hilleshögsvägen 66, 179 96 Svartsjö

Närmaste SL-hållplats: Hilleshögs kyrka

En stenkyrka.

Hilleshögs kyrka. Fotograf Anna Ulfstrand.

Hilleshögs kyrka uppfördes under slutet av 1100-talet med långhus, kor, absid samt torn i väster. Kyrkan ligger i gammal odlingsbygd på en brant sluttning vid Hillersjöviken.

Absiden var täckt av ett hjälmvalv av gråstensflis medan takstolen i kor och långhus troligen var öppen. De romanska delarna är uppförda av valda gråstensblock i jämna skiftgångar under 1100-talets senare del, och har hörnkedjor av huggen gråsten. Under 1200-talet täcktes kor och långhus av ett plant innertak. Kyrkorummet utvidgades vid 1200-talets slut då tornrummet öppnades mot långhuset. Valven är senmedeltida. Under samma århundrade försågs tornrummet i väster med ett tunnvalv av tegel och öppnades mot långhuset med en hög båge. Invändigt försågs kyrkan med kalkmålningar. 

Sakristian tillbyggdes under 1300-talet på korets norra sida. Vapenhuset i söder, varifrån ingång sker, är från 1400-talet. Samtidigt målades kalkmålningarna från 1200-talet över med nya målningar. Under 1700-talet togs fönster upp åt norr, de medeltida målningarna överkalkades och tornets spira ersattes av den nuvarande huven. Interiören präglas idag av restaureringen som gjordes 1921 – 1922 års då kalkmålningarna togs fram på nytt.

Kyrkan ligger idag mitt i Hilleshög by, med ett dominerande läge på en höjd, inte långt ifrån en långsmal vik av Mälaren. Byns bebyggelse grupperar sig utefter den gamla sockenvägen. Bebyggelsen har förändrats en del under senare tid men det huvudsakliga intrycket utgörs dock av bebyggelse från 1800-talet och början av 1900-talet. I byns södra del ligger herrgården Hillersjö, uppförd vid mitten av 1700-talet. Direkt söder om kyrkan ligger den gamla sockenskolan, med reveterade fasader, avfärgade i gulvitt. Nedanför skolan finns det lilla klockarbostället, och vid stranden, öster om kyrkan ligger den gamla handelsgården Skäret.

Platsen där Hilleshögs kyrka står har antagligen varit den centrala punkten i bygden sedan slutet av järnåldern. Här fanns troligen en stormansgård. Om detta vittnar idag tre storhögar, däribland den så kallade Hildershögen, strax söder om kyrkan samt en runhäll. Enligt andra källor är det inte heller otänkbart att Hilleshög uppförts som gårdskyrka. Under medeltiden fungerade Färentuna kyrka som den religiösa samlingsplatsen för hela häradet, och även Hilleshög tillhörde då troligen Färentuna socken. Hilleshögs kyrka uppfördes i så fall i samband med att socknarna avsöndrades från Färentuna.