Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka

Tillkomstår: 1176


Kommun: Botkyrka

Adress: Sankt Botvids väg 27, 145 65 Norsborg

Närmaste SL-hållplats: Botkyrka kyrka (buss) eller Hallunda (T-bana)

En stenbyggnad.

Botkyrka kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Sockennamnet och tillkomsten av Botkyrka kyrka är förknippade med den helige Botvid, och mycket talar för att legendens uppgift om att en stenkyrka stod färdig 1176 är riktig. Legenden säger också att den föregåtts av en träkyrka.

Efter att Botvid blivit dödad lät brodern Björn uppföra en träkyrka 1129 på gårdens ägor, till minne av Sankt Botvid som lidit martyrdöden.  

Den murade kyrkan består av ett i öster rakt avslutat rektangulärt kyrkorum vars östra hälft är något bredare, sakristia i norr, vapenhus i söder samt torn i väster. I det nuvarande långhuset härrör den västra delen från den äldsta stenkyrkan. De stora dimensionerna förklaras av kyrkans betydelse som vallfartskyrka och huvudkyrka på Södertörn, något som också gör det sannolikt att tornet uppförts tämligen kort tid efter uppförandet.

Under 1300-talets första hälft eller mitt förlängdes kyrkan österut och försågs med sakristia. Det nya koret gjordes något bredare än långhuset. De stjärnvalv som slogs under nästföljande århundrade har dock samma spännvidd i denna östra, bredare del som i den äldre västra. Vapenhuset uppfördes möjligen redan under 1300-talet, men kan också vara från århundradet därefter. I kyrkan har funnits både nord- och sydportal från 1300-talets förra hälft i den gotiska förlängningen av kyrkans kor, troligen för att pilgrimer skulle kunna defilera genom kyrkan i samband med vallfart till den helige Botvids reliker.

Området Norra Botkyrka är beläget i en av Sörmlands rikaste bronsåldersbygder med rösen som karakteristiska inslag. Det finns fynd och lämningar efter kontinuerlig bosättning från stenålder till vår tid. Strax norr om kyrkan på Aspberget och Albyberget har ett flertal stora bronsåldersrösen med gravgåvor undersökts. Alla runstenar i Botkyrka är från 1000-talet. Fyra runstenar finns vid kyrkan, varav en ligger oåtkomlig i vapenhusgolvet, en sten med skadad inskrift står mot kyrkans yttervägg vid sydöstra hörnet, en delvis synlig sten finns i marken under sydvästra hörnet av tornet samt ett fragment av en runsten är inmurad högt upp på kyrkans norra yttervägg nära sakristian.