Söderby i Salem

Söderby i Salem


Kommun: Salem

Besöksmålstyp: Fornlämning

Närmaste SL-hållplats: Söderby gårds väg

Stenar ligger i en formation.

Söderby i Salem. Foto: Anna Ulfstrand.

I Söderby finns ett välbevarat gravfält med domarringar, skeppssättning och en runsten.

Gravfält och gravklot

Söderby gravfält består av ungefär 150 synliga gravar från äldre järnåldern (500 f. Kr – 550 e. Kr). På vissa gravar ligger det klot. Ett av gravkloten vid Söderby är dekorerat med grunda inknackade linjer, vilket är ovanligt. Många gravar är låga och svåra att upptäcka, speciellt på sommaren när gräset är högt. Men de blir tydligare ju högre upp på gravfältet du kommer.

Tre tydliga sorters gravar

Bland gravarna finns en skeppssättning, en treudd och två domarringar. En skeppssättning består av resta stenar i form av ett skepp medan stenarna i en treudd är resta i en trekant. Domarringarna gravar med stenblock lagda i en cirkel. Vid gravfältets södra ände finns ett stenblock med cirka 50 inhuggna skålgropar, så kallade älvkvarnar.

Runsten

Strax söder om motorvägen står en runsten från 1000-talet på sin ursprungliga plats. Runstenar stod ofta längs gamla vägar för att visa vem som ägde marken. Inskriften på stenen lyder: ”Björn och Faste reste stenen efter Kättilbjörn, sin fader, Torgärds make”. I västra utkanten av gravfältet ligger Nedre Söderby gård. Huvudbyggnaden är en välbevarad knuttimrad parstuga från 1700-talet. Här finns också en loftbod och en drängstuga från samma tid.

Botvidskälla

Alldeles i närheten finns det hålvägar som bildats av alla de fötter och hovar som trampat fram under århundradena. De syns idag som breda, djupa diken, ibland flera stycken bredvid varandra. När en väg blev för sliten, djup och besvärlig gick folk vid sidan om och på så vis bildades en ny hålväg. Vid Bornsjöns sydspets finns en källa som enligt legenden bröt fram när Sankt Botvids kvarlevor fördes i procession från Salems kyrka till föregångaren för Botkyrka kyrka år 1129.

Pilgrimsled

Svenska kyrkan invigde 2017 den 7,5 km långa Sankt Botvids pilgrimsled med meditationsplatser mellan Salems och Botkyrka kyrka.

Läs mer

Nedre Söderby (salem.se) Kommunens information om platsen.

Sankt Botvids pilgrimsled (svenskakyrkan.se) Svenska kyrkans webbsida har information om pilgrimsleden.