Samtidsbild

Årskurs 7-9

Dina bilder är framtidens historia. Vilka bilder väljer du för att berätta om dig själv och tiden du lever i för framtidens människor? Här hittar du lektionsförslag där eleverna arbetar med sina egna bilder i historia, svenska, samhällskunskap och bild.

Lektionsförslagen bygger på att eleverna laddar upp sina egna bilder på Samtidsbild.se. Genom att reflektera över hur bilder använts förr, hur de själva använder bilder och hur deras bilder kan användas i framtiden får eleverna chans att utveckla både sin historiemedvetenhet och sin bildmedvetenhet.

De olika lektionsförslagen utgår från olika skolämnen men kan också kombineras i ett ämnesövergripande arbetsområde.

Innehåll

 • All makt åt selfien! (bild)
 • Selfiehistoria (historia)
 • Samhällsbiografisk bild (samhällskunskap, bild och svenska)
 • Om Samtidsbild och uppladdning

All makt åt selfien!

Bild

I korthet

 1. Eleverna analyserar olika maktporträtt och självframställningar av makthavare.
 2. Eleven gör en fotografisk parafras på ett maktporträtt.

Vad berättar historiska “selfies”?

Studera porträtten av makthavarna nedan. Hur skiljer de sig åt? De syftar alla till att förmedla makt, men hur? Välj ut ett av porträtten och skriv en kort redogörelse för på vilket sätt makthavaren förmedlar sin position.

Titta på klädsel, ansiktsuttryck, kroppsposition, bakgrund, attribut och färger. Finns det något av detta som förstärker ledarens roll, eller kanske tvärtom syftar till att tona ner personens makt?

Gustav Vasa, porträtt från omkring 1558 i porträttsamlingen på Gripsholm. Okänd konstnär, men med mycket snarlikt utförande trärelief av kungen, gjord av Willem Boy.
Porträtt av Louis XIV av Frankrike i kröningsdräkt, 1701 av Hyacinth Rigaud, Louvre Museum
Olof Palme, tidigare svensk statsminister 1969-1975 och 1982-1986. foto: Anders Nyström.
Porträtt av Josef Stalin av Fyodor Shurpin. The morning of our country. 1946-1948. The State Tretyakov Gallery
Elisabeth I av England målad av William Segar 1585.

Parafras på maktporträtt

Eleverna komponerar ett självporträtt genom att göra en parafras på ett historiskt självporträtt. Eleven skriver en kommenterande text till fotot.

För att utföra uppgiften kommer eleven:

 1. använda mobilkameran för att ta sitt självporträtt eller en bild som representerar hen.
 2. ladda ner appen Samtidsbild och ladda upp fotot i appen.
 3. beskriva bilden, sammanhanget och vad den berättar om samtiden och frågeställningen.

ange ett gemensamt ämnesord i form av hashtag, klassbeteckning och skola,
(#9aEkskolan23). Ämnesordet kan sedan användas för att söka fram hela klassens bilder på Samtidsbild.

Om du har frågor om Samtidsbild kan du kontakta fotoantikvarie Karolina Hedström karolina.hedström@regionstockholm.se, på Stockholms läns museum.

Om du vill kan du låta eleverna göra uppgiften mer djupgående, med ett samarbete ämnet historia i lektionshandledningen ”Selfiehistoria” . Eleverna gör då också en analys av porträtt och bilder som historisk källa.

Bild Lgr22

Centralt innehåll, årskurs 7-9

 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
 • Två- och tredimensionellt bildarbete.
 • Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa perspektiv gestaltas och konstrueras.

Selfiehistoria

I korthet:

 1. Eleverna diskuterar hur historia skrivs och bevaras
 2. Eleverna analyserar porträtt av makthavare som historisk källa
 3. Eleverna bidrar till framtidens historia genom Samtidsbild, Stockholms läns museums insamling av samtidsfotografi

Att ge en bild av sig själv idag och förr

Diskussion: Inledningsfråga

Vilka innovationer kan du komma på som har gjort det lättare för dig att påverka hur andra ser på dig, i jämförelse med någon som levde för 1000 år sedan?

