Ytterenhörna kyrka

Ytterenhörna kyrka

Tillkomstår: 1100-1200-tal


Kommun: Södertälje

Adress: Tuna 1, 150 23 Enhörna

Närmaste SL-hållplats: Tuna

En stenkyrka.

Överenhörna kyrka. Fotograf Okänd.

Ytterenhörna kyrka är en romansk absidkyrka som troligen är uppförd under 1100- eller tidigt 1200-tal. Den är till sin planform bevarad helt intakt, förutom de murgenombrytningar som skett i samband med senare tillbyggnader.

Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare absidkor, sakristia och korsarm på korets respektive långhusets nordsida. Vapenhus är framför långhusets sydportal och det finns ett torn i väster. Västtornet är antingen samtida eller något yngre än långhuset.

Det har också funnits ett östtorn, en mycket ovanlig företeelse i Södermanland. Östtornets västra gavel finns ännu delvis i behåll. Sakristia och vapenhus är sekundärt tillbyggda under medeltiden. Den nordliga korsarmen, nära nog lika rymlig som det romanska långhuset, tillbyggdes 1756 –1758.

Exteriören är putsad och avfärgad i vitt. Långhusets och korets murkrön är lika höga och täcks av ett gemensamt sadeltak. Den nuvarande tornhuven med lanternin och kort spira tillkom efter en brand 1764. Så vitt känt hade medeltidskyrkan inga valv. Kyrkorummet nuvarande kryss- och tunnvalv härrör från 1722. De befintliga fönsteröppningarna härrör huvudsakligen från ombyggnaden 1756 – 1758, då också västportalen bröts upp.

En genomgripande restaurering gjordes 1906 efter ritningar av arkitekt Fredrik Lilljekvist. Väggar och valv försågs då med en tidstypisk dekoration och den fasta inredningen förnyades. Vid restaureringen 1954 var målsättningen att återskapa kyrkorummet i ett skick som erinrade om det gamla, bland annat togs dekorationer från tidigt 1900-tal bort.