Grödinge kyrka

Grödinge kyrka

Tillkomstår: 1100-1200-tal


Kommun: Botkyrka

Adress: Grödinge Kyrkby, 147 92 Grödinge

Närmaste SL-hållplats: Grödinge kyrka

En stenkyrka.

Grödinge kyrka. Fotograf Johan Stigholt.

Grödinge kyrka ligger vid en dalgångs västra sluttning, på en plats som ursprungligen utgjorde en udde i en havsvik. Det är en murad kyrka från 1100-tal eller tidigt 1200-tal, som till sin planform är helt medeltida.

Kyrkan består av långhus med rakslutet korparti i öster, sakristia i norr och vapenhus framför långhusportalen i söder. Dess nuvarande planform är resultat av en nybyggnad som troligen ägde rum under 1300-talets första hälft, med återbruk av föregångarens torn, södra långhusmur. En murtrappa i 1300-talskyrkans nordvästra hörn förbinder bottenvåningen och tornets övre våningsplan. Som framgår av putsspår på kyrkvinden täcktes 1300-talets kyrkorum av ett treklöverformat trävalv. Tornets bottenvåning har ett stenvalv från äldre medeltid.

Såväl sakristia som vapenhus är troligen tillbyggda under 1400-talet. Spår efter en äldre sakristia, i förband med 1300-talets nybyggnad är dock synliga från vinden. Sakristian har i norra gaveln en mindre, lågt placerad stickbågig fönsteröppning med två kryssformade ankarjärn under solbänken. Under sent 1400-tal välvdes kyrkorummet i tre travéer. Korpartiet har ett särskilt rikt utbildat valv. Tornkrönet påmurades 1758 och fick ny huv.

Medeltidskyrkans sydportal är alltjämt i bruk. I öster finns en liten men högt placerad rundbågig öppning i östra muren. Östra öppningen har ett litet kvadratiskt fönster som lämnar en murad blindering överst.  Gaveln har kring portalen putsornamentik med bland annat kvadersten, fialer och tavla med kors samt tre ankarjärn. Utsmyckningen är troligen samtida med tornets portal. Portalen har spetsbågigt dubbelsprång och svagt spetsbågig dörröppning. Den har stentröskel och stenhäll framför porten.