Adelsö kyrka

Adelsö kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Ekerö

Tillgänglighet: Toalett

Adress: 178 92 Adelsö

Närmaste SL-hållplats: Adelsö kyrka

En stenkyrka.

Adelsö kyrka. Fotograf Cecilia Pantzat.

Adelsö kyrka uppfördes under 1100-talets senare del och föregicks sannolikt av en kyrka i trä. Kyrkan hade ursprungligen långhus, smalare kor och möjligen en absid.

Adelsö kyrka kan ha tillkommit på initiativ av kungen för att fungera som gårdskyrka till den intilliggande kungsgården, men också som sockenkyrka. Från denna har man dock inte påträffat några spår.

Under 1300-talet uppfördes sakristian av gråsten och täcktes med ett ribbvalv av tegel. Tornet i väster uppfördes under 1400-talets förra hälft. Vid 1400-talets mitt förenades tornets bottenvåning med långhuset samtidigt som båda byggnadskropparna välvdes. När kyrkans kor under 1400-talets slut utvidgades och försågs med stjärnvalv, fick slutligen den medeltida kyrkan formen av en salkyrkan. Samtidigt uppfördes ett vapenhus av trä i söder. Under 1700-talets mitt byggdes tornet om efter byggmästaren Petter Holm och fick sitt nuvarande utseende. I samband med en större renovering 1823, revs det medeltida vapenhuset i trä. Samtidigt öppnades den nuvarande entrén i väster, nya fönster togs upp och gamla vidgades. Av kyrkans ursprungliga delar finns idag nuvarande långhusets sidomurar och väggen mellan koret och sakristian bevarad.

Adelsö utgjorde tillsammans med Birka en betydande knutpunkt i Mälardalen under vikingatiden. Birka på ön Björkö i Mälaren anlades av kungen på 700-talet och blev en viktig handelsplats och internationell hamn. Kungen själv bodde tvärs över sundet, på Adelsö. På Hovgården låg den vikingatida kungsgården, och det var härifrån Birka styrdes. På platsen där kungsgården låg uppfördes 1279 Alsnö hus som ett sommarpalats i tegel för Magnus Ladulås räkning.