Vätö kyrka

Vätö kyrka

Tillkomstår: 1310-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: Kyrkan, 760 21 Vätö

Närmaste SL-hållplats: Utveda

En stenkyrka.

Vätö kyrka. Fotograf Anna Ulfstrand.

Vätö kyrka är medeltida men bestämda uppgifter om när kyrkan uppfördes finns inte. I historiska dokument kan man ändå få en del ledtrådar. Vätö finns omnämnt för första gången i bevarade källor från år 1337 då Vätö kyrka och kyrkoherde testamenterades pengar av kyrkoherden i Frötuna.

En bortre tidsgräns för kyrkans tillkomst kan dras vid 1310-talet eftersom Vätö socken saknas bland de lokala ärkebiskoparnas visitationer.

Kyrkan har en rektangulär plan med långhus och jämnbrett kor. Sakristian i norr är medeltida, möjligen samtida med kyrkan. Kyrkans vapenhus tillkom troligen i slutet på 1400-talet då slogs också valv i kyrkorummet.   

Vätö kyrkas exteriör har fortfarande medeltida prägel. Interiören präglas framför allt av de senmedeltida kalkmålningarna utförda av någon av Albertus Pictors efterföljare, som togs fram och kompletterades vid en restaurering 1904. Målningarna restaurerades på nytt 1952-1953, då övermålningen från 1904 togs bort. Kyrkan har sedan början av 1900-talet genomgått fyra restaureringar, varav den på 1950-talet innebar störst förändringar.