Brännkyrka kyrka

Brännkyrka kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Stockholm

Adress: Götalandsvägen 189, 193, 125 35 Älvsjö

Närmaste SL-hållplats: Brännkyrka kyrk

En stenkyrka.

Brännkyrka kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Den äldsta stenkyrkan uppfördes sannolikt omkring 1200 och av den återstår ännu betydande delar av långhuset. I öster fanns ett smalare kor, vars östliga avslutning inte är säkert känd.

Det befintliga, breda västtornet tillbyggdes troligen senare under 1200-talet. Sakristia med tegelvalv uppfördes i norr under 1300-talet och under 1400-talet slogs valv i långhus och kor. Något senare tillbyggdes ett vapenhus i söder (möjligen skedde under denna tid även en omgestaltning av korets planform). Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus, smalare, rakslutet kor och västtorn vars bottenvåning är lika bred som långhuset. Ingång till kyrkorummet i väster går via tornets bottenvåning. På kyrkans nordsida finns en långsträckt tillbyggnad som rymmer flera funktioner, däribland sakristia. Tillbyggnaden har även källarplan, med samlingssalar och ekonomiutrymmen. Fasaden är putsad och avfärgad i brunt. Västtornets plåttäckta spira härrör i sin nuvarande form från 1890.

Genomgripande förändringar av kyrkan skedde efter ritningar av slottsbyggmästaren J. H. Edberg och arkitekt Olof Tempelman 1802 – 1803. Det ursprungliga koret raserades då och ett väsentligt större, rakslutet korparti som även inrymde sakristia uppfördes. Även medeltidskyrkans sakristia, vapenhus och valv raserades. En ny sakristia i öster byggdes till 1851 efter ritningar av arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson.

Om- och tillbyggnader skedde 1974-1975 efter ritningar av arkitekt Sven Ivar Lind. 1800-talskorets östvägg genombröts och ett nytt, smalare kor uppfördes samtidigt som sakristian från 1851 raserades. Det nybyggda koret höjer sig något över långhusets nock. Interiören fick sin nuvarande prägel i samband med 1970-talets genomgripande förändringar, med ett brutet innertak. Ny altartavla, predikstol och bänkinredning förvärvades. Även tillbyggnaderna i norr härrör från 1970-talets förändringar.

Läs mer

Brännkyrka kyrka (brannkyrka.org)

Brännkyrka kyrka (sv.wikipedia.org)