Haga kyrka

Haga kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Sigtuna

Adress: Olofsgatan 2, 193 30 Sigtuna

Närmaste SL-hållplats: Haga kyrka

En stenkyrka.

Haga kyrka. Fotograf Anna Ulfstrand.

Haga kyrka är en av många små medeltidskyrkor i Uppland. Kyrkan har troligtvis haft en föregångare i trä och växte sannolikt fram successivt under medeltiden till den byggnad vi ser idag, med undantag för det senare rivna vapenhuset.

Kyrkan har en enskeppig plan bestående av ett rektangulärt långhus, ett smalare kor med rak avslutning och en sakristia mot norr. I väster finns ett smalare tillbyggt parti. Kyrkan är uppförd av gråsten i form av utvald marksten möjligen med tuktade hörnstenar och med murbruk som bindemedel. Västfasadens gavelröste är murat i tegel med blinderingar. Samtliga valv, bågar samt dörr- och fönsteromfattningar är murade i tegel. Kyrkan har medeltida takstolar som är bevarade i ursprungligt skick i långhuset.  

Vid undersökningar 1974 konstaterades att den tunnvälvda sakristian är den äldsta delen av kyrkan. Den var möjligen i sitt första skede fogad till en träkyrka. När sakristian och koret är äldre än kyrkan i övrigt har stenkyrkan tillkommit i etapper, vilket antyder en utdragen byggnadstid. Sannolikt är att den byggts ett stycke in på 1300-talet. Fasta dateringar är svåra att göra. Sakristian och koret kan dateras till tiden före 1300-talets mitt, sakristian tidigast till 1200-talets slut, medan långhuset har tillfogats under 1300-talets senare del. Triumfbågen mot koret är vidgad. Samtliga muröppningar är sekundära med undantag för en närmast stickbågig ingång till sakristian. Valven är sekundära och typen av kryssvalv med helstensribbor avsmalnande nedåt antyder att de är från 1400-talet. Som en sista utvidgning av kyrkan under 1400-talet bör den västra delen ha kommit till, ursprungligen ämnad som torn men aldrig fullbordad.