Idag har vi gott om plattformar för att sprida och publicera bilder av oss, tankar och åsikter, exempelvis genom Instagram, Youtube och Snapchat. Kameran uppfanns på 1830-talet, innan dess var det målare som porträtterade människor, en lyx få hade råd med. Gustav Vasa gav Peder Swart i uppdrag att skriva hans tillrättalagda historia. Boktryckarkonsten gjorde på sin tid det möjligt att sprida information på ett helt annat sätt än tidigare. Vikingarnas runstenar var rena motsatsen, fasta informationspunkter som berättade beställda, föga nyanserade, budskap om enskilda människoöden.

Diskussion: Vems röst hörs i historien?

Låt gärna klassen diskutera följande frågor under arbetet med insamlingen, gärna både under inledningen och avslutningen av arbetet:

 • Vilka historiska personer har du fått lära dig om i skolan? Är de typiska för hur människor levde och tänkte förr?
 • Vilka historiska källor har du studerat i skolan? Handlar de mest om människor med mycket eller lite makt?
 • Vad kan en enskild människas berättelse säga om ett helt samhälles historia, eller historien under en viss tid?
 • Varför är det viktigt att Stockholms läns museum samlar in vardagsbilder tagna med mobilkamera?
 • Varför är det viktigt att bevara porträtt av ”vanliga” människor inte bara personer med makt?
 • Hur bevaras historiskt källmaterial?

Vad berättar historiska “selfies”?

Studera porträtten av makthavarna nedan. Hur skiljer de sig åt? Inget av dem är ett självporträtt, men de är alla beställningsverk som syftar alla till att förmedla makthavaren, men hur? Välj ut ett av porträtten och skriv en kort redogörelse för på vilket sätt makthavaren förmedlar sin roll.

Gustav Vasa, porträtt från omkring 1558 i porträttsamlingen på Gripsholm. Okänd konstnär, men med mycket snarlikt utförande trärelief av kungen, gjord av Willem Boy.
Porträtt av Louis XIV av Frankrike i kröningsdräkt, 1701 av Hyacinth Rigaud, Louvre Museum
Olof Palme, tidigare svensk statsminister 1969-1975 och 1982-1986. foto: Anders Nyström.
Porträtt av Josef Stalin av Fyodor Shurpin. The morning of our country. 1946-1948. The State Tretyakov Gallery
Elisabeth I av England målad av William Segar 1585.

Hur fungerar maktporträtt som historisk källa?

Eleverna gör en skriftlig analys där de reflekterar över en historisk makthavares självframställning.

Förslag på frågor att utgå ifrån i analysen:

 • Ta fram 3-5 bilder på den makthavare som du har valt
 • Vilket är ditt intryck av den här personen? Ger flödet intryck av en “äkta” bild av personen, eller en tillrättalagd bild? Motivera!
 • Försök att sammanfatta budskapet i bilderna i en enda mening?
 • Vilka attribut används i framställningen? Vad tar makthavaren till hjälp för att visa sin makt?
 • Vilka referenser finns det till makthavarens förda politik eller till dennes samtid?
 • Resonera om bildernas trovärdighet som historiska källor. På vilket sätt har urvalet av källor, bilder i det här fallet, betydelse för din tolkning av personen i fråga?

Din selfie är framtidens historia

Eleverna tecknar en kort skriftlig självbiografi och bildsätter den med hjälp av mobilkamera. Text och bild redovisas genom Stockholms läns museums tjänst Samtidsbild. Till uppgiften kopplar eleven sitt bidrag till museets insamling av samtidsbilder, till historieskrivning.

Exempel på frågor resonera om i beskrivningen av selfien.

 • Vad kan berättelsen om mig säga om samhället som jag lever i?
 • Hur har jag valt kläder, min, vinkel, komposition och miljö till min selfie? Vad berättar allt detta om mig?
 • På vilket sätt liknar min selfie äldre tiders självframställningar? Vilka skillnader finns?
 • Varför är det viktigt att Stockholms läns museum samlar in vardagsbilder tagna med mobilkamera?
 • Varför är det viktigt att bevara porträtt av “vanliga” människor, inte bara personer med makt?

För att utföra uppgiften kommer eleven att:

 1. skriva en självbiografisk text på tema “Självbiografisk bild, bilden av mig”, avsedd för digital publicering på Samtidsbild
 2. använda mobilkameran för att ta sitt självporträtt eller en bild som representerar hen
 3. ladda ner appen Samtidsbild och ladda upp fotot i appen
 4. beskriva bilden, sammanhanget och vad den berättar om samtiden och frågeställningen
 5. ange ett gemensamt ämnesord i form av hashtag, klassbeteckning och skola (#9aEkskolan23). Ämnesordet kan sedan användas för att söka fram hela klassens bilder på Samtidsbild.

Detta lektionsförslag kan genomföras tillsammans med “All makt åt selfien!”, lektionsförslaget för bild ovan.

Om du har frågor om Samtidsbild kan du kontakta fotoantikvarie Karolina Hedström karolina.hedström@regionstockholm.se, på Stockholms läns museum.

Historia Lgr22

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån käll­kritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
 • Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika ak­tö­rer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.

Samtidsbiografisk bild

Svenska, samhällskunskap och bild

I korthet

 1. Eleverna fotograferar i sin närmiljö utifrån ett tema: förändring, betydelsefulla platser eller vardag.
 2. Granskning och samtal om bilderna.
 3. Eleverna skriver en krönika utifrån sin bild.
 4. Eleverna presenterar sina bilder och texter.

Välj tema, fotografera och ladda upp

Eleverna väljer ett tema och fotograferar i sitt hem, i utomhusmiljön, eller på en särskild plats. Därefter väljer de ut de tre bästa bilderna och laddar upp i appen Samtidsbild tillsammans med en bildtext till varje bild. Det kan vara ett stöd för elevernas fotograferande och skrivande i det här stadiet att ha gått igenom den senare skrivuppgiften. Ett generellt råd är att en bra bild är en bild som skildrar livet i närsamhället på 2020-talet och kan berätta något om platsen för kommande generationer.

Tema 1: Förändring
Vilka tecken på förändring ser du i närsamhället, lyftkranar och avstängda gator? Finns det någon plats som kommer se annorlunda ut om några år? Var rivs det och byggs nytt? Kan du se andra förändringar, till exempel införandet av elbilar eller digitala skärmar?

Tema 2: Betydelsefulla platser
Finns det en plats i närsamhället som du besöker ofta? Kanske en plats som betyder mycket för dig personligen, eller en plats som betyder mycket för invånarna? Det kan vara till exempel ett föreningshus, en park, en idrottsplats eller en plats som bara du känner till…


Tema 3: Vardag
Hur ser din vardag ut? Till exempel dina vardagsrutiner eller vardagssysslor. Hur ser det ut i ditt vardagsrum och hur ser en vanlig middag ut en onsdagskväll? Vad gör du på din fritid och hur ser vägen till skola eller jobb ut?

Presentation av bilder

Eleverna presenterar sina fotografier skriftligt eller muntligt, och förklarar på vilket sätt fotografierna utgör en samtidsbild och vad de säger om samtiden. Samtidsbilden laddas upp via Stockholms läns museums app Samtidsbild.

Förslag på frågor att resonera kring

 • Vilka samhällsförändringar kan ni se spår av i klassens bilder?
 • Säger bilderna något om någon samhällsfråga, t.ex. rättvisa, jämställdhet, kriminalitet, miljö- eller maktfrågor?
 • Ger bilderna en sann och representativ bild av samhället som ni bor i?
 • Vad i bilderna visar att de är tagna just i er kommun eller just i Sverige?
 • Följer bilderna de rådande könsrollsmönstren eller finns det bilder som utmanar dessa?
 • Hur tror ni att framtidens människor kommer att se på klassens bilder?

Skriv en krönika

Eleverna utgår från en av de tre bilder som de laddade upp i Samtidsbild och fortsätt på samma tema som i fotouppgiften.


Tema 1: Förändring
Utgå från bilden och skriv en krönika där du berättar vad du tänker när du ser den pågående förändringen. Vad kommer inte att vara sig likt om 30 år? Vad kan bilden berätta om platsen för kommande generationer? Du kan också berätta om hur du skulle vilja att det var i framtiden. Om du hade makten att påverka hur ditt närsamhälle ska utvecklas och förändras, hur skulle det bli då?


Tema 2: Betydelsefulla platser
Skriv en krönika om en plats du besöker ofta i ditt närsamhälle, eller som betyder mycket för dig. Utgå från bilden, varför valde du att fotografera denna plats, varför är den här platsen viktig för dig eller för andra? Vad brukar du göra där? Skriv gärna om ett minne som är kopplat till platsen.


Tema 3: Vardag
Skriv en krönika som är tänkt att publiceras i en utländsk tidning, där läsaren ska få en inblick och förståelse för din vardag här i Sverige. Du ska skriva på svenska. Utgå från bilden och berätta om det du fotograferat. Vad kan bilden berätta för personer som inte lever i Sverige? Vad berättar bilden om vardagslivet i ditt närsamhälle på 2020-talet? Finns det kanske någon vardagsrutin eller vardagsfenomen som betraktas som främmande utanför Sverige?

Presentation

Låt eleverna presentera sitt arbete för varandra, för föräldrarna eller en yngre klass på skolan. Här är några förslag till upplägg.

 1. Muntlig presentation. Eleven förbereder en muntlig presentation av sina bilder med utgångspunkt i krönikan.
 2. Film eller bildspel. Eleven läser in sin krönika och spelar upp den tillsammans med bilderna eller gör en film med uppläsningen som berättarröst. Filmen kan bestå av stillbilderna men också av inzoomningar av detaljer i dem.
 3. Parvis redovisning. Eleverna presenterar varandras material i par muntligt, antingen som en berättelse eller i form av en intervju med frågor och svar som paret förberett.
 4. Redovisning av processen. Eleven beskriver överväganden vid valet av motiv, bildkomposition och urval av bilder.

Samhällskunskap Lgr22

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör sam­hälls­frågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Svenska Lgr22

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kun­ska­per, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och be­möta argument.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. An­pass­ning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och samman­hang. Talmanus och olika verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer, såväl med som utan digital teknik.

Bild Lgr22

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
 • Två- och tredimensionellt bildarbete.
 • Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.
 • Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat.
 • Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning och spridning av bilder. Eventuella konflikter mellan yttrandefrihet och integritet vid användning och spridning av bilder.
 • Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa perspektiv gestaltas och konstrueras.
 • Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Gör så här

Ladda ned gratisappen Samtidsbild på Google play eller App store. Vill du inte ladda ned appen kan du registrera dig på webben: https://samtidsbild.se. Samtidsbild är Stockholms läns museums insamling av digitalt samtidsfotografi.

App store
Google Play

Som användare skapar du enkelt ett konto första gången du använder tjänsten. Bilderna bevaras för framtida generationer och kan komma att användas i utställningar, publikationer och forskning. Ditt namn kommer synas när bilden är publicerad, och du väljer vilka rättigheter som ska gälla för användning av ditt fotografi, fri användning med angivande av fotograf, eller bara användning i icke-kommersiellt syfte.

Tänk på att:

 • Bilden ska vara tagen av dig.
 • Fotografera med mobil eller digital kamera.
 • Ladda upp nya bilder, fotografera inte gamla bilder.
 • Om du fotograferar andra människor, fråga om det är okej att ladda upp bilden på personen du fotat.
 • Ladda inte upp bilder på offentliga konstverk.

Du ser dina bilder och andras bilder här: http://stockholmslansmuseum.se/samlingar/samling-pagar/alla-bilder/

Här hittar du mer information. Samtidsbild

Om du har frågor om Samtidsbild kan du kontakta fotoantikvarie Karolina Hedström karolina.hedström@regionstockholm.se, på Stockholms läns museum